Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia betonu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-414-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zostanie przygotowany z zakresu technologii betonu obejmującej: dobór składników, projektowanie składu, wykonanie mieszanki betonowej oraz ocenę klasy betonu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady projektowania i wytwarzania betonów. BUD1A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna surowce przemysłu betoniarskiego, kruszywa, spoiwa, dodatki i domieszki. BUD1A_W03 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe właściwości betonów i zakres ich stosowania. BUD1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać beton recepturowy pod kątem planowanego zastosowania i warunków eksploatacji. BUD1A_U03 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaprojektować mieszankę betonową. BUD1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi empirycznie sprawdzić podstawowe właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. BUD1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady projektowania i wytwarzania betonów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna surowce przemysłu betoniarskiego, kruszywa, spoiwa, dodatki i domieszki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe właściwości betonów i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać beton recepturowy pod kątem planowanego zastosowania i warunków eksploatacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować mieszankę betonową. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi empirycznie sprawdzić podstawowe właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Rola betonu w budownictwie
2. Podstawowe właściwości betonów zwykłych i lekkich
3. Charakterystyka składników stosowanych do mieszanki betonowej
4. Właściwości mieszanki betonowej
5. Rola domieszek i dodatków mineralnych do betonu zwykłego
6. Hydratacja cementu, wzajemne oddziaływanie pomiędzy zaczynem a kruszywem
7. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji betonu zwykłego

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Badanie właściwości kruszyw, dobór kruszyw do betonu
2. Projekt mieszanki betonowej, wykonanie próbek
3. Sprawdzenie poprawności zaprojektowanego składu mieszanki betonowej, ocena klasy wytrzymałości betonu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach (sprawozdania) oraz odrębnym sprawdzianem na zakończenie przedmiotu.
2. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu
3. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian
4. Przysługuje dwa terminy: podstawowy i poprawkowy na zaliczenie materiału z wykładów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0,5*ocena z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana sprawdzianem pisemnym 0,5* ocena uzyskana z zaliczenia laboratorium (sprawdziansprawozdania )

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu chemii i budownictwa ogólnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
• Kurdowski W. – Chemia cementu. PWN – Warszawa 1991 r.
• Praca zbiorowa: W. Brylicki, A . Derdacka, M. Gawlicki, J. Małolepszy – Technologia budowlanych materiałów wiążących, P.W.Sz. W
• Giergiczny Z. i inni – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement. Heidelberg Cement Group. Opole 2002
• Neville A. – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
• Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
• Jamroży Z. – Beton i jego technologie, PWN Warszawa 2001
• Szwabowski J. – Reologia mieszanek betonowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1999
• Czarnecki L. i inni (praca zbiorowa) – Beton według normy PN-EN 206-1 – Komentarz. Wyd. Polski Cement + P.K.N.. Kraków 2004
• Kuniczuk K. – Beton architektoniczny – wytyczne techniczne. Wyd. Polski Cement. Kraków 2011
• Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
• Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Wyd. Arkady. Warszawa 1997
• Ściślewski Z. – Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady Warszawa 1999
• Jatymowicz M., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G. – Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym: obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście. Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Monografia, 9, Kraków, 2010

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych