Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-703-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Więckowski Andrzej (andrzej@izwbit.pk.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowa wiedza z zakresu przygotowania, prowadzenia, wykonania i oddania do eksploatacji inwestycji budowlanej oraz przedsięwzięcia budowlanego wraz ze stosowaniem przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie, w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego i zarządzania cyklem przedsięwzięcia budowlanego. Skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym oraz zdolność współdziałania i pracy w grupie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu przygotowania i wykonania i oddania do eksploatacji inwestycji budowlanej BUD1A_W05, BUD1A_W06, BUD1A_W02, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma wiedzę na temat przedsięwzięcia budowlanego i przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego. BUD1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Ma wiedzę na temat zarządzania cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego. BUD1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego BUD1A_U01 Projekt
M_U002 Potrafi prowadzić inwestycję budowlaną BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. BUD1A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu przygotowania i wykonania i oddania do eksploatacji inwestycji budowlanej + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przedsięwzięcia budowlanego i przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat zarządzania cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi prowadzić inwestycję budowlaną + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Proces inwestycyjny w budownictwie, fazy, etapy.
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
3. Funkcje kierowania.
4. Kierowanie procesem na etapie przygotowania i projektowania inwestycji
3. Struktury organizacyjne w budownictwie.
4. Tryby zlecania wykonawstwa robót budowlanych.
6. Kontrakty budowlane.
7. Monitorowanie realizacji procesu inwestycyjnego.

Ćwiczenia projektowe (9h):

1. Proces inwestycyjny w budownictwie, fazy, etapy.
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
3. Funkcje kierowania.
4. Kierowanie procesem na etapie przygotowania i projektowania inwestycji
3. Struktury organizacyjne w budownictwie.
4. Tryby zlecania wykonawstwa robót budowlanych.
6. Kontrakty budowlane.
7. Monitorowanie realizacji procesu inwestycyjnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego
Ćwiczenia – pozytywna ocena z prezentacji wybranego tematu, czynny udział w zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne zagadnienia. Studenci i prowadzący zajęcia na bieżąco zadają pytania i wyjaśniają wątpliwości.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestnictwo w ćwiczeniach dla innych grup studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Wydawnictwa uczelniane. Politechnika Lubelska. Lublin, 2002.
2. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. Korzeniewski W.: Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa. Oficyna Wydawnicza Polcen, Warszawa 2008.
5. Olearczuk E.: Eksploatacja nieruchomości budowlanych. Wyd. COIB, Warszawa 2005.
6. Werner W.A.: Procedury inwestowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
7. Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
10. Połoński M.: Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. Wyd. SGGW, 2008.
11. Więckowski A. Building task cycles and essential of time reserves. Materiały Budowlane, 10/2018 (nr 554)
12. Więckowski A. Influence, of time randomness execution of work, on lenght of cycle, Technical Transactions, 5/2017, 63-72.
13. Czasopisma techniczne z dziedziny budownictwa i zarządzania.
14. Strony internetowe
15. Prawo budowlane
16. Prawo zamówień publicznych
17. Prawo o partnerstwie publiczno prywatnym.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy, Zeszyty Naukowe UEK, nr 792, Wyd. UEK, Kraków 2008, str. 111-122
Kosecki A., Contracts in the Realization of Construction Projects, rozdział w pracy zbiorowej pt. “Integrated Design and Management of Construction Projects”, Wyd.: Technical University of Kosice, Kosice 2013, str. 149-157
Kosecki A., Use of Stochastic Network Models in Managing the Renovation and Rehabilitation Projects, rozdział w pracy zbiorowej pt. “Integrated Approaches to the Design and management of Building Reconstruction”, EuroScientia, Brussels 2014, str. 52-60

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru. Jest możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.