Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcje murowe i drewniane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-502-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modułu pozwala na zapoznanie się z zasadami konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych i murowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna normy oraz wytyczne projektowania konstrukcji murowych i drewnianych. BUD1A_W04, BUD1A_W03, BUD1A_W01 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: drewnianych i murowych. BUD1A_W03, BUD1A_W01 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_W003 Zna aktualnie stosowane materiały w konstrukcjach murowych i drewnianych oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. BUD1A_W03 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować elementy i złożone konstrukcje drewniane i murowe. BUD1A_U03 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi sporzadzić dokumentację graficzną dla konstrukcji murowych i drewnianych w środowisku programów CAD. BUD1A_U04, BUD1A_U03 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi ocenić i dokonać zestawienia dowolnych obciażeń działajacych na obiekty o konstrukcji murowej i drewnianej. BUD1A_U04, BUD1A_U03 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników w swoich projektach. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna normy oraz wytyczne projektowania konstrukcji murowych i drewnianych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: drewnianych i murowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna aktualnie stosowane materiały w konstrukcjach murowych i drewnianych oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować elementy i złożone konstrukcje drewniane i murowe. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporzadzić dokumentację graficzną dla konstrukcji murowych i drewnianych w środowisku programów CAD. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić i dokonać zestawienia dowolnych obciażeń działajacych na obiekty o konstrukcji murowej i drewnianej. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników w swoich projektach. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Normy i literatura z zakresu konstrukcji murowych. Podstawy projektowania konstrukcji murowych. Materiały stosowane w konstrukcjach murowych. Parametry wytrzymałościowe i właściwości odkształceniowe muru.

 2. Zasady wymiarowania konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5.

 3. Złącza w konstrukcjach drewnianych. Wymiarowanie połaczeń elementów konstrukcji drewnianych.

 4. Wymagania konstrukcyjne i wykonawcze konstrukcji murowych niezbrojonych. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych niezbrojonych.

 5. Zasady wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojonych wg Eurokodu 6.

 6. Podstawowe wiadomości z zakresu konstrukcji murowych zbrojonych. Wymagania konstrukcyjne i wykonawcze konstrukcji murowych zbrojonych. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych.

 7. Normy i literatura z zakresu konstrukcji drewnianych. Podstawowe wiadomości dotyczące drewna. Drewno i materiały drewnopochodne stosowane w budownictwie.

 8. Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna. Parametry wytrzymałościowe drewna.

 9. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Projekt konstrukcji kilkukondygnacyjnego budynku murowego. Wybrane zagadnienia – sprawdzenie nośności filarka międzyokiennego ściany zewnętrznej budynku.

 2. Projekt więźby dachowej. Wybrane zagadnienia – wymiarowanie elementów więźby dachowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia projektowe:

Ocena z ćwiczeń projektowych: średnia ocen z projektu 1 i 2. Ocena za projekt: 0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z ćwiczeń projektowych.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych. Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup projektowych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura "Konstrukcje murowe i drewniane"
1. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 1.Materiały i wyroby budowlane.
2. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 3.Elementy budynków. Podstawy projektowania.
3. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 4.Konstrukcje budynków.
4. S. Pyrak. W. Włodarczyk: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe
i drewniane.
5. A. Klimek: Zeszyty edukacyjne Buildera.Zeszyt 3. Projektowanie konstrukcji muowych.
6. Józef Sieczkowski. Jan Sieczkowski: Przykłady obliczeń konstrukcji murowych i żelbetowych. Konstrukcje budowlane 5.
7. J. Pierzchlewicz, R. Jarmontowicz: Budynki murowane.Materiały i konstrukcje.
8. Helmuth Neuhaus: budownictwo drewniane.
9. J. Kotwica: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym.
10. W. Nożyński: Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna.
11. Jack Porteous and Abdy Kermani: Structural Timber Design to Eurocode 5.
12. Z. Mielczarek: Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5.

Normy "Konstrukcje murowe i drewniane"
1. PN-EN 1990, PN-EN 1991.
2. PN-EN 1996-1-1:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
3. PN-EN 1996-1-2:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
4. PN-EN 1996-2:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
5. PN-EN 1996-3:2010. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych.
6. PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
7. Załącznik krajowy NA w zakresie PN-EN 1995-1-1.
8. PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
9. PN-EN 408:2003 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.
10. PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości.
11. PN-EN 1194:2000 Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określanie wartości charakterystycznych.
12. PN-EN 1995-1-2:2008. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The impact of moisture content of wood on the results of non-destructive tests — Wpływ zawilgocenia drewna na wyniki badań nieniszczących / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2015 no. 92, s. 448–454.

Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie — Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2015. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226.

Analiza przyczyn powstania uszkodzeń kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu — Analysis of the causes of damages to church of the Rise of Holly Cross in Podgorz / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 239–248.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.