Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria i praktyka wyceny nieruchomości II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGIK-2-301-GN-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka nieruchomościami i kataster
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rozszerzenie wiedzy zdobytej w ramach przedmiotu Teoria i praktyka wyceny I, teoretyczne i praktyczne rozwiązywanie zadań z zakresu wyceny nieruchomości specjalnych i do celów szczególnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Szczegółowe zagadnienia wyceny nieruchomości do różnych celów. GIK2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Podejścia, metody i techniki wykorzystywane do wyceny różnego rodzaju nieruchomości oraz zasady przeprowadzania analizy rynku nieruchomości. GIK2A_W02, GIK2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Gromadzić dane z rynku nieruchomości niezbędne w czynnościach szacowania nieruchomości jak i sporządzania opracowań i ekspertyz. GIK2A_U01 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Dokonać doboru odpowiednich podstaw prawnych oraz literatury do rozwiązywania zagadnień z zakresu wyceny nieruchomości. GIK2A_U04, GIK2A_U03 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozwiązywania zadań w zakresie wyceny nieruchomości oraz sporządzania opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości GIK2A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
63 27 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Szczegółowe zagadnienia wyceny nieruchomości do różnych celów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Podejścia, metody i techniki wykorzystywane do wyceny różnego rodzaju nieruchomości oraz zasady przeprowadzania analizy rynku nieruchomości. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Gromadzić dane z rynku nieruchomości niezbędne w czynnościach szacowania nieruchomości jak i sporządzania opracowań i ekspertyz. + - + + - - - - - - -
M_U002 Dokonać doboru odpowiednich podstaw prawnych oraz literatury do rozwiązywania zagadnień z zakresu wyceny nieruchomości. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozwiązywania zadań w zakresie wyceny nieruchomości oraz sporządzania opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 168 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 63 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (27h):
Treści kształcenia – Wykłady

1.Podstawy rolnictwa. Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne. Użytki rolne i ich rodzaje. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wycena nieruchomości rolnych.
2.Podstawy leśnictwa. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu. Przestrzenny podział lasów. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym, dochodowym, kosztowym oraz mieszanym. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych.
3.Podstawy gospodarki wodnej. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Linia brzegowa. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących. Zasady korzystania z wód i ochrona wód. Pozwolenia wodnoprawne.
4.Wycena prawa użytkowania wieczystego i określanie wartości rynkowej nieruchomości w aspekcie prawa użytkowania wieczystego.
5.Określanie wartości rynkowej nieruchomości w aspekcie prawa trwałego zarządu.
6.Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych.
7.Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne.
8.Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych.
9.Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości.
10.Wycena masowa.
11.Wybrane zagadnienia zarządzania nieruchomościami.
12.Doradztwo na rynku nieruchomości. Obszar i zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa.
13.Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji.
14.Status prawny rzeczoznawcy majątkowego.
15.Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
16.Standardy zawodowe i etyka zawodowa.
17.Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny. Wartość godziwa. Wartość bankowo – hipoteczna. Wartość inwestycyjna. Wartość katastralna. Wartość odtworzeniowa. Inne rodzaje wartości nierynkowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (18h):
Treści kształcenia – Ćwiczenia

1.Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska. Wycena sadów, ogrodów działkowych, gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej, wycena gruntów pod stawami, wycena gruntów pod rowami pełniących funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym lub mieszanym. Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny gruntu rolnego wraz z częściami składowymi. Układ, treść i forma operatu szacunkowego według KSWP 3.
2.Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym, dochodowym, kosztowym oraz mieszanym. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych.
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny gruntu leśnego. Układ, treść i forma operatu szacunkowego według KSWP 3.
3.Kolokwium zaliczeniowe z części materiału dotyczącego wyceny nieruchomości rolnych, leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych.
4.Zadania rachunkowe z określania wartości rynkowej nieruchomości: przeznaczonej lub zajętej pod drogę publiczną.
5.Zadania rachunkowe z wyceny ograniczonego prawa rzeczowego.
6.Zadania rachunkowe z określania wartości prawa użytkowania wieczystego oraz wartości rynkowej nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, wnoszonej do spółki w formie aportu.
7.Zadania rachunkowe z wyceny nieruchomości dla potrzeb planistycznych.
8.Kolokwium zaliczeniowe z drugiej części materiału.

Ćwiczenia projektowe (18h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych z ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu. Do ustalenia oceny końcowej wliczają się oceny uzyskane z wszystkich ewentualnych terminów zaliczenia i egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Zaliczenie ćwiczeń – średnia ważona ocen cząstkowych z zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych z
  uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.
 • Zaliczenie przedmiotu – uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu.
 • Ocena końcowa uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe, aktywność oraz obecności na zajęciach
  ćwiczeniowych. Do ustalenia oceny końcowej wliczają się oceny uzyskane z wszystkich ewentualnych
  terminów zaliczenia i egzaminu.
 • Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i zdanie egzaminu
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student jest zobowiązany we własnym zakresie nadrobić zaległości wynikłe z nieobecności na wykładach i ćwiczeniach. Istnieje możliwość odrabiania zajęć w innych grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotu “Teoria i praktyka wyceny nieruchomości I” oraz znajomość podstaw z zakresu wyceny nieruchomości.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Akty prawne odnoszące się do tematyki zajęć.
2. Adamczewski Z. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze. Warszawa, 2011.
3. Bojar Z., Cymerman R., Hopfer A., Michnikowska K., Nurek W., Prystupa M., Szamański M. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Educaterra, 2009.
Bryx M. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością. Poltex, 2008.
4. Cymerman R., Hopfer A. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM, 2012.
5. Cymerman R. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Educaterra, 2011.
6. Czaja J. Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków, 1999.
7. Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków, 2001.
8. Czaja J., Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków, 2007.
9. Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa, PWN, 2009.
Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. PFSRM, 2006.
10. Nowak A. Wycena nieruchomości leśnych. Educaterra, 2010.
11. Parzych P., Czaja J. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2015.
12. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
13. Zmarlicki K. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich. PFSRM, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Czaja J., Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków, 2007.
2. Parzych P., Czaja J. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2015.

Informacje dodatkowe:

Student samodzielnie opanowuje materiał zaległy w wyniku nieobecności.