Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BIOZ i ergonomia w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-515-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Schmidt-Polończyk Natalia (nschmidt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ochrony pracy i ergonomii. Poznaje wymagania prawne oraz podstawowe wiadomości, niezbędne do prawidłowego sporządzenia planu BIOZ.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy BUD1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna wytyczne przy sporządzaniu planu BIOZ BUD1A_W05, BUD1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student zna metody identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy oraz metody oceny ryzyka zawodowego BUD1A_W05, BUD1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student posiada wiedzę pozwalającą projektować ergonomiczne stanowiska pracy BUD1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy jak również ocenić od strony ergonomicznej BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi sporządzić plan BIOZ BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi przeprowadzić ocenę warunków pracy pod kątem ergonomicznym i ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności stosowania przepisów z zakresu prawa i ochrony pracy BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student rozumie konieczność sporządzania planu BIOZ BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K003 Student posiada kompetencje do kształtowania ergonomicznych warunków pracy BUD1A_W05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna wytyczne przy sporządzaniu planu BIOZ + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna metody identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy oraz metody oceny ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę pozwalającą projektować ergonomiczne stanowiska pracy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy jak również ocenić od strony ergonomicznej + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić plan BIOZ + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić ocenę warunków pracy pod kątem ergonomicznym i ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności stosowania przepisów z zakresu prawa i ochrony pracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie konieczność sporządzania planu BIOZ + - - + - - - - - - -
M_K003 Student posiada kompetencje do kształtowania ergonomicznych warunków pracy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. BHP jako przedmiot interdyscyplinarny: pojęcia podstawowe, kultura pracy, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: system ochrony w Polsce, prawo krajowe i międzynarodowe, sektor nadzoru państwowego i społecznego, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Zagrożenia w środowisku pracy: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
4. Wypadki przy pracy, dokumentacja powypadkowa i choroby zawodowe
5. Ryzyko zawodowe: dobór, metody, klasyfikacja, ocena, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy, przykłady.
6. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: odzież ochronna i robocza, charakterystyka i sposoby znakowania.
7. Plan oraz informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia: wymagania prawne, zakres i forma „Informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia”, zakres i forma planu BIOZ.
8. Wytyczne przy sporządzaniu planu BIOZ, analiza przypadku
9. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i perspektywy.
10. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne.
11. Postępowanie w czasie zaistnienia wypadku: resuscytacja, profilaktyka, telefony alarmowe, badania lekarskie, ewakuacja w czasie pożaru.

Ćwiczenia projektowe (9h):

W ramach ćwiczeń projektowych studenci analizują informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi prawnymi. W ramach analizy dokonują oceny merytorycznej dokumentacji oraz sporządzają fragment planu BIOZ dla analizowanego przypadku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na kolokwium w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa:Tak – Zasady udziału w zajęciach: Sukcesywnie na każdych zajęciach studenci wykonują poszczególne etapy projektu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów (waga 0,5) i oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2009
3. B. Wagner; “Kodeks pracy 2011 – komentarz” – ODDK, Gdańsk, 2011
4. M. Wykowska; “Ergonomia”, Wyd. AGH, Kraków 1996
5. S. Wieczorek: „Ergonomia”, Kraków-Tarnobrzeg, 2014
6. G. Świderska: „Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie.”, Warszawa, 2015
7. M. Gałusza: „Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami”, Kraków-Tarnobrzeg, 2009
8. M. Gałusza, G. Gałusza, K.T. Kociołek: „BHP Budowlańca – poradnik”, Kraków-Tarnobrzeg, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M.Kapusta, D. Nowak-Senderowska, W. Andrusikiewicz.: Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika — Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011.

2. P.Bąk. M.Kapusta.: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8.

Informacje dodatkowe:

1. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych.
2. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.