Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie aplikacji mobilnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-204-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student posiądzie wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów operacyjnych, zasad działania urządzeń i platform mobilnych, a także umiejętności rozpoznawania i doboru odpowiedniego języka oprogramowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 dokonać przeglądu literatury na urządzeniach mobilnych i platformach mobilnych. GEI2A_U08 Projekt
M_U002 wykorzystać w praktyce podstawową wiedzę o nowoczesnych systemach operacyjnych. GEI2A_U08 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 podejmowania odpowiedzialności za własne działania i współpracy z osobami zespołu podczas pracy pod presją czasu GEI2A_K02, GEI2A_K04, GEI2A_K03 Projekt
M_K002 ciągłego doskonalenia własnych umiejętności w obliczu szybko zmieniającego się świata technologii mobilnej. GEI2A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 dokonać przeglądu literatury na urządzeniach mobilnych i platformach mobilnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 wykorzystać w praktyce podstawową wiedzę o nowoczesnych systemach operacyjnych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 podejmowania odpowiedzialności za własne działania i współpracy z osobami zespołu podczas pracy pod presją czasu - - - + - - - - - - -
M_K002 ciągłego doskonalenia własnych umiejętności w obliczu szybko zmieniającego się świata technologii mobilnej. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (18h):
Projekt tworzenia porstej aplikacji na urządzenie mobilne

Student przygotowuje prostą samodzielnie aplikację na wybrane urządzenie mobilne.
Etapy projektu, który ma zostać wdrożony:
1. Rozpoznawanie i wybór typów urządzeń mobilnych.
2. Rozpoznanie i wybór nowoczesnych mobilnych systemów operacyjnych.
3. Wybór języka programowania.
4. Napisanie prostej aplikacji na wybrane urządzenie mobilne (wczytanie mapy, lokaliacja wybranych obiektów).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student zalicza zajęcia na podstawie oddanych prac.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagana obecność na zajęciach projektowych oraz pozytywne zaliczenie projektu.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.

Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia zajęć. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. Podejście do drugiego terminu nie wpływa negatywnie na ocenę końcową.
Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady zaliczeń w terminach poprawkowych.

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = P, gdzie P – ocena uzyskana z zaliczenia projektu.

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości:
Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student może odrobić zajęcia na innej grupie lub na konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Talukder, Roopa R. Yavagal – McGraw-Hill, 2007, Mobile Computing: Technology, Applications, and Service Creation – Asoke. Communications Engineering.
2. Devi Kamal, 2012, Mobile Computing. Oxford University Press.
3. Charlie Collins, Michale Galpin, Matthias Kaeppler, 2012, Android in Practice. Manning Publications.
4. Henry Lee, Eugene Chuvyrov, 2010, Beginning Windows Phone 7 Development. Apress.
5. Erica Sadun, 2012, The iOS 5 Developer's Cookbook. Addison-Wesley.
6. Rajiv Ramnath, Roger Crawfis, and Paolo Sivilotti, Android SDK 3 for Dummies, Wiley
7. Maximiliano Firtman, 2013, Programming the Mobile Web, O’Reilly Media, Inc.
8. Craig Larman, 2004, Applying UML and Patterns: A Guide to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Prentice Hall.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Michałowska K., Głowienka-Mikrut E., Mikrut S., Bochenek M. : Aktualizacja, integracja i udostępnienie danych przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 3, 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak