Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy architektury i urbanistyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-411-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu pozwala studentom na wszechstronne zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym reprezentowanym przez historię rozwoju budownictwa i architektury. Podstawą prezentacji historii architektury jest etapowanie procesów zmian w sposobie realizacji obiektów budowlanych na przykładzie wybranych reprezentatywnych budowli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Klasyfikuje style w architekturze wraz z konekstem historycznym i społecznym. BUD1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_W002 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego BUD1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych BUD1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_U002 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym BUD1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Klasyfikuje style w architekturze wraz z konekstem historycznym i społecznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. + - - - - - - - - - -
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcie architektury. Jaka jest różnica pomiędzy architekturą i budownictwem. Zagadnienie stylu w architekturze. Pojęcie wielkości i skali. Proporcje w architekturze. Przestrzeń, kompozycja, materiał i ich znaczenie w architekturze i budownictwie. Egipt, Mezopotamia. Pojęcie kanonu w architekturze i sztuce. Kompozycja budowli sakralnych. Architektura mieszkaniowa – dom egipski. Pojęcie stylu w architekturze. Style greckie w architekturze. Kompozycja i struktura konstrukcyjna w architekturze starożytnej Grecji. Zagadnienia kształtowania przestrzeni miast w architekturze starożytnej Grecji. Starożytny Rzym – tradycja etruska. Architektura użyteczności publicznej – teatr rzymski, bazylika, termy. Kształtowanie przestrzeni miejskiej w starożytnym Rzymie. Architektura okresu przejściowego. Styl romański w budownictwie. Protogotyk – architektura cysterska. Styl gotycki w architekturze. Katedra gotycka jako przykład doskonałego systemu konstrukcyjnego. Urbanistyka miast średniowiecznych. Renesans – architektura humanizmu. Geometria i urbanistyka miast renesansowych. Matematyczne kształtowanie kompozycji architektonicznej. Barok – architektura doby kontrreformacji. Analiza strukturalna architektury barokowej. Kompozycja placu i miasta. Klasycyzm – powrót do formy i detalu architektury antycznej. Wiek XIX i XX kształtowanie się koncepcji współczesnej architektury. Secesja, modernizm, funkcjonalizm, konstruktywizm – analiza programów ideowych i ich wpływ na współczesną architekturę i budownictwo. Wielcy twórcy architektury XX wieku. Le Corbusier, Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright. Awangardowa architektura polska 1918-1939. Wkład architektury i budownictwa przemysłowego w rozwój architektury współczesnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest obecność na 75% wykładach monograficznych oraz przygotowanie referatu w formie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa:
-kolokwium – test wielokrotnego wyboru – waga 0.7
-referat w formie prezentacji – waga 0.3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność studenta na 25% – 50% wykładów skutkuje opracowaniem pracy pisemnej na temat architektury wybranego obiektu zabytkowego. Po jej zaliczeniu student może zdawać kolokwium poprawkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza na temat historii ogólnej Polski i świata.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Charytonow, Zarys historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1963.
2. M. Buchner, Zarys projektowania i historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
3. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach obowiązkowa. _W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach wykładowych – student
jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie
pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami. Przewidziano dwa terminy zaliczenia – 1 podstawowy, 2 poprawkowy.