Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika budowli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-501-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Ciurej Henryk (hciurej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module przekazywane są treści związane z mechaniką konstrukcji prętowych na poziomie inżynierskim.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady obliczania amplitud sił bezwładności w układach obciążonych dynamicznie. BUD1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna algorytm wyznaczania częstotliwości i postaci drgań własnych płaskich układów prętowych. BUD1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna założenia metody przemieszczeń w celu wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych geometrycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BUD1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyznaczyć częstoliwości i postecie drgań wsłasnych płaskich układów prętowych. BUD1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_U002 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach geometrycznie niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BUD1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_U003 Potrafi uwzdlędniać w obliczeniach proste wpływy dynamiczne w konstrukcjach. BUD1A_U02, BUD1A_U04, BUD1A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania amplitud sił bezwładności w układach obciążonych dynamicznie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna algorytm wyznaczania częstotliwości i postaci drgań własnych płaskich układów prętowych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna założenia metody przemieszczeń w celu wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych geometrycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć częstoliwości i postecie drgań wsłasnych płaskich układów prętowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach geometrycznie niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi uwzdlędniać w obliczeniach proste wpływy dynamiczne w konstrukcjach. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 80 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Założenia klasycznej metody przemieszczeń dla płaskich układów prętowych. Stopnie kinematycznej niewyznaczalności. Układ podstawowy metody przemieszczeń. Wzory transformacyjne. Plany przesuwów w płaskich układów ramowych. Wyznaczanie wykresów sił przekrojowych metodą przemieszczeń od obciążeń statycznych, geotermicznych i termicznych.
Podstawowe pojęcia służące do zrozumienia dynamiki budowli. Ruch drgający, masa, siła w czasie. Liczba dynamicznych stopni swobody. Schemat dynamiczny konstrukcji. Drgania własne swobodne układu o „n” stopniach dynamicznej swobody. Widmo częstości własnych, forma drgań i sprawdzanie warunku ortogonalności.

Ćwiczenia audytoryjne (24h):

Rozwiązywanie zadań metodą przemieszczeń, układy statycznie niewyznaczalne. Obciążenie statyczne, geometryczne i termiczne. Wyznaczanie częstości drgań własnych, widma drgań i sprawdzanie warunku ortogonalności w układach statycznie wyznaczalnych i statycznie niewyznaczalnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1) Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów w trakcie semestru.
2) W terminie podstawowym ocena z zaliczenia jest średnią pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów z uwzględnieniem ewentualnych ocen z odpowiedzi.
3) Termin poprawkowy polega na poprawie jednego niezaliczonego kolokwium, a ocena z zaliczenia obliczana jest tak jak w terminie podstawowym (z uwzględnieniem poprawionej oceny).
4) Niezaliczenie więcej niż jednego kolokwium w trakcie semestru skutkuje brakiem zaliczenia!
5) Pozytywną ocenę z zaliczenia można podwyższyć przez poprawę najsłabiej napisanego kolokwium w terminie poprawkowym.
6) Egzamin obejmuje materiał z dwóch semestrów przedmiotu i odbywa się w formie pisemnej i ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia oraz ocen z egzaminów o wagach odpowiednio 0.5 i 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nadrabianie zaległości odbywa się w równoległej grupie ćwiczeniowej w miarę możliwości dydaktycznych za zgodą prowadzącego zajęcia lub w wyjątkowych przypadkach w trybie indywidualnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Aby przystąpić do modułu wymagane jest zaliczenie pierwszego semestru z Mechaniki budowli.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Marian Paluch: Podstawy mechaniki budowli. AGH.
 2. Marian Paluch: Mechanika budowli – Teoria i przykłady. AGH.
 3. Marian Paluch: Mechanika budowli – Teoria i przykłady. PWN.
 4. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 1. PWN.
 5. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 2. PWN.
 6. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 1. Wydawnictwo PK.
 7. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 2. Wydawnictwo PK.
 8. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 1. Układy statycznie wyznaczalne. PWN.
 9. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 2. Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN.
 10. Jerzy Bogusz: Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
 11. Jerzy Bogusz: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Monografia nr 496. Seria Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska, 2015. Analiza wrażliwości w liniowej statyce konstrukcji prętowych. H. Ciurej.
2) Czasopismo Techniczne. Seria Budownictwo, Z. 2-B/2007. Badania dynamiczne budynku o popę-kanych ścianach sklejonych polimerową masą trwale sprężysto-plastyczną. A. Kwiecień, B. Zając, P. Stecz, H. Ciurej, J. Chełmecki.
3) IX Szkoła Analizy Modalnej. Kraków 2004. Optymalne kształtowanie komina stalowego z uwagi na wzbudzenie wirowe. H. Ciurej, J. Kawecki.
4) Inżynieria i Budownictwo Nr 5/2002. Inżynieria i Budownictwo. Nietypowe rozwiązanie żelbetowe-go fundamentu ramowego pod zespół maszyn drukujących. K. Chudyba, J. Tworek, H. Ciurej.
5) Prace naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 81. Seria Konferencje Nr 30. III Konferencja: Budownictwo w Energetyce. Wrocław-Szklarska Poręba 2002. Wpływ obciążeń termicznych na uszkodzenia żelbetowych fundamentów wentylatorów ciągu spalin. R. Barycz, H. Ciurej, R. Oruba.
6) 4th International Conference: Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Struc-tures. Cracow 2002. Load Bearing Capacity of RC Foundation Strengthened with FRP Materials. H. Ciurej, P. Gwoździewicz.
7) XI Międzynarodowe sympozjum dynamiki konstrukcji. Rzeszów-Arłamów 2002. Ocena modeli wyznaczonych w wyniku identyfikacji. H. Ciurej, J. Kawecki.

Informacje dodatkowe:

Brak