Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interaktywna wizualizacja danych środowiskowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-206-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przedstawienie narzędzi i metod pracy związanych z wizualizacją danych środowiskowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 metody wizualizacji danych środowiskowych GEI2A_W05, GEI2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykonywać interaktywne wizualizacje danych środowiskowych, wybierać i dostosowywać metody wizualizacji w zależności od rodzaju danych środowiskowych GEI2A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 wykonywać interaktywne wizualizacje danych środowiskowych GEI2A_U08, GEI2A_U09, GEI2A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role GEI2A_K02, GEI2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 metody wizualizacji danych środowiskowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykonywać interaktywne wizualizacje danych środowiskowych, wybierać i dostosowywać metody wizualizacji w zależności od rodzaju danych środowiskowych - - - + - - - - - - -
M_U002 wykonywać interaktywne wizualizacje danych środowiskowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Wykłady

Wprowadzenie do wizualizacji danych środowiskowych.
Język R jako narzędzie wizualizacji danych.
Wizualizacje: tradycyjne, interaktywne, online.

Ćwiczenia projektowe (18h):
 1. API

  Dostęp do danych środowiskowych w czasie rzeczywistym (WIOŚ i IMGW, NOAA itd..)
  Wizualizacje ggplot

 2. Markdown i Knitr

  Wprowadzenie do tworzenia i udostępniania interaktywnych dokumentów on-line (Rmarkdown). Budowanie kodu podstawowego oraz rodzaje dokumentów (YAML). Formatowanie dokumentów i elementy składni tekstowej (Knitr), Fragmenty z opcjami wejścia i wyjścia, włączanie grafiki interaktywnej, animacji, prostych aplikacji, tabel, rodzaje tabel z funkcjami przeszukiwania, pulpity, htmlwidgets

 3. Plotly

  Wprowadzenie do tworzenie interaktywnych wizualizacji (Plotly).Wykresy jednej zmiennej, Wykresy wielu zmiennych, Komponenty wykresów, warstwy wykresów, Wykresy statystyczne, Wykresy 3D, Mapy, animacje (plotly).

 4. Shiny

  Budowanie aplikacji web (wprowadzenie, architektuwara aplikacji, szablony, wejścia, wyjścia, Funkcje serwera, udostępniania aplikacji), dostosowywanie reakcji, dostosowanie wyglądu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie odbywa się przez realizację projektów wydawanych do realizacji.
Zaliczenie poprawkowe odbywa się przez realizację projektów wydawanych do realizacji.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=P
ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności należy usprawiedliwiać.
Zaległe projekty należy realizować po konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość języka programowania R.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

#R Graphics Cookbook, Winston Chang

#ggplot2: Elegant graphics for data analysis, Hadley Wickham

#R for Data Science, Garrett Grolemund &Hadley Wickham

 1. bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown, Yihui Xie

#Introduction to interactive documents, Garrett Grolemund, https://shiny.rstudio.com/articles/interactive-docs.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Towards methodological problems of trophic state assessment of running waters — Metodologiczne problemy oceny stanu troficznego wód płynących / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S

Analysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland — Analiza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering

Functionality of openair package in air pollution assessment and modeling — a case study of Krakow — Funkcjonalność pakietu openair w ocenie i modelowaniu stanu zanieczyszczenia powietrza na przykładzie Krakowa / Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2017 vol. 28 no. 2, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27–27, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-27.

Informacje dodatkowe:

Brak