Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geolokalizacja w czasie rzeczywistym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-102-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie metod pozycjonowania przestrzennego w czasie rzeczywistym wykorzystujących fale
elektromagnetyczne oraz elektroniki praktycznej od podstaw w formie warsztatów. Beznarzędziowa
budowa funkcjonalnych układów elektronicznych wg schematów z weryfikacją ich działania poprzez
uruchomienie. Program zakłada programowanie mikrokontrolerów oraz wykorzystanie profesjonalnego
zestawu uruchomieniowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 techniki wyznaczania lokalizacji i pozycji za pomocą fal elektromagnetycznych GEI2A_W01, GEI2A_W03 Kolokwium
M_W002 zasady definiowania układów odniesienia i współrzędnych oraz transformacji GEI2A_W01, GEI2A_W03 Wykonanie ćwiczeń
M_W003 podstawowe elementy elektroniczne, ich parametry i zasady włączania w obwody GEI2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 zasady budowania prostych układów elektronicznych i podstawy programowania mikrokontrolerów GEI2A_W02, GEI2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 identyfikować elementy elektroniczne oraz poprawnie włączać je w obwody GEI2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 budować beznarzędziowo proste układy elektroniczne na podstawie schematów GEI2A_U02, GEI2A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia i poszerzania swoich kompetencji zawodowych GEI2A_K01, GEI2A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 techniki wyznaczania lokalizacji i pozycji za pomocą fal elektromagnetycznych + - - + - - - - - - -
M_W002 zasady definiowania układów odniesienia i współrzędnych oraz transformacji + - - + - - - - - - -
M_W003 podstawowe elementy elektroniczne, ich parametry i zasady włączania w obwody + - - + - - - - - - -
M_W004 zasady budowania prostych układów elektronicznych i podstawy programowania mikrokontrolerów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 identyfikować elementy elektroniczne oraz poprawnie włączać je w obwody + - - + - - - - - - -
M_U002 budować beznarzędziowo proste układy elektroniczne na podstawie schematów + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia i poszerzania swoich kompetencji zawodowych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Geolokalizacja. Analiza technik pozyskiwania informacji o geolokalizacji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych
 2. Analiza metod wyznaczania położenia
 3. Aspekty relacji przestrzennych, transformacji układów i systemów odniesienia
 4. Transmisja danych w czasie rzeczywistym na potrzeby geolokalizacji
 5. Podstawy elektroniki praktycznej: pojęcia, elementy, moduły, podzespoły elektroniczne, prawa i definicje
 6. Analiza schematów blokowych. Noty aplikacyjne
 7. Stanowisko do ćwiczeń laboratoryjnych: wyposażenie, budowa, zasada działania i obsługi
 8. Mikrokontrolery i mikrosystemy. Wewnętrzne moduły procesorów
Ćwiczenia projektowe (18h):
 1. Rodzaje danych lokalizujących i ich przetwarzanie w pozycjonowaniu
 2. Transformacje danych geoprzestrzennych. Definiowanie systemów odniesienia i układów współrzędnych
 3. Oprogramowanie do odbioru strumieni danych GNSS w czasie rzeczywistym. Analiza strumieni danych
 4. Miernictwo elektroniczne. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w prostych obwodach
 5. Czytanie schematów układów elektronicznych i not aplikacyjnych
 6. Beznarzędziowa budowa funkcjonalnych i prostych układów elektronicznych
 7. Oprogramowanie stanowiska laboratoryjnego i programator
 8. Wykorzystanie profesjonalnego zestawu uruchomieniowego
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady:
- wiedza weryfikowana w ramach kolokwium zaliczeniowego
Ćwiczenia
- zaliczenie wszystkich ćwiczeń projektowych,
- pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Warunki dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego:
– brak jakichkolwiek zaległości z semestru,
– max. 2 nieobecności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 1*P
P – ćwiczenia projektowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne przygotowanie się i indywidualne zaliczenie w ramach konsultacji w formie odpowiedniej
do tematyki opuszczonych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Stanowiska laboratoryjne:
Grupowy zakup zestawów elementów elektronicznych dla każdego uczestnika zajęć (lub pary
uczestników) do realizacji ćwiczeń na zajęciach, ćwiczeń w domu, przygotowania się do zajęć. Koszt ok.
40 PLN. Zestaw stanowi prywatną własność uczestnika zajęć.
Wymagane własne baterie do zasilenia układów budowanych na ćwiczeniach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Francuz T., “Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji”, Helion,
2015
2. Horowitz P., Hill W. “Sztuka elektroniki”, WKŁ, 2018
3. Kalita – Podstawy elektroniki Cyfrowej – WKŁ
4. Koprowski J. „Podstawowe przyrządy półprzewodnikowe”, Kraków, Wyd. AGH, 2009
5. Polowczyk M. „Elementy i przyrządy półprzewodnikowe powszechnego zastosowania”, Warszawa, WKŁ,1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Uznański A. Metody wyznaczania pozycji techniką RTK GPS. Geodezja t. 12 z. 2, 2006
2. Uznański A. Wybrane zagadnienia teletransmisji danych w pomiarach RTK GPS. Geomatics and
Environmental Engineering, vol. 1 no. 4, 2007
3. Uznański A. Transmisja danych w pomiarach RTK GPS systemem GPS 500. Geomatics and
Environmental Engineering, vol. 1 no. 3, 2007
4. Uznański A. Satelitarne techniki pomiarowe. Wydawnictwo PiT. Zeszyty Naukowo-Techniczne
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, z.
149, 2009

Informacje dodatkowe:

Możliwość zindywidualizowania wyposażenia stanowisk laboratoryjnych. Chęć budowy ambitniejszych
układów zwiększy koszt stanowiska laboratoryjnego danego uczestnika przedmiotu.