Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zrównoważony rozwój - teoria i zastosowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-306-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cele, zasady i podstawowe problemy wdrażania rozwoju zrównoważonego. Zagrożenia wynikające z braku zrównoważenia, skutki społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Dobre praktyki i kierunki działań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 definicję rozwoju zrównoważonego, podstawowe cele i zasady, znaczenie dla przyszłości cywilizacji. Zna gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki braku zrównoważenia GEI2A_W08, GEI2A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 identyfikować przyczyny braku zrównoważenia rozwoju, odnaleźć i interpretować wskaźniki środowiskowe i rozwoju zrównoważonego. Wskazać skutki braku zrównoważenia w komponentach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. GEI2A_U01, GEI2A_U08 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 opracować prostą strategię rozwoju zrównoważonego; wyszukać, zestawić i poprawnie zinterpretować informacje o środowisku dla wybranego terenu, ocenić możliwości działań realizujących cele rozwoju zrównoważonego, znaleźć przykłady dobrych praktyk z tego zakresu i zaproponować działania dla wybranego obszaru. Student potrafi zaprezentować wyniki pracy z użyciem danych z zasobów informacji przestrzennej. GEI2A_U01, GEI2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 konstruktywnej dyskusji nad rozwojem zrównoważonym oraz krytycznej oceny jakości i wiarygodności informacji pojawiających się w mediach. GEI2A_K02, GEI2A_K04, GEI2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 definicję rozwoju zrównoważonego, podstawowe cele i zasady, znaczenie dla przyszłości cywilizacji. Zna gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki braku zrównoważenia + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 identyfikować przyczyny braku zrównoważenia rozwoju, odnaleźć i interpretować wskaźniki środowiskowe i rozwoju zrównoważonego. Wskazać skutki braku zrównoważenia w komponentach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. + - - - - + - - - - -
M_U002 opracować prostą strategię rozwoju zrównoważonego; wyszukać, zestawić i poprawnie zinterpretować informacje o środowisku dla wybranego terenu, ocenić możliwości działań realizujących cele rozwoju zrównoważonego, znaleźć przykłady dobrych praktyk z tego zakresu i zaproponować działania dla wybranego obszaru. Student potrafi zaprezentować wyniki pracy z użyciem danych z zasobów informacji przestrzennej. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 konstruktywnej dyskusji nad rozwojem zrównoważonym oraz krytycznej oceny jakości i wiarygodności informacji pojawiających się w mediach. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
 1. W ramach wykładów oraz materiałów prezentowanych na platformie e-learningowej przekazana zostanie podstawowa wiedza na temat definicji rozwoju zrównoważonego i wynikających z nich ścieżek rozwoju gospodarczego i społecznego. Wskazane zostaną różnice między wzrostem a rozwojem gospodarczym, znaczenie równowagi międzypokoleniowej i międzyregionalnej jako warunku rozwoju cywilizacji, oraz aspekty etyczne, prawne i techniczne rozwoju zrównoważonego. Przedstawione globalne i lokalne zagrożenia środowiska jako wynik niezrównoważonego modelu cywilizacyjnego. Omówione będą wskaźniki rozwoju zrównoważonego – przykłady, zasady konstrukcji wskaźników, wykorzystanie.

 2. Przedstawione zostaną wybrane działania wpisujące się w zasady rozwoju zrównoważonego. Szanse na zrównoważenie produkcji, konsumpcji, użytkowania terenów i zasobów.
  Przykłady braku zrównoważenia na skalę lokalną, regionalną i globalną wraz z możliwymi działaniami dla osiągnięcia “zrównoważonej ścieżki rozwoju”.
  Omówiona zostanie rola i możliwości nowych technologii w uzyskaniu stabilnego rozwoju przy minimalizacji negatywnych skutków środowiskowych.
  Przedstawione zostaną inicjatywy zmierzające do ograniczenia uciążliwości a w dalszej kolejności zrównoważonego modelu produkcji i konsumpcji (np. czystsza produkcja, gospodarka o obiegu zamkniętym, smart city, społeczne koncesje na wydobycie surowców itp.).

 3. W ramach wykładów zostaną również zaprezentowane modele społeczno-gospodarcze, ekstrapolacja trendów gospodarczych, nowe technologie (greener production). Omówione zostaną również zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce (m.in. społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważona gospodarka wodna). Zaprezentowany zostanie szeroki przegląd narzędzi i metod umożliwiających wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastem i gminą, firmą itp. Wybrane z nich zostaną szczegółowo omówione.

