Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy przedsiębiorczości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-402-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student posiądzie wiedzę z zakresu organizacji małej firmy i warunków jej funkcjonowania na rynku krajowym, a także będzie potrafił napisać business plan i komunikować się z partnerami i pracownikami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 istotę rozpoznawania etapów rozwoju biznesplanu i umiejętność porozumiewania się w środowisku biznesowym. GEI2A_W07 Udział w dyskusji
M_W002 problem rozpoznawania relacji między firmą, rynkiem i klientem. Wiedza jak analizować rynek pod kątem konkurencyjności. GEI2A_W09, GEI2A_W08, GEI2A_W07 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 adekwatne zastosować w praktyce informacje z ekonomii, socjologii i psychologii biznesu do małej firmy. GEI2A_U09, GEI2A_U07 Udział w dyskusji
M_U002 komunikować się w środowisku biznesowym. GEI2A_U08 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wykazania się umiejętnością podejmowania odpowiedzialności za własne działania i współpracować z członkami zespołu pod presją czasu. GEI2A_K04, GEI2A_K03, GEI2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 płynnej komunikacji w stresujących sytuacjach biznesowych, jasno wyraża własny punkt widzenia podczas prezentacji i negocjacji. GEI2A_K04, GEI2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 istotę rozpoznawania etapów rozwoju biznesplanu i umiejętność porozumiewania się w środowisku biznesowym. + - - - - - - - - - -
M_W002 problem rozpoznawania relacji między firmą, rynkiem i klientem. Wiedza jak analizować rynek pod kątem konkurencyjności. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 adekwatne zastosować w praktyce informacje z ekonomii, socjologii i psychologii biznesu do małej firmy. + - - - - - - - - - -
M_U002 komunikować się w środowisku biznesowym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykazania się umiejętnością podejmowania odpowiedzialności za własne działania i współpracować z członkami zespołu pod presją czasu. + - - - - - - - - - -
M_K002 płynnej komunikacji w stresujących sytuacjach biznesowych, jasno wyraża własny punkt widzenia podczas prezentacji i negocjacji. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Podstawowe pojęcia w biznesie.

  Podstawowe słownictwo biznesowe i definicje. Rola małego biznesu na rynku krajowym i globalnym.

 2. Skuteczna komunikacja z partnerami biznesowymi.

  Proces komunikacji. Podstawy komunikacji pisemnej, ustnej i wizualnej – wprowadzenie do psychologii biznesu. Rozpoznania problemów w udanej komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej.

 3. Business plan.

  Cel napisania biznesplanu. Problemy rozpoznane podczas tworzenia business planu.

 4. Rynek krajowy.

  Opis rynku krajowego – jego segmenty i główne cele. Współzależność między rynkiem krajowym i światowym.

 5. Rynek krajowy – rzeczywistość.

  Jak płynnie poruszać się po rynku krajowym – skuteczna komunikacja interpersonalna.

 6. Twój własny mały biznes.

  1. Wybór profilu firmy. Formalności związane z zakładaniem firmy.
  2. Modele przychodów i kosztów. Obliczanie przepływów pieniężnych.
  3. Jak wziąć udział w przetargach.
  4. Rodzaje umów z pracownikami i innymi spółkami.
  5. Prezentacja i analiza przypadków. Pisanie raportów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student zalicza zajęcia na podstawie oddanych prac.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Moduł zalicza student, który uczestniczył w wykładach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia, a także wykazał się aktywnością na co najmniej jednym wykładzie, w w przeciwnym wypadku student jest zobligowany do podejścia do egzaminu pisemnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości:
Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student może odrobić zajęcia na innej grupie lub na konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002
2. Jachimski J., Mikrut S., Twardowski M.: Metodyka korzystania z baz danych Wielojęzycznego Interdyscyplinarnego Terminologicznego Słownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki PAU za pośrednictwem Internetu, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.11, z.2 Kraków 2005; s. 251-257
3. Minus N., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Król Ż., Mikrut S., Gabryszuk J., Postek P., Mazur A. : Changes in the Structure of Landuse in the Areas of Mining Damage. Inżynieria Ekologiczna. 2015; 44:26–33 (DOI: 10.12912/23920629/60020).
2. Michałowska K., Głowienka-Mikrut E., Mikrut S., Nałęcz T., Garczarek J. : Wykorzystane pomiarów geodezyjnych w procesie zarządzania złożem kopalin. Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 3, 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak