Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-815-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci w ramach działalności w Studenckich Kołach Naukowych realizują szereg działań naukowych, których efekty przedstawiane są w postaci publikacji naukowych lub wystąpień konferencyjnych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady prowadzenia podstawowych badań naukowych BUD1A_W02, BUD1A_W03, BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W06, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Student zna zasady wykonywania opracowań naukowych BUD1A_W02, BUD1A_W03, BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W06, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować program badań naukowych oraz określić cel badawczy BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę wyników oraz wyciągnąć stosowne wnioski z przeprowadzonej działalności naukowej BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01, BUD1A_K04, BUD1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady prowadzenia podstawowych badań naukowych - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna zasady wykonywania opracowań naukowych - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować program badań naukowych oraz określić cel badawczy - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę wyników oraz wyciągnąć stosowne wnioski z przeprowadzonej działalności naukowej - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (9h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

O zaliczenie przedmiotu może starać się student, który w danym semestrze
brał udział w projekcie badawczym/ grancie rektorskim i/lub wystąpił na
konferencji naukowej (w tym studenckiej sesji naukowej) oraz przygotował publikację naukową (przyjętą do druku).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie przewiduje się sposobu i trybu wyrównania zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie określono wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wszelkiego rodzaju publikacje naukowe, itp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie określono informacji dodatkowych