Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo komunikacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-506-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Więckowski Andrzej (andrzej@izwbit.pk.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rys historyczny i sieć drogowa w Polsce oraz klasyfikacja dróg. Ogólne warunki i zasady projektowania dróg wraz ze skrzyżowaniami i węzłami oraz ulic i ich powiązania z siecią dróg. Instalacje podziemne. Elementy obiektów mostowych. Problemy ochrony środowiska i prawne aspekty budowy oraz wykonawstwo i eksploatacji dróg. Właściwości i rola transportu kolejowego oraz sieć kolejowa w Polsce, klasyfikacja i perspektywy rozwoju kolei.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawowe wiadomości o drogach w Polsce wraz klasyfikacją dróg, parametrami i warunkami ruchu. BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student zna ogólne warunki związane z utrzymaniem dróg oraz wynikające z porozumień międzynarodowych) i podstawowe zasady projektowania dróg (elementy składowe pasa drogowego i przekroje poprzeczne, trasowanie osi drogi, droga w planie sytuacyjnym, profil podłużny drogi). BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu dróg szybkiego ruchu, z aktualnym stanem autostrad w Europie i programem budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W004 Student posiada podstawowe wiadomości związane z projektowaniem ulic wraz z infrastrukturą instalacji podziemnych pod ulicami. BUD1A_W04 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości o roli transportu kolejowego i sieci kolejowej w Polsce i zna elementy składowe drogi kolejowej oraz podstawowe informacje o transporcie tramwajowym i miejskimi kolejami szybkimi. BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe elementy projektu drogi w zakresie: trasowania, projektowania wysokościowego i przekrojów poprzecznych BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Egzamin
M_U002 Student potrafi wykonać analizę rozdziału mas ziemnych i zaprojektować zespoły maszyn do wykonania robót BUD1A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektów drogowych na środowisko BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawowe wiadomości o drogach w Polsce wraz klasyfikacją dróg, parametrami i warunkami ruchu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna ogólne warunki związane z utrzymaniem dróg oraz wynikające z porozumień międzynarodowych) i podstawowe zasady projektowania dróg (elementy składowe pasa drogowego i przekroje poprzeczne, trasowanie osi drogi, droga w planie sytuacyjnym, profil podłużny drogi). + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu dróg szybkiego ruchu, z aktualnym stanem autostrad w Europie i programem budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawowe wiadomości związane z projektowaniem ulic wraz z infrastrukturą instalacji podziemnych pod ulicami. + - - + - - - - - - -
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości o roli transportu kolejowego i sieci kolejowej w Polsce i zna elementy składowe drogi kolejowej oraz podstawowe informacje o transporcie tramwajowym i miejskimi kolejami szybkimi. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe elementy projektu drogi w zakresie: trasowania, projektowania wysokościowego i przekrojów poprzecznych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać analizę rozdziału mas ziemnych i zaprojektować zespoły maszyn do wykonania robót + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektów drogowych na środowisko + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wprowadzenie, rys historyczny, charakterystyka sieci drogowej w Polsce, klasyfikacja dróg. Charakterystyka i mechanika ruchu drogowego (podstawowe parametry ruchu, ocena przepustowości i warunków ruchu).

 2. Ogólne warunki projektowania dróg (warunki ruchowe, ekonomiczne, środowiskowe związane z utrzymaniem drogi oraz wynikające z porozumień międzynarodowych). Zasady projektowania dróg (elementy składowe pasa drogowego i przekroje poprzeczne, trasowanie osi drogi, droga w planie sytuacyjnym, profil podłużny drogi). Skrzyżowania (klasyfikacja, organizacja ruchu na skrzyżowaniach).
 3. Drogi szybkiego ruchu – autostrady i drogi ekspresowe (charakterystyka techniczna, aktualny stan autostrad w Europie, program budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, sposób finansowania budowy autostrad). Bezkolizyjne węzły dróg szybkiego ruchu (typy i elementy składowe węzłów).

 4. Ulice – klasyfikacja ulic, zasady projektowania ulic, powiązanie ulic z siecią dróg, instalacje podziemne pod ulicami. Problemy ochrony środowiska oraz prawne aspekty budowy i eksploatacji dróg.
 5. Właściwości i rola transportu kolejowego, charakterystyka sieci kolejowej w Polsce, klasyfikacja kolei. Elementy składowe drogi kolejowej, nawierzchnia toru i podtorze. Tramwaje i miejskie koleje szybkie.

Ćwiczenia projektowe (12h):

Projekt odcinka drogi kołowej klasy IV lub V (opis techniczny, plan sytuacyjny, skala 1 : 1000, profil podłużny, skala 1 : 100/1000, typowe przekroje poprzeczne, skala 1 : 50, przekroje poprzeczne w punktach charakterystycznych, skala 1 : 100, bilans robót ziemnych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – pozytywna ocena z egzaminu
Projekt – pozytywna ocena z projektu i czynne uczestnictwo w zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładu 60% oceny końcowej
Ocena z projektu 40% oceny końcowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestnictwo w zajęciach innych grup, które realizują brakującą tematykę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność interpretacji map terenu, znajomość problematyki robót ziemnych, umiejętność wykorzystania praw fizyki w zastosowaniu do ruchu pojazdów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bogdaniuk B., Massel A.: Podstawy transportu kolejowego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
2.Datka St., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1999.
3.Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego, WKiŁ Sp. zo.o., Warszawa 2011.
4.Dziennik Ustaw nr 43 z 2 marca 1999r, poz. 430, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
5.Młodożeniec W. S.: Budowa dróg, Podstawy projektowania, Bel Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011.
6.Krystek R. i inni: Węzły drogowe i autostradowe. Warszawa, WKŁ 1998.
7.Sieniawska-Kuras A.: Budownictwo drogowe w zarysie, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2010.
8.Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania, WKŁ Sp. z o.o., Warszawa 2009.
9.Stypułkowski B.: Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic, WKŁ, Warszawa, 2000.
10.Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Polski Cement, Kraków, 2004.
11. Więckowski A. Differentiated road construction costs, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, V 93, s. 11-21, 2017.
12. Więckowski A. Automating the construction of bus bays of reinforced concrete, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, V 100, s. 203-210, 2018,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie w terminie, wszystkich przewidzianych w programie przedmiotu, zadań.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub uzupełnić wiedzę podczas godzin konsultacji.