Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena energetyczna budynków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-804-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Andrusikiewicz Wacław (andrus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje umiejętność wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Potrafi wskazać elementy mające wpływ na efektywność energetyczną budynku oraz zaprojektować termomodernizację.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych związanych z termomodernizacją i certyfikacją energetyczną BUD1A_W01 Wykonanie projektu
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie własności materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku BUD1A_W03, BUD1A_W04 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opracować projekt usprawnienia w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń instalacyjnych w budynku BUD1A_U04 Odpowiedź ustna
M_U002 Student potrafi stosować zasady doboru materiałów termomodernizacyjnych, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych związanych z termomodernizacją i certyfikacją energetyczną + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie własności materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować projekt usprawnienia w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń instalacyjnych w budynku + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stosować zasady doboru materiałów termomodernizacyjnych, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

  1. Idea budownictwa energooszczędnego.
  2. Elementy wpływające na energooszczędność budynków.
  3. Charakterystyka przegród budowlanych, mostki termiczne, źródła zysków i strat energetycznych.
  4. Systemy ogrzewania budynków, elementy wpływające na efektywność energetyczną.
  5. Ciepła woda użytkowa – sposoby pozyskiwania.
  6. Oświetlenie budynków użyteczności publicznej.
  7. Cele i zadania audytu energetycznego.
  8. Cele i zadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 1. 1. Idea budownictwa energooszczędnego.
  2. Elementy wpływające na energooszczędność budynków.
  3. Charakterystyka przegród budowlanych, mostki termiczne, źródła zysków i strat energetycznych.
  4. Systemy ogrzewania budynków, elementy wpływające na efektywność energetyczną.
  5. Ciepła woda użytkowa – sposoby pozyskiwania.
  6. Oświetlenie budynków użyteczności publicznej.
  7. Cele i zadania audytu energetycznego.
  8. Cele i zadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 2. 1. Idea budownictwa energooszczędnego.
  2. Elementy wpływające na energooszczędność budynków.
  3. Charakterystyka przegród budowlanych, mostki termiczne, źródła zysków i strat energetycznych.
  4. Systemy ogrzewania budynków, elementy wpływające na efektywność energetyczną.
  5. Ciepła woda użytkowa – sposoby pozyskiwania.
  6. Oświetlenie budynków użyteczności publicznej.
  7. Cele i zadania audytu energetycznego.
  8. Cele i zadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 3. 1. Idea budownictwa energooszczędnego.
  2. Elementy wpływające na energooszczędność budynków.
  3. Charakterystyka przegród budowlanych, mostki termiczne, źródła zysków i strat energetycznych.
  4. Systemy ogrzewania budynków, elementy wpływające na efektywność energetyczną.
  5. Ciepła woda użytkowa – sposoby pozyskiwania.
  6. Oświetlenie budynków użyteczności publicznej.
  7. Cele i zadania audytu energetycznego.
  8. Cele i zadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 4. 1. Idea budownictwa energooszczędnego.
  2. Elementy wpływające na energooszczędność budynków.
  3. Charakterystyka przegród budowlanych, mostki termiczne, źródła zysków i strat energetycznych.
  4. Systemy ogrzewania budynków, elementy wpływające na efektywność energetyczną.
  5. Ciepła woda użytkowa – sposoby pozyskiwania.
  6. Oświetlenie budynków użyteczności publicznej.
  7. Cele i zadania audytu energetycznego.
  8. Cele i zadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ćwiczenia projektowe (9h):
 1. 1. Zapoznanie z programem do wykonywania świadectw energetycznych (np. OZC, Arcadia Termo itp.).
  2. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
  3. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
  4. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą programu komputerowego i arkusza kalkulacyjnego, wnioski.

 2. 1. Zapoznanie z programem do wykonywania świadectw energetycznych (np. OZC, Arcadia Termo itp.).
  2. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
  3. Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
  4. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą programu komputerowego i arkusza kalkulacyjnego, wnioski.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczeniem zajęć jest przyjęcie poprawnie wykonanego projektu oraz wykazanie się wiedzą niezbędną do jego wykonania. Wiedza ta będzie weryfikowana w trakcie rozmowy przy oddawaniu projektu.
Terminy poprawkowe oddawania projektu zgodnie z Regulaminem studiów (termin podstawowy + 2 poprawkowe).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama ocenie z zaliczenia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student będzie rozliczany z poprawnie wykonanego projektu. Wszelkie zaległości musi nadrobić we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student ma zaliczone następujące moduły:
Technologia informacyjna lub Podstawy informatyki;
Rysunek techniczny i grafika komputerowa;
Materiały budowlane;
Budownictwo ogólne;
Fizyka budowli;
Instalacje budowlane;
Prawo budowlane i ochrona własnosci intelektualnej.
Student posiada praktyczną znajomość edytora tekstu (np. MS Word), arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excell), programu graficznego Cad (np. AutoCad).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
3. Sławomir Grabarczyk; Fizyka budowli; Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
4. Karolina Kurtz, Dariusz Gawin; Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami;
Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Alfa 2, 2009.
5. Polskie Normy.
6. www.mi.gov.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak