Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modele statystyczne w informacji o terenie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGIK-2-302-GN-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka nieruchomościami i kataster
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot Modele statystyczne obejmuje następujące zagadnienia: estymacja podstawowych parametrów rozkładu zmiennej losowej, parametryczne i nieparametryczne testy istotności, analiza korelacji i regresji wielowymiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w analizach rynku oraz wycenie nieruchomości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zaawansowane zagadnienia z zakresu analiz statystycznych. Posiada wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych GIK2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania różnych zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych GIK2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 formułować i testować hipotezy statystyczne związane z problemami inżynierskimi w geodezji i kartografii oraz w dziedzinach pokrewnych, a także z prostymi problemami badawczymi GIK2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej GIK2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zaawansowane zagadnienia z zakresu analiz statystycznych. Posiada wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania różnych zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych - - - + - - - - - - -
M_U002 formułować i testować hipotezy statystyczne związane z problemami inżynierskimi w geodezji i kartografii oraz w dziedzinach pokrewnych, a także z prostymi problemami badawczymi - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Estymacja punktowa i przedziałowa wartości średniej, wariancji, odchylenia standardowego oraz wskaźnika struktury – przypomnienie oraz przykłady zaawansowanych zastosowań.
2. Parametryczne testy istotności:
a) weryfikacja wartości średniej, wariancji, odchylenia standardowego i wkaźnika struktury,
b) porównanie wartości kilku średnich, wariancji, odchyleń standardowych, frakcji.
3. Nieparametryczne testy istotności. Testy zgodności – weryfikacja typu rozkładu zmiennej losowej.
4. Analiza korelacji i regresji wielowymiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w analizach rynku oraz wycenie nieruchomości.
5. Współczynnik determinacji – interpretacja i weryfikacja statystyczna.
6. Weryfikacja współczynników regresji.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Rozwiązywanie zadań praktycznych z następujących zagadnień:
1. Estymacja punktowa i przedziałowa wartości średniej, wariancji, odchylenia standardowego oraz wskaźnika struktury – przypomnienie oraz przykłady zaawansowanych zastosowań.
2. Parametryczne testy istotności:
a) weryfikacja wartości średniej, wariancji, odchylenia standardowego i wkaźnika struktury,
b) porównanie wartości kilku średnich, wariancji, odchyleń standardowych, frakcji.
3. Nieparametryczne testy istotności. Testy zgodności – weryfikacja typu rozkładu zmiennej losowej.
4. Analiza korelacji i regresji wielowymiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w analizach rynku oraz wycenie nieruchomości.
5. Współczynnik determinacji – interpretacja i weryfikacja statystyczna.
6. Weryfikacja współczynników regresji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zaliczenie składa się uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i kolokwiów pisemnych, obecność oraz aktywność na zajęciach. W przypadku niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie – studentowi przysługuje termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z wyników kolokwiów pisemnych oraz odpowiedzi ustnych, z naciskiem na prace pisemne. Ocena końcowa uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe, aktywność oraz obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie opanowuje materiał zaległy wynikający z nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw statystyki matematycznej oraz zagadnień z rachunku wyrównawczego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Barańska “Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska”, UWND AGH Kraków 2008.
2. J. Koronacki, J. Mielniczuk “Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych”, WNT, Warszawa 2001.
3. W. Krysicki i in. “Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach”, PWN, Warszawa 1995.
4. S. Ostasiewicz i in. “Statystyka – elementy teorii i zadania”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
5. A.E. Plucińscy “Probabilistyka”, WNT, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/baranska-anna-03910

Informacje dodatkowe:

Brak