Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Raportowanie wyników badań
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-103-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uczy się w jaki sposób przygotować poprawny raport.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 problematykę raportów różnego typu GEI2A_W09, GEI2A_W08 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 pisać różne raporty GEI2A_U08 Sprawozdanie
M_U002 dokonać oceny raportu GEI2A_U09, GEI2A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 spełnienia oczekiwań zleceniodawców dotyczących różnych form raportu GEI2A_K04, GEI2A_K03, GEI2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 problematykę raportów różnego typu - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 pisać różne raporty - - - - - + - - - - -
M_U002 dokonać oceny raportu - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 spełnienia oczekiwań zleceniodawców dotyczących różnych form raportu - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (9h):
Przygotowywanie raportów

Zapoznanie się z różnymi typami raportów (essej, przegląd literatury, raport techniczny, naukowy). Student uczy się przygotowania raportów różnego typu, analizuje różne raporty, przygotowuje własny raport. Przegląd literatury jako obowiązkowa część raportu z prac naukowych. Zawartość raportu: przegląd literatury, dane i metodyka,wyniki i dyskusja, wnioski, literatura. Końcowa prezentacja wraz z dyskusją.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceną z zajęć seminaryjnych jest równa ocenie z raportu.
W przypadku braku pozytywnej oceny z zajęć seminaryjnych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena raportu.
student może 2 razy poprawić raport (3 terminy)
dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi 3
student jest zobowiązany do uzupełnienia wiedzy we własnym zakresie
ocena nie zależy od terminu zaliczenia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach wymaga odrobienia zajęć we własnym zakresie lub udziału w zajęciach w innym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

http://www.monash.edu.au/lls/llonline/writing/science/7.xml
http://unilearning.uow.edu.au/report/3b.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching / Beata HEJMANOWSKA, Waldemar Kamiński, Marek Przyborski, Krystian PYKA, Jerzy Pyrchla // W: EDULEARN15 : 7th international conference on Education and new learning technologies : 6th–8th July, 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. — [Valencia : IATED Academy], 2015. — ISBN: 978-84-606-8243-1. — ISSN 2340-1117. — S. 6549–6558

Informacje dodatkowe:

Brak