Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychrometry of air conditioning processes
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-830-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Swolkień Justyna (swolkien@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the classes, students will have an opportunity to get to know the issues related to the
psychrometry of air conditioning processes, as well as the English language used in this industry. After
completing the course, they will be able to use the acquired knowledge in the field of developing airconditioning projects.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has got the knowledge of the psychrometry of air conditioning processes BUD1A_W02, BUD1A_W01 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student has got the knowledge about basic transformations of humid air and about its humidification, drying, and cooling in the air conditioning system BUD1A_W01, BUD1A_W04 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student has the ability to use English in the area of psychrometry of air conditioning processes BUD1A_U01, BUD1A_U02 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student is able to use a psychrometric graph in order to choose the right parameters of humid air in air conditioning systems BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of its engineering knowledge in the selection of air parameters in air conditioning systems and is ready to independently search for solutions for shaping the internal environment in facilities for special purposes as well as for consulting experts BUD1A_K02, BUD1A_K01, BUD1A_K05 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 The student is ready to set the priority project assumptions in an entrepreneurial and a creative way for shaping the internal environment of facilities with a special purpose and observes the rules of professional ethics BUD1A_K03, BUD1A_K04 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has got the knowledge of the psychrometry of air conditioning processes + - - + - - - - - - -
M_W002 The student has got the knowledge about basic transformations of humid air and about its humidification, drying, and cooling in the air conditioning system + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has the ability to use English in the area of psychrometry of air conditioning processes + - - + - - - - - - -
M_U002 The student is able to use a psychrometric graph in order to choose the right parameters of humid air in air conditioning systems + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of its engineering knowledge in the selection of air parameters in air conditioning systems and is ready to independently search for solutions for shaping the internal environment in facilities for special purposes as well as for consulting experts + - - + - - - - - - -
M_K002 The student is ready to set the priority project assumptions in an entrepreneurial and a creative way for shaping the internal environment of facilities with a special purpose and observes the rules of professional ethics + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

The lecture topics cover issues related to the psychrometry of air conditioning
processes. During the lecture following issues will be discussed: psychrometric chart
for humid air, air mixing stages, heating and air cooling in the conditions of sensible
heat exchange, air drying, air humidification, including air humidification by water
injection, air humidification by steam injection; cooling and drying of air with
secondary heating, humidification of air with pre-heating and secondary heating,
mixing and adiabatic saturation of air with secondary heating, usage of dry steam for
humidification, saturation, sorption drying.

Ćwiczenia projektowe (6h):

Selection of the method of humidifying and drying the air in various climatic
conditions. Calculation of air parameters after mixing. Preparation and work on the
project. Presentation of partial results in English. Oral assessment of the project.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Exercises end with an oral examination of the project in English.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation rules in classes: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. An audiovisual recording of the lecture requires the teacher’s consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance is mandatory: Yes – Participation rules in classes: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark is 100% of the assessment of project exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The method of equalizing the arrears will be determined individually between the teacher and the
student.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the basics of thermodynamics of water evaporation processes, humid air, its physicochemical properties and transformations

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Goodman, Air Conditioning Analysis with Psychometric Charts and Tables. The Macmillan Company,
New York, 1943
ASHRAE Handbook Fundamentals, 1989 SI Edition
ASHRAE Handbook Equipment, 1988
P.L. Martin and D.M Curtis, M-C Psychometric charts for a range of barometric pressures. Troup
Publications Ltd.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Ocena i możliwości poprawy stanu zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach podziemnych :
monografia — [Evaluation and possibilities of improving the state of climatic hazard in Polish
underground mines : monograph] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ ; Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
ART-TEKST, 2018. — 203, 1 s.. — Bibliogr. s. 199–204. — ISBN: 978-83-7783-198-4
2.An evaluation of the functioning of cooling systems in the Polish coal mine industry / Nikodem
SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // Energies [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo
elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2018 vol. 11 iss. 9 art. no. 2267, s. 1–15. — Wymagania systemowe:
Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-29. — tekst:
https://www.mdpi.com/1996-1073/11/9/2267/pdf
3.Projektowanie systemów klimatyzacji kopalń przy zastosowaniu programu KlimaSystem — Designing
mine cooling systems using KlimaSystem software / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek
KORZEC, Justyna SWOLKIEŃ // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji ; ISSN 2391-9361. — 2018
vol. 7 iss. 1 Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, s.
377–393. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-65265-22-7. — Wszyscy autorzy
wymienieni w spisie treści. — M. Korzec, J. Swolkień – afiliacja AGH w wersji elektronicznej. — tekst:
http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/article/626/R%2030.pdf
4.Badania nad wykorzystaniem zawiesiny lodowej w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń
podziemnych — Research on the use of ice slurry in central cooling installations of underground mines /
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w
polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red.
Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-
7783-176-2. — S. 69–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Abstr.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

Brak