Zajęcia seminaryjne (18h):
 1. W ramach ćwiczeń studenci będą identyfikować aspekty rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranego podmiotu gospodarczego lub gminy, opracowywać zestaw wskaźników monitorujących zrównoważenie rozwoju oraz formułować wnioski i zalecenia w tym zakresie. Opracują agendę zawierającą cele oraz zadania i działania realizujące wymagania zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem osiągania dobrego i stabilnego stanu środowiska przyrodniczego oraz zastosowania i rozwoju nowych, proekologicznych technologii. W ramach zajęć studenci nauczą się stosować wybrane narzędzia i metody umożliwiające wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce (m.in. lokalna agenda 21, piramida VISIS).

 2. W ramach zajęć prowadzone będą dyskusje dotyczące zdarzeń i problemów środowiskowych, społecznych i gospodarczych prezentowanych w danym okresie w mediach wskazujące na ich powiązania z zasadami rozwoju zrównoważonego.
  W ramach zajęć bezpośrednich oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej prowadzona będzie dyskusja nad przyczynami i skutkami niezrównoważonej gospodarki zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi, zmianami klimatu, konsumpcyjnym modelem społeczeństwa i niezrównoważonymi modelami gospodarki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy ocen niedostatecznych z kolokwium i ćwiczeń. Do oceny końcowej uwzględniana jest uzyskana w poprawie ocena pozytywna.
Poprawa kolokwium jest możliwa po zaliczeniu projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana wg wzoru
OK = (W + C)/2
gdzie
W – ocena z kolokwium
C – ocena aktywności na zajęciach i ocena wykonywanych ćwiczeń (zadania grupowe i indywidualne)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić przygotowując referat (poster) na zadany temat i broniąc go w trakcie konsultacji lub zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Kobielska K.: Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.
 2. Kronenberg J., Bergier T. (red.), autorzy: Tomasz Bergier et al., 2010. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 3. Andrew S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN. W-wa 2007.
 4. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E. Ochrona środowiska. Wydawca: Kolonia Limited. 2005.
 5. Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego. Kompendium do nauczania i studiowania. Ossolineum 2008
 6. Kozłowski St. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
 7. Macias A., Bródka S., Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. PWN. W-wa 2014.
 8. Raport o stanie świata – cykl publikacji Wordlwatch Institute
 9. Bieżące strategie rozwoju województw, regionów i gmin opracowywane przez jednostki administracji państwowej oraz przez samorządy lokalne.
 1. Serwisy internetowe:
  Ministerstwa Środowiska → http://www.mos.gov.pl/
  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska → http://www.gdos.gov.pl/
  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska → http://www.gios.gov.pl/
  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska → http://www.krakow.pios.gov.pl/
  Europejskiej Agencji Środowiska → http://www.eea.europa.eu/pl
  Fundacji WWF → http://www.wwfpl.panda.org/
  Strony promocyjne programu Natura 2000 → http://www.obszary.natura2000.pl/ http://natura2000.gdos.gov.pl/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Ryszard Kozakiewicz; Gminne programy ochrony środowiska jako narzędzie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym / Inżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 2 s. 171–181.
 2. Ryszard Kozakiewicz; Konflikty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko – konflikty funkcjonalne / Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2 s. 311–317.
 3. Ryszard KOZAKIEWICZ , Katarzyna GRZESIK-FILUS, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego // Inżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1 s. 111–119.
 4. Ryszard Kozakiewicz, Mikołajczak J.: Założenia metodologiczne szacowania ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów. Inżynieria Środowiska, 2003, t. 8, z. 2, 149-159.
 5. Ryszard Kozakiewicz; Półautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych / Inżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2 s. 221–228.
 6. Kronenberg J., Bergier T., 2012. Sustainable development in a transition economy: business case studies from Poland. Journal of Cleaner Production 26, 18–27.
 7. Bergier T., Kronenberg J., Maliszewska K., 2010. Analiza dobrych przykładów wprowadzania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach łącznie z edukacją studentów [w:] Poskrobko B. (red.),
 8. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu ekonomicznego. Białystok–Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 393–405.
 9. Bergier T., Damurski J., Maliszewska K., 2010. Edukacja dla zrównoważonej gospodarki wodnej przez angażowanie studentów w rozwiązywanie rzeczywistych problemów [w:]
 10. Bartniczak B., Zaremba-Warnke S. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu środowiskowego. Białystok–Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 187–199.
Informacje dodatkowe:

Brak