Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geomechanika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-513-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu zjawisk występujących wokół
obiektów podziemnych, głównie tunelowych. Poznaje metody analityczne i numeryczne oceny tych zjawisk oraz stosowania ich w projektowaniu i wykonywaniu obiektów podziemnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkości i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. BUD1A_W04 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko BUD1A_W06, BUD1A_W01 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. BUD1A_U03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. BUD1A_U05 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkości i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. + - - + - - - - - - -
M_W002 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Treść wykładów

Zakres i zadania przedmiotu „geomechanika”. Pierwotny stan naprężenia i odkształcenia górotworu. Pierwotne naprężenie pionowe i poziome (boczne). Współczynnik rozporu bocznego. Zależność składowych pierwotnego stanu naprężenia i odkształcenia górotworu od głębokości. Stan naprężenia górotworu w otoczeniu nieobudowanego tunelu. Rozkład naprężeń w otoczeniu wyrobiska korytarzowego o przekroju kołowym. Naprężenia i przemieszczenia przy ciśnieniu wewnętrznym na konturze przekroju wyrobiska. Wyrobisko korytarzowe o przekroju prostokątnym. Tunel o przekroju eliptycznym. Teoria sklepienia ciśnień. Strefa spękań (odprężona) w górotworze. Obciążenie statystyczne obudowy obiektów podziemnych. Obciążenie deformacyjne obudowy tuneli. Opóźnienie obudowy. Obciążenie obudowy wyrobisk pionowych w górotworze uwarstwionym. Kryteria wytężeniowe stosowane w geomechanice.

Ćwiczenia projektowe (9h):
Treść ćwiczeń projektowych

W ramach ćwiczeń projektowych studenci dokonują obliczeń stanu naprężenia,
przemieszczenia i wytężenia górotworu wokół tuneli o różnych przekrojach
poprzecznych. W ramach analizy dokonują dyskusji wyników i porównania z wynikami
obliczeń metodami analitycznymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o komentarze i szkice na tablicy do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, przy moderowaniu jego przebiegu przez prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego z wykładu (waga 0,2) i ćwiczeń projektowych (waga 0,8).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań w zakresie sekwencji modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza. Sląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994.
3. Ryncarz T.: Ruchy górotworu wywołane wyrobiskami podziemnymi. Wydawnictwa AGH. Kraków 1992.
4. Tajduś A., Cała M., Tajduś K.: Geomechanika w budownictwie podziemnym : projektowanie i budowa
tuneli. Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Geomechaniczna ocena stateczności wyrobisk przyścianowych w obudowie podporowo-kotwowej. Przegląd Górniczy nr 6/2011, s. 43–49.
3. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Kraków 2006, 130 s.

Informacje dodatkowe:

1. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych.