Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-503-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opanowanie wiedzy w zakresie instalacji budowlanych; zapoznanie się z zasadami projektowania instalacji wykonywanych w budynkach, sporządzenia rysunków wykonania obliczeń wg literatury, norm i rozporządzeń oraz wytycznych do projektowania

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje budowlane BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji budowlanych BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi korzystać z norm i przepisów budowlanych przy wykonywaniu projektów indywidualnych BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi korzystać z norm i przepisów budowlanych przy wykonywaniu projektów indywidualnych BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych + - - + - - - - - - -
M_W002 Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje budowlane + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z norm i przepisów budowlanych przy wykonywaniu projektów indywidualnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać z norm i przepisów budowlanych przy wykonywaniu projektów indywidualnych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Mikroklimat pomieszczeń. Czynniki komfortu. Wymagania norm projektowania do mikroklimatu pomieszczeń. Mikroklimat pomieszczeń. Reżym temperaturowy budynku i pomieszczeń. Wybór konstrukcji ochronnych. Zaopatrzenie w wodę pitną – przyłącze zimnej wody. Podłączenie do sieci wodociągowej. Rozdział wody w budynku i schemat instalacji wody zimnej. Wymiarowanie rur. Lokalne zaopatrzenie w wodę. Instalacje służące wykorzystaniu wody deszczowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w systemie pojemnościowym. Ogólne uwagi do systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. Dobór powierzchni kolektorów i ogólny rachunek ekonomiczny. Montaż kolektorów. Odprowadzenie ścieków (instalacje kanalizacyjne). Wyznaczenie pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych kanalizacji. Podłączenie rur odpływowych poniżej poziomu podpiwniczenia. Przewody odpływowe, przykanalik. Schemat instalacji kanalizacji. Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych. Sprawdzanie wysokości podłączeń. Odprowadzenie wody deszczowej. Instalacja i urządzenie gazowe. Paliwa gazowe i ich właściwości. Magazynowanie gazu. Sieć gazowa i instalacje gazowe. Urządzenia gazowe. Wykorzystanie biogazu dla systemów gazowych budynków. Instalacje ogrzewania. Obliczenie zapotrzebowania ciepła. Umieszczenie i dobór grzejników. Systemy ogrzewania (panelowo-promieniowego, parowego, powietrznego, elektrycznego i kombinowanego, mieszkalnego wodnego, gazowego). Piecyki i kominy. Schemat instalacji ogrzewania budynków. Dobór i montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Schemat instalacji ogrzewania przy zastosowaniu grzejników i ogrzewania podłogowego. Automatyka ciepłownicza. Zyski ciepła od nasłonecznienia i z innych źródeł. Oczyszczanie powietrza. Instalacje elektryczne. Przyłącze domowe, rozdzielnia główna i licznik energii elektrycznej. Wyrównanie potencjałów i uziemienie fundamentów. Rozdzielnica prądu i obwody elektryczne. Instalacja przewodów. Instalacja telefoniczna. Instalacje alarmowe. Warunki techniczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Systemy zaopatrzenia budynków energią. Systemy zaopatrzenia energią i wyposażenie elektryczne budynków. Systemy zaopatrzenia ciepła budynków. Rurociągi cieplne. Sposoby układania przewodów cieplnych. Systemy zaopatrzenia gorącej wody budynków. Wiadomości ogólne o systemach kotłowych. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i energii wiatru dla zaopatrywania budynków w ciepło i prąd. Systemy zaopatrzenia budynków w ciepło z wykorzystaniem energii słońca.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projektowanie instalacji zimnej i cieplej wody. Projektowanie odprowadzenia ścieków i wody deszczowej. Projektowanie instalacji gazowej w budynku. Parametry obliczeniowe środowiska dla projektowania systemu ogrzewania (SO), systemów wentylacji (SW) i klimatyzacji pomieszczeń (SKP) w ciepłą i chłodną porę roku. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego dla projektowania SO, SW, SKP. Wybór obudowy budynku i jej obliczenie ciepło techniczne. Obliczenia strat ciepła budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Dobór kotła dla budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat połączenia CO do sieci ciepłowniczej. Rzut CO budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat aksonometryczny CO budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Obliczenia i dobór grzejników budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat bloku kanałów wentylacyjnych i dymowych budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku (rzut i przekrój bloku kanałów wentylacyjnych z wymiarami).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
3. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
4. Zaliczenie obejmuje treści przedstawione na wykładzie oraz wykonanie i obrona projektu
5. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie projektu i kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
2. Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przygotowanie z zakresu Budownictwa ogólnego, Fizyki budowli.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Fox, U. Techniki instalacyjne w budownictwie. Projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, zmiana sposobu użytkowania. Warszawa: Arkady, 1998.
2. Żukowski, S.S., Labaj B.J. Systemy energopostaczannia i zabezpeczennia mikroklimatu budynkiw ta sporud. Lwiw, 2000.
3. Rabjasz, R., Dzierzgowski, M. Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Gdańsk, 1998.
4. Krygier K. Sieci ciepłownicze. Materiały pomocne do ćwiczeń. W-wo PW, 2002.
5. Szewczyk, B. Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej. Warszawa, 1999.
6. Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. Warszawa, 1996.
7. Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu. Warszawa, 1996.
8. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Warszawa, 2001.
9. Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady: Warszawa, 1998.
10. Sosnowski S., Tabernacki J., Chdzicki J. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Instalator Polski: Warszawa, 2000.
11. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocne do ćwiczeń. W-wo PW, 2001.
12. Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. W-wo PW, Warszawa, 1999.
13. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E. – Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, wyd. 3 popr., 2002.
14. Ammon, J. Ścianki instalacyjne. Nowe techniki montażu instalacji w łazienkach. EURO-MEDIA: Warszawa, 1997.
15. Automatyka ciepłownicza. SAMSON Sp. Z.o.o.: Warszawa, 1998.
16. Instalacje elektryczne. COBO-PROFIL: Warszawa, 2000.
17. Mizieliński, B. Systemy oddymiania budynków. Wentylacja . WNT: Warszawa, 1999.
18. Ulrich H.-J. Technika klimatyzacyjna. Poradnik. IPPU MASTA: Gdańsk, 2001.
19. Markiewicz, H. Instalacje elektryczne . – WNT, Warszawa, 2002.
20. Jabłoński, W. Instalacje elektryczne w budownictwie. WsiP: Warszawa, 1999.
21. Strzyżewski J., Strzyżewski J. Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym. Arkady: Warszawa, 2002.
22. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T. Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. W-wa PW, 2001.
23. Karpiński, M. Instalacje gazu. Warszawa, 2000.
24. Bąkowski, K. Sieci i instalacje gazowe. WNT: Warszawa, 2002.
25. Instalacja i urządzenie gazowe: projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja. Warszawa, 1999.
26. Jones, W.P. Klimatyzacja. Arkady Warszawa, 2001.
27. Klimatyzacja: poradnik / Pod red. Bolesława Garińskiego, Warszawa, 2001.
28. Nantka, M.B. Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. W-wo PŚ: Gliwice, 2000.
29. Ogrzewnictwo dla praktyków / Pod red. Haliny Koczyk. Poznań, 2002.
30. Kruczek, S. Kotły. WNT: Warszawa, 2001.
31. Szymański, T., Wasyluk, W. Wentylacja użytkowa. Poradnik, WNT: Warszawa, 2000.
32. Petykiewicz P. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. Biblioteka COSiW SEP, Warszawa, 2001.
33. Prawo budowlane.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. KINASH O.: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall — Osobliwości wentylacji sali widowiskowej opery we Lwowie // Architectus. —2010 nr 2 s. 243–247
2. KINAS O. V. Experimental researches of expense of air are through cracks of the real windows and balcony doors // W: Resursoekonomnì materìali, konstrukcìï, budìvlì ta sporudi : resursoekonomnì materìali, vlastivostì ta tehnologìï vigotovlennâ : budìvlì ì sporudi : osnovi ì fundamenti : pekonstrukcìâ ì pìdsilennâ budìvel’ ì sporud / redkol. Ê. M. Babič [et al.] ; Mìnìsterstvo osbìti ì nauki Ukraïni [et al.]. — Rìvne : Nacìonal’nij unìversitet vodnogo gospodarstva ta pripodokoristyvannâ, cop. 2008. — ISBN 966-7447-21-9 ; (Zbìrnik naukovih prac’ ; vip. 16 č. 1). — S. 159–170.
3. KINASH O.: Doświadczalne badania wydajności powietrza przez otwory szczelinowe — Experimental research into air efficiency through vents / // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : 2009.—S. 69–70.
4. KINASH O.: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall // W: Architektura bez granic ; architektura w kulturze ; kultura architektury = Architecture without limits ; culture of architecture ; architecture in culture : I/IV międzynarodowa konferencja = I/IV international conference : Wrocław 25 listopada 2010 = Wroclaw 25th November 2010 / Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : PWr WA, ZKiBO, 2010

Informacje dodatkowe:

1. Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
3. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.