Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy inżynierski
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-803-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pawluś Dorota (dpawlus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest wykonanie praca dyplomowej inżynierskiej związanej z kierunkiem Budownictwo. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego/inżynierskiego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z realizowanym kierunkiem studiów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W02, BUD1A_W01 Projekt inżynierski
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W02, BUD1A_W01 Projekt inżynierski
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W02, BUD1A_W01 Projekt inżynierski
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych BUD1A_U01, BUD1A_U05 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej BUD1A_K03, BUD1A_K01 Projekt inżynierski
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego BUD1A_K03, BUD1A_K01 Projekt inżynierski
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa - - - - - - - - - + -
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe - - - - - - - - - + -
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów - - - - - - - - - + -
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej - - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 350 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (0h):

Efektem jest opracowanie i wykonanie projektu inżynierskiego, będącego (obok egzaminu inżynierskiego) jednym z dwóch etapów końcowych I stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy.

Prace kontrolne i przejściowe (0h):

Efektem jest opracowanie i wykonanie projektu inżynierskiego, będącego (obok egzaminu inżynierskiego) jednym z dwóch etapów końcowych I stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
 • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Prace kontrolne i przejściowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Określa promotor
 • Prace kontrolne i przejściowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Określa promotor
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu jest średnią ocen z recenzji opiekuna pracy, oceny recenzenta oraz prezentacji wizualnej projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady określa Opiekun pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Absolutorium studiów I stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

oraz literatura związana bezpośrednio z tematem projektu inżynierskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Brak