Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyka budowlana
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-606-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie pomiarów i oceny hałasu w budynkach oraz doboru metod ograniczenia jego propagacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna źródła hałasu wbudynkach BUD1A_W01, BUD1A_W04
M_W002 Zna metody redukcji hałasu wbudynkach BUD1A_W06, BUD1A_W03, BUD1A_W04
M_W003 Zna metody wyznaczania wielkości opisujących izolacyjność akustyczną przegród BUD1A_W01, BUD1A_W04
M_W004 Zna modele opisujące izolacyjność akustyczną pojedynczych przegród budowlanych BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W04
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wykonać pomiary podstawowych wielkości akustycznych w budynkach zgodnie z obowiązującymi normami BUD1A_U01, BUD1A_U02
M_U002 Potrafi zaprojektować przegrody budowlane o zadanych parametrach izolacyjności akustycznej BUD1A_U04, BUD1A_U03
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami w zakresie projektowania zabezpieczeń przeciwdźwiękowychoraz wibroakustycznych budynków BUD1A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna źródła hałasu wbudynkach + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody redukcji hałasu wbudynkach + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody wyznaczania wielkości opisujących izolacyjność akustyczną przegród + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna modele opisujące izolacyjność akustyczną pojedynczych przegród budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykonać pomiary podstawowych wielkości akustycznych w budynkach zgodnie z obowiązującymi normami - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować przegrody budowlane o zadanych parametrach izolacyjności akustycznej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami w zakresie projektowania zabezpieczeń przeciwdźwiękowychoraz wibroakustycznych budynków - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 57 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Metody ochrony wibroakustycznej budynków
 2. Przepisy prawa w zakresie akustyki budowlanej
 3. Hałas od elementów wyposażenia technicznego budynków
 4. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
 5. Metody obliczeniowe w projektowaniu przegród budowlanych i propagacji hałasu
Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
 1. Pomiar i ocena hałasu w budynkach
 2. Badania i ocena izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach
 3. Badania i ocena izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów w budynkach
 4. Obliczenia i dobór izolacyjności akustycznej przegród w budynkach
 5. Zaliczenie
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o analizy przykładowych realizacji rozwiązań ograniczjących propagację hałasu w budynku.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci samodzielnie dobierają narzędzia pomiarowe pozwalające na rozwiązanie zadanego problemu praktycznego. Prowadzący nadzoruje wykonywane pomiary w szczególności poprawność i kompletność uzyskiwanych wyników.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:
• obecność na zajęciach (dopuszczlna 1 nieobecność),
• zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów w zespołach maksymalnie 4 osobowych,
• zaliczenie wszystkich kolokwiów,

Warunki dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego:
• zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów,

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Moduł ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie pomiarów i oceny hałasu w budynkach oraz doboru metod ograniczenia jego propagacji.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z instrukcją przedstawioną przez prowadzącego i pod jego nadzorem w kilkuosobowych zespołach.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną:
średniej oceny z kolokwiów – 60%
średniej oceny ze sprawozdań 40%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia wybranych ćwiczeń w ramach indywidualnej prazentacji prowadzącemu
opracowanego tematu

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cempel C.: Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn, WNT Warszawa 1982;
Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN Warszawa 2001;
Faulkner L.L.: Handbook of industrial noise control, New York, Industrial Press Inc. 1976;
Hassan O.A.B: Building Acoustics and Vibration. Theory and Practice. Singapore, World Sciantific Publishing Co. Pte. Ltd. 2009;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. SZELĄG, K. Stypuła, T. KAMISIŃSKI: Sound radiation by vibrating building partitions in terms of acceptable vibration values, Acta Physica Polonica. A, vol. 125 no. 4-A, 2014

K. BARUCH, A. Szeląg, J. RUBACHA, K. Hałoń: An engineering method to measure the impact sound reduction due to soft coverings on heavyweight floors, Applied Acoustics, vol. 142, s. 18–28, 2018

K. BARUCH, T. KAMISIŃSKI: Uproszczona metoda pomiaru przyrostu izolacyjności od dźwięków uderzeniowych wykładzin podłogowych — The simplified method for measuring the improvement of impact sound insulation of floor coverings, Postępy akustyki 2016, Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski, 2016

T. KAMISIŃSKI, R. KINASZ, A. Szeląg, J. RUBACHA, A. PILCH, A. FLACH, K. BARUCH: The comprehensive research of the road acoustic screen with absorbing and diffusing surface, Archives of Acoustics, vol. 40 no. 1, 2015

Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie — [Acoustic properties of materials used in furniture industry] / pod red. Jerzego Smardzewskiego, Tadeusza KAMISIŃSKIEGO, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2016

Informacje dodatkowe:

Brak