Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy BIM
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-714-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala na zapoznanie się studentów z pracą projektową w technologii BIM oraz z zastosowaniem elementów projektowania parametrycznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna aktualnie stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. BUD1A_W04, BUD1A_W01 Projekt inżynierski
M_W002 Zna zasady modelowania geometrycznego obiektów budowlanych z zastosowaniem programu Revit architechture BUD1A_W04, BUD1A_W01 Wykonanie projektu
M_W003 Zna nowoczesne technologie budowlane i ich znaczenie w kreacji interdyscyplinarnego procesu projektowego BUD1A_W04, BUD1A_W01 Wykonanie projektu
M_W004 Potrafi zastosować i dobrać materiały budowlane w procesie projektowania obiektów budowlanych BUD1A_U03, BUD1A_U01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować i modelować 3D obiekty budowlane z zastosowaniem technologi BIM BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie istotę pracy w zespole projektowym BUD1A_K02, BUD1A_K01 Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi samodzielnie określać priorytety w zakresie interdyscyplinarnej i grupowej współpracy przy tworzeniu modelu BIM BUD1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna aktualnie stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady modelowania geometrycznego obiektów budowlanych z zastosowaniem programu Revit architechture + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna nowoczesne technologie budowlane i ich znaczenie w kreacji interdyscyplinarnego procesu projektowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zastosować i dobrać materiały budowlane w procesie projektowania obiektów budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować i modelować 3D obiekty budowlane z zastosowaniem technologi BIM + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę pracy w zespole projektowym - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie określać priorytety w zakresie interdyscyplinarnej i grupowej współpracy przy tworzeniu modelu BIM - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Definicja BIM: planowanie, projektowanie oraz prezentowanie całości inwestycji budowlanej w oparciu o inteligentny model na spójnej platformie komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Omówienie poszczególnych składowych wdrażanego systemu BIM oraz ich wzajemnych relacji. Projektowanie poszczególnych branż (takich jak Architektura, Konstrukcje, Instalacje i Infrastruktura zewnętrzna) w zintegrowanym środowisku, w oparciu o wspólny, inteligentny model. Planowanie i łączenie danych w oparciu o InfraWorks, ReCap, Dokumentacja i projektowanie – Platforma Revit (Architecture, Structure) – Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) na każdym etapie projektu architektonicznego, zastosowanie wyspecjalizowanych narzędzi przeznaczonych do tworzenia i analizowania projektów konstrukcyjnych. Integracja i Zarządzenie Projektem – możliwość przeglądu projektów stworzonych w różnych działach projektowych m.in architektury, inżynierii, budownictwa i instalacji rurowych. Kontrola wyników projektu. Integracja, udostępnianie i sprawdzaniu modeli i danych wielkoformatowych ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania umożliwiają opanowanie i zrozumienie technik wspomagających projektowanie. Należą do nich: modelowanie obiektów budowlanych z wykorzystaniem bibliotek elementów, modelowanie detali budowlanych z wykorzystaniem modelowania bryłowego i powierzchniowego, automatyczne (na podstawie modelu) pozyskiwanie dokumentacji technicznej, dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika z wykorzystaniem wewnętrznego języka programowania, wizualizacja prezentacyjna obiektów i detali budowlanych. Realizacja praktyczna interdyscyplinarnego projektu architektoniczno-budowlanego – dom jednorodzinny, pawilon wystawowy w technologii BIM. Model 3D z zastosowaniem platformy Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP. Zajęcia realizowane równolegle; projekt architektoniczny, konstrukcji i infrastruktury

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Realizacja poszczególnych etapów ćwiczeń w formie zapisu komputerowego modelu referencyjnego obiektu budowlanego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,8). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny. (waga 0.2)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń i odrobienie zajęć z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość programu graficznego AutoCAD, zasad rysunku technicznego-budowlanego, Polskich Norm dotyczących rysunku technicznego, budownictwa ogólnego oraz przepisów Prawa Budowlanego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zbigniew Kacprzyk, Beata Pawłowska, Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Podstawy i przykłady.. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012
2. Katarzyna Szajrych, Jadwiga Fijka, Wojciech Kozłowski, Revit Architecture. Podręcznik użytkownika. Helion, 2010
3. Autodesk , Autodesk Revit Structure, 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Assessment of application of the AutoCad graphic program in the record of architectonic survey of
antique objects by means of the triangulation method / Tomasz WIEJA // W: SCG’2006 : Zborn´ık Symp´ozia o Poˇc´ıtaˇcovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Okt´ober 2006, Koˇcovce, Slovakia. Roˇc. 15.
2. Modeling of 3D objects and their orthographic projections / Marek GAWRON, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: Sborn´ık 26. konference o geometrii a poˇc´ıtaˇcov´e grafice : [geometry and computer graphics 2006] : 11. – 15. z´aˇr´ı 2006, Nov´e Mˇesto na Moravˇe.

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia:
Wykonanie interdyscyplinarnego projektu w technologi BIM – oddanie zapisanego projektu w formie wydruku (A3) oraz plików CAD na płytce CD. Ocena z projektu obejmuje także kompozycję i grafikę pracy.