Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka cieplna budowli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-707-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student w ramach zajęć z fizyki cieplnej budowli zapozna się z sposobami prowadzenia obliczeń
cieplno-wilgotnościowych tak by uwzględniały one naturalną przestrzenną strukturę budowli,
odniesioną do klimatu zewnętrznego w określonej lokalizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obliczeń wilgotnościowocieplnych związanych z komponemtami budowlanymi. BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania przepływu w przegrodach budowlanych BUD1A_W02, BUD1A_W01, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia przepływu ciepła przez komponenty budowlane BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę wyników oraz wyciągnąć stosowne wnioski z przeprowadzonych obliczeń wilgotnościowo-cieplnych w komponentach budowlanych BUD1A_K03, BUD1A_K01, BUD1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obliczeń wilgotnościowocieplnych związanych z komponemtami budowlanymi. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania przepływu w przegrodach budowlanych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia przepływu ciepła przez komponenty budowlane + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę wyników oraz wyciągnąć stosowne wnioski z przeprowadzonych obliczeń wilgotnościowo-cieplnych w komponentach budowlanych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Rola fizyki cieplnej budowli w projektowaniu budynków. Kryterium energetyczne i
wilgotnościowe. Wprowadzenie do podstawowych pojęć termodynamicznych.
Podstawy obliczeń wymiany ciepła, przewodnictwa cieplnego, konwekcji i
promieniowania. Wyznaczanie oporu cieplnego i współczynnik przenikania ciepła
przegród budowlanych. Metoda obliczania izolacji cieplnej PN-EN ISO 7345:1998.
Termomodernizacja budynków. Wielkości fizyczne i definicje (odpowiednik normy
europejskiej ISO 7345:1985). Modelowanie przepływu ciepła. Płaskie i przestrzenne
przepływy ciepła. Teoria mostków cieplnych. Numeryczne metody obliczeń cieplnych.
Wymiana ciepła przez grunt.
Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych.
Mechanizmy przenoszenia wilgoci w przegrodach budowlanych. Ochrona
przeciwwilgociowa przegród i budynków. Sprawdzenie kondensacji wilgoci w
przegrodzie budowlanej. Problemy wilgoci w komponentach budowlanych. Ochrona
budynków przed wilgocią i wodą gruntową. Zmiana własności materiałów
budowlanych (np. degradacja) na skutek oddziaływania z atmosfery czy na skutek
starzenia się materiałów.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Obliczanie współczynników przewodzenia materiałów budowlanych. Wyznaczenie
oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania dla komponentów i przegrody
budowlanej. Obliczenie izolacyjności elementów budowlanych. Modelowanie
przepływu ciepła w komponentach budowlanych. Obliczanie rozkładu temperatury w
przegrodach budowlanych. Obliczenia rozkładu ciśnień pary wodnej w celu
niedopuszczenia do wykraplania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • Ćwiczenia projektowe: Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium związane z obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, na podstawie wytycznych prowadzącego, które są przedstawione w postaci prezentacji oraz w sposób klasyczny na tablicy a także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium związane z obliczeniami cieplnymi.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci
uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę
uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Roman Zarzycki: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, Wydawca: WNT. 2010.
Czesław Grabarczyk: Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone, Wydawca: WNT. 2012.
Budownictwo ogólne Tom 2 Fizyka budowli, Wydawca: Arkady. 2018
Agnieszka Kaliszuk-Wietecka: Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli.
Wydawnictwo Naukowe PWN. 2017
Andrzej Dylla: Fizyka cieplna budowli w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

An analysis of the innovative exhaust air energy recovery heat exchanger / JASZCZUR M., BOROWSKI
M., Satoła D., KARCH M. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on
Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of
abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], 2018.
Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał
KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych
urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń,
28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i
Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2017. — ISBN: 978-83-61265-09-2. — S.
25–35.
OnyX Experience – stanowisko badawcze w Akademii Górniczo-Hutniczej — [OnyX Experience –
research stand at the AGH University of Science and Technology] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH,
Daniel Satoła // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2018 [nr] 4, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81.
Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat
pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH //
Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65

Informacje dodatkowe:

Nie określono informacji dodatkowych