Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe i metodyka badań naukowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-403-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Bergier Tomasz (tbergier@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium dyplomowe, przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrony

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 procesy środowiskowe i sposoby ich modelowania GEI2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 modelować procesy środowiskowe, pozyskać i przetwarzyć dane przestrzenne niezbędne do tego celu GEI2A_U04, GEI2A_U07, GEI2A_U06, GEI2A_U05 Prezentacja
M_U002 przygotować i przedstawiać wyniki przeprowadzonych analiz, opracować odpowiedni raport GEI2A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 śledzenia rozwoju geoinformacji i pojawiania się nowych trendów i osiągnięć GEI2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 procesy środowiskowe i sposoby ich modelowania - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 modelować procesy środowiskowe, pozyskać i przetwarzyć dane przestrzenne niezbędne do tego celu - - - - - + - - - - -
M_U002 przygotować i przedstawiać wyniki przeprowadzonych analiz, opracować odpowiedni raport - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 śledzenia rozwoju geoinformacji i pojawiania się nowych trendów i osiągnięć - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (18h):
 1. Zasady przygotowania i pisania pracy magisterskiej

  Zapoznanie się z zakresem tematycznym prac magisterskich. Opracowanie harmonogramu realizacji prac z uwzględnieniem specyfiki tematu (prace kompilacyjne, eksperymentalne, projektowe). Zasady pisania i redagowania pracy. Zasady przygotowania prezentacji pracy. Zapoznanie się z kryteriami oceny pracy magisterskiej.

 2. Cel pracy i metodyka

  Sformułowanie celu pracy. Zasady opisu metodyki badań (dobre przykłady, analiza artykułów naukowych, przygotowanie opisu metodyki własnych badań).

 3. Dokumentowanie badań.

  Sposób dokumentowania badań naukowych. Pojęcie dyskusji wyników. Kwestia przejrzystości i wiarygodności publikacji. Struktura i konstrukcja publikacji naukowych. Składowe publikacji i polska tradycja typograficzna.

 4. Publikacja naukowa, odwołania do literatury.

  Zasady powoływania się na źródła i sporządzania spisu literatury (dobre przykłady, analiza publikacji naukowych, przygotowanie własnego spisu, odwołania w tekście). Prawa autorskie do tekstu, ilustracji i innych materiałów.

 5. Prezentacja referatu z podstaw teoretