Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-801-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Politalski Wojciech (wpolital@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Oddziaływanie pożaru na elementy konstrukcyjne .Zasady konstruowania i wymiarowania podstawowych elementów konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumienie zjawiska pożaru. Zna podstawowe parametry opisujące przebieg pożaru. BUD1A_W04, BUD1A_W03 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student zna możliwe sposoby zabezpieczenia elementów obiektu budowlanego na wypadek pożaru. BUD1A_W04, BUD1A_W03 Projekt,
Kolokwium
M_W003 Student zna wymogi prawa budowlanego w zakresie biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. BUD1A_W04, BUD1A_W03 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać oceny rodzaju i stopnia zagrożenia w kontekście analizy różnego typu sytuacji pożarowych. BUD1A_U05, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Projekt,
Kolokwium
M_U002 Student posiada umiejętność doboru środków biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej w zależności od rodzaju elementu, stopnia potencjalnego zagrożenia i rodzaju ryzyka. BUD1A_U05, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. BUD1A_K03, BUD1A_K01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumienie zjawiska pożaru. Zna podstawowe parametry opisujące przebieg pożaru. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwe sposoby zabezpieczenia elementów obiektu budowlanego na wypadek pożaru. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna wymogi prawa budowlanego w zakresie biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny rodzaju i stopnia zagrożenia w kontekście analizy różnego typu sytuacji pożarowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność doboru środków biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej w zależności od rodzaju elementu, stopnia potencjalnego zagrożenia i rodzaju ryzyka. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Definicja pożaru i ognioodporności. Sposoby modelowania oraz normowy opis zjawiska.

  .
  Na zajęciach studenci są zapoznani z definicją pożaru, jego kategoriami i rodzajami. Przedstawiane są możliwości jego modelowania, w szczególności z wykorzystaniem Eurokodów. Wprowadzone zostaje pojęcie ognioodporności oraz przedstawione są w sposób podstawowy wymagania stawiane obiektom budowlanym. Prezentowane są sposoby projektowania konstrukcji w warunkach pożaru, które zostaną rozwinięte na kolejnych wykładach.

 2. Projektowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru.

  Na zajęciach omawiane jest zachowanie się konstrukcji stalowych w warunkach pożaru. Przedstawione są procedury projektowania w oparciu o normę Eurokod 3.

 3. Projektowanie konstrukcji żelbetowych i sprężonych w warunkach pożaru.

  Na zajęciach omawiane jest zachowanie się konstrukcji żelbetowych i sprężonych w warunkach pożaru. Przedstawione są procedury projektowania w oparciu o normę Eurokod 2.

 4. Projektowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru.

  Na zajęciach omawiane jest zachowanie się konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru. Przedstawione są procedury projektowania w oparciu o normę Eurokod 5.

 5. Akty prawne

  Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi związanymi z problematyką bezpieczeństwa pożarowego.

 6. Sposoby i środki biernej oraz aktywnej ochrony przeciwpożarowej elementów obiektów budowlanych.

  Na zajęciach studenci są zapoznani ze sposobami biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej. Omawiane są ich parametry oraz zasady doboru.

 7. Kolokwium zaliczeniowe.
Ćwiczenia projektowe (9h):
 1. Klasy odporności pożarowej i ogniowej. Obliczanie temperatury w trakcie pożaru.

  Student nabywa praktycznych umiejętności określania klasy pożarowej dla budynków w zależności od ich wysokości, sposobu użytkowania oraz klasy ogniowej dla poszczególnych elementów budynku. Potrafi również określić temperaturę pożaru i jego rozwój w czasie.

 2. Wymiarowanie konstrukcji stalowych

  Student nabiera umiejętności obliczania temperatury elementu stalowego zabezpieczonego i niezabezpieczonego pod wpływem temperatury. Poznaje różnice w zachowaniu się elementów stalowych w warunkach normalnych i w trakcie trwania pożaru.
  Student przeprowadza wymiarowanie elementów rozciąganych i ściskanych oraz zginanych i ścinanych.

 3. Wymiarowanie konstrukcji betonowych

  Student przeprowadza wymiarowanie elementów płytowych i belkowych.

 4. Wymiarowanie konstrukcji drewnianych

  Student przeprowadza wymiarowanie elementów drewnianych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego: treści prezentowane na zajęciach oraz materiał zadany w ramach samodzielnego studiowania.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest złożenie samodzielnie wykonanego projektu wybranych elementów konstrukcyjnych oraz jego obrona.
Podejście do zaliczenia poprawkowego z wykładów uwarunkowane jest wykonaniem projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia wykładów (waga 0,5), ćwiczeń projektowych (waga 0,5). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Abramowicz M, Gabryel Adamski R. — Bezpieczeństwo pożarowe budynków, Warszawa, 2002, SGSP
2 Maślak M. — Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych, Kraków, 2008, PK
3 Chudyba K. — Projektowanie konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych według eurokodów, Kraków, 2008, PK
4 Kosiorek M., Pogorzelski J.A., Laskowska Z., Pilich K. — Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych, Warszawa, 1988, Arkady
5 Mizielinski B. — Systemy oddymiania budynków, Warszawa, 1999, WNT
6 Pofit-Szczepanska M., Piórczynski W. — Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii, Warszawa, 1998, SGSP
7 Kosiorek M. — Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych, Warszawa, 1988, Arkady
8 Chudyba K. — Weryfikacja odporności pożarowej elementów żelbetowych według Eurokodów, Kraków, 2018, Wydawnictwo PK
9 Woźniak G.,Turkowski P., — Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według EUROKODU 2, 2013, Instytut Techniki Budowlanej,
10 Turkowski P., Sulik P., — Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3, 2015, Instytut Techniki Budowlanej,
11 Woźniak G., Roszkowski P., — Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5, 2014, Instytut Techniki Budowlanej,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność i aktywność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.