Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja produkcji budowlanej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-708-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami organizacji pracy i metody organizacji produkcji budowlanej.
Wykonanie projektu organizacji budowy wybranych obiektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zasady organizacji pracy i metody organizacji produkcji budowlanej BUD1A_W05, BUD1A_W02, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 Wymienia i definiuje podstawowe i porównawcze mierniki pracy BUD1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W003 Zna metody organizacji budowy/ procesów budowlanych BUD1A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W004 Zna rodzaje harmonogramów budowlanych oraz sposoby ich odwzorowań graficznych BUD1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie opracować model sieciowy przedsięwzięcia budowlanego i dokonać jego analizy w funkcji czasu i zasobów BUD1A_U04, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi opracować różne rodzaje harmonogramów budowlanych BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu/terenu budowy BUD1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ocenia przebieg realizacji robót budowlanych i proponuje oraz prezentuje metody poprawy efektywności jego wykonania BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady organizacji pracy i metody organizacji produkcji budowlanej + - - - - - - - - - -
M_W002 Wymienia i definiuje podstawowe i porównawcze mierniki pracy + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody organizacji budowy/ procesów budowlanych + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna rodzaje harmonogramów budowlanych oraz sposoby ich odwzorowań graficznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować model sieciowy przedsięwzięcia budowlanego i dokonać jego analizy w funkcji czasu i zasobów + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować różne rodzaje harmonogramów budowlanych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu/terenu budowy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ocenia przebieg realizacji robót budowlanych i proponuje oraz prezentuje metody poprawy efektywności jego wykonania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2. Ewolucja metod zarządzania
3. Podstawowe reguły, prawa i zasady organizacji pracy
4. Podstawowe i porównawcze mierniki pracy
5. Metody organizacji budowy
6. Projektowanie realizacji budowy w czasie i w przestrzeni
7. Rodzaje harmonogramów budowlanych
8. Analiza modeli sieciowych realizacji budowy

Ćwiczenia laboratoryjne (18h):

Objaśnienie ćwiczeń polegających na wykonaniu projektu organizacji budowy wybranego obiektu z wykorzystaniem informatycznego systemu Planista do harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych. Przygotowanie danych do opracowania harmonogramów budowy (zestawienie analityczne, model sieciowy). Wykonanie harmonogramów: ogólnego budowy, zatrudnienia pracowników, materiałowego i finansowego. Przygotowanie danych i wykonanie analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy. Oddanie i obrona ćwiczenia projektowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Jeden termin podstawowy i 2 poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 50% wykonanie zadania projektowego i jego obrona

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych
student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z budownictwa, technologii robót budowlanych i kalkulacji kosztów. Podstawą zadania projektowego może być kosztorys wykonany na zajęciach z przedmioty Ekonomika budowy/Rachunkowość zarządcza w budownictwie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biernacki J., Cyunel B.: Metody sieciowe w budownictwie. Wyd. Arkady 1989.
2. Biruk S., Jaworski K.M., Tokarski Z.: Podstawy organizacji robót drogowych. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. Jaworski K..M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.
4. Jaworski K. .M.: Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.
5. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
6. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
7. Pisarska E., Połoński M.: Elementy organizacji robót inżynierskich. Wyd. SGGW, Warszawa 2002
8. Połoński M.: Harmonogramy sieciowe w robotach inżynierskich. Wyd. SGGW, 2006.
9. Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Wyd. Arkady 1989.
10. Sobotka A.: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wyd. Uczelniane AGH, Kraków 2010.
11. Taczanowska T., Jaśkowski P.: Ergonomia w budownictwie. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998
12. Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobotka A: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, ISBN 978-83-7464-299-6, s. 327
2. Sobotka A.: Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Cz. III. Zagospodarowanie placu budowy. Wyd. Politechniki Lubelskiej, 108 s., Lublin 1989.
3. Sobotka A., Czarnigowska A.: Przewidywalność czasu trwania budowy: publiczne przedsięwzięcia drogowe. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Budownictwo, 2010, s. 391-403.
4. Czarnigowska A., Jaśkowski P., Sobotka A.: Zastosowanie metody critical chain scheduling (CCS) w przedsięwzięciach budowlanych. Przegląd Organizacji 11/2004, s. 22-26.
a. Jaśkowski P., Sobotka A.: Modelowanie problemu redukcji czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Problemy naukowo-badawcze budownictwa, t. III „Materiały, technologie i organizacja w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. —; ISBN 978-83-60200-36-0 (t. 3). — S. 241–248.
5. Jaśkowski P., Sobotka A.: Scheduling construction projects with resources accessibility limited and changeable in time. Journal of Civil Engineering and Management. Vilnius „Technika” 2004, Vol X, No 4, pp. 267-276.
6. Miłosz M., Sobotka A.: Symulacyjna metoda analizy stochastycznych sieci planowania budowy. Konferencja naukowo-problemowa, Wrocław-Szklarska Poręba, 1992, s.82-87
7. Sobotka A.: Wybór metody projektowania powierzchni składowych przy ograniczonych wielkościach placu budowy. XXXV Konferencja naukowa KILiW PAN i KN PZiTB, t.5, Wrocław-Krynica, 1989, t.5, s. 109-114.
8. Sobotka A.: Zastosowanie metody pracy rytmicznej w procesach wykończeniowych.
II Lubelska Konferencja Problemowa pt."Nowe rozwiązania oraz wdrożenia z zakresu postępu technicznego oraz jakości w budownictwie w zakresie robót wykończeniowych”,. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1986, s.149-160.
9. Miączyński A., Sobotka A.: Koncepcja metody projektowania pracy rytmicznej
w budownictwie metodą symulacji. XXVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Warszawa-Krynica, 1982, t.5, s. 69-76.

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych