Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Material engineering In underground and geotechnical construction
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-822-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera najistotniejsze informacje podane w języku angielskim o strukturze, właściwościach i zastosowaniu podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych obecnie w budownictwie jak również we wszystkich innych dziedzinach działania inżynierów.
The module contains the most important information given in English about the structure, properties and application of basic engineering materials currently used in construction as well as in all other areas of the engineers’ activity.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. BUD1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_W002 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. BUD1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów, interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski oraz opracować raport z badań w języku angielskim. BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów, interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski oraz opracować raport z badań w języku angielskim. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Wykłady
1. Systematyka i właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w budownictwie podziemnym i inżynierii środowiska. (1 godz.)
(Classification and properties of materials used in geotechnical and environmental engineering)
2. Naturalne materiały kamienne (skały i kruszywa) w działalności inżynierskiej. Recykling materiałów inżynierskich. (1 godz.)
(Natural stones, and aggregate in engineering. Recycling of the materials)
3 Podstawowe technologie metali jako materiałów inżynierskich. Modyfikacja właściwości metali. (1 godz.)
(Basic technologies in metals engineering. Modification of physical and mechanical properties of metals).
4 Technologia betonu (produkcja mieszanki, transport, układanie, pielęgnacja świeżego betonu, betony nowej generacji, domieszki do betonów (1 godz.)
(Concrete technology. Concrete additives and admixtures. New generation of concrete)
5 Podstawy projektowania składu betonów. (1 godz.)
(Concrete mix design)
6. Tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie podziemnym. Ggeotekstylia, geomembrany, geowłókniny. (1 godz.)
(Plastic polymer products in geotechnical and environmental engineering)
7 Korozja materiałów (rodzaje korozji, sposoby ochrony materiałów.(2 godz.)
(Corrosion of materials)
8 Biomateriały w służbie człowieka (1 godz.)
(Biomaterials in the service of humanity)

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

1. Omówienie zakresu ćwiczeń oraz metod pracy i zaliczenia przedmiotu. Struktura indywidualnych prezentacji lub sprawozdań. (1 godz.).
2. Omówienie metod badawczych stosowanych do oceny przydatności materiałów kamiennych w szeroko pojętej inżynierii. (1 godz.)
3. Omówienie badania właściwości materiałów metalicznych (cechy fizyczne, mechaniczne i metody ich modyfikacji przez obróbkę cieplną lub chemiczno cieplną stopów metali) (1 godz.)
4. Wykonanie projektu mieszanki betonowej za pomocą programu komputerowego. (1 godz.)
5. Prezentacje prac przygotowanych przez studentów. (2 godz.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego (pisany w języku angielskim) można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy). W programie przedmiotu nie przewiduje się egzaminu końcowego.
The basis for completing the subject is positive on the assessment of the tutorial exercises and a positive grade from the lecture material verified on an ongoing basis on the exercises, and a separate test or colloquium at the end of the course. The lectures are not obligatory, but the lecturer will verify the knowledge required in the scope of the lecture by organizing a special test..
The test or colloquium of the lecture material (written in English) can be written three times (there will be 3 dates). The program of the subject does not provide for the final exam.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 100% oceny z ćwiczeń audytoryjnych, uwzględniająca wiadomości prezentowane na wykładach i ocenę z samodzielnie wykonanej prezentacji w języku angielskim.
Final grade: 100% of the grade from the tutorials, including the messages presented during the lectures and the assessment of the self-made presentation in English.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W ramach konsultacji z prowadzącymi wykłady lub ćwiczenia ustalone zostaną dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania, pozwalające na zgłębienie materiału prezentowanego na zajęciach, w których student nie uczestniczył.
As part of consultations with the lecturers or tutors, additional tasks for independent performance will be established, allowing for the exploration of the material presented in the classes in which the student did not participate.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Udział w wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych oraz samodzielne opracowanie prezentacji w języku angielskim. Sekwencyjność modułów nie jest wymagana.
Participation in lectures and auditorium exercises and independent presentation in English. Sequence of modules is not required.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. ASHBY M., JONES D.: Materiały inżynierskie cz. 1. Właściwości i zastosowania, cz. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa, 1996
2. BLICHARSKI M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 2001.
3. CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F. „Materiały w budownictwie geotechnicznym” tom I, II i III. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2001
4. CZARNECKI L. „Chemia w budownictwie” Arkady Warszawa, 1996.5. DOBRZAŃSKI L. A. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa 1998.
6. LIS J. (i in.): Laboratorium z nauki o materiałach. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków, 2000.
7. MAŁOLEPSZY J. , DEJA J. (i in.) Technologia betonu. Metody badań. Skrypty Uczelniane AGH 1995.
8.Neville A. M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. CZAJA P.: High Strength Concrete in Underground Construction. The Conference Proceedings Geotechnika – Geotechnics 2002. Czech Republic.
2. Hydzik J., Czaja P.: Beton wysokowartościowy a niskie temperatury betonowania. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Zeszyt 3-4, Kraków 2003.
3. CZAJA P.: Podatna obudowa stalowo-kotwiowo-betonowa na dużej głębokości. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2004. Tom II. Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Kraków 2004.
4. CZAJA P.: Improvement of the shaft fill stability by means of a partial aggregation of hardcore with concrete. The Conference Proceedings. Geotechnics 2004. TU Ostrava Czech Republic.
5. CZAJA P.: Beton w budownictwie górniczym – nowe wymagania, nowe możliwości. XXXI Dni Techniki ROP’ 2005.
6. CZAJA P., HYDZIK J.: Betony lekkie, a budownictwo podziemne. Materiały Seminarium „Beton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym”. Koło Zakładowe SITG KWK Borynia. 2007.
7. Czaja P., Hydzik J Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
8. CZAJA P., KLICH J., KLICH S., TAJDUŚ A.: Sposób likwidacji szybu górniczego. Patent nr 200184. Warszawa 2009.
9. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation concrete in underground Construction. Scientific Raport on Resource Issues. Volum 1. International Universisty of Resources. Medienenzetrum der TU Bergakademie Freiberg. 2010.
10. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation Concrete – New Approach in Designing of Underground Structures. CRC Press Taylor & Francis Group. A Balkema Book London 2010. (s. 137 -144).
11. Hydzik J., Czaja P.: Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym. Obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście. Aarchives of Mining Sciences. Monografia nr 9. Kraków, 2010.

Informacje dodatkowe:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego (pisany w języku angielskim) można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo kontrolę obecności.
5. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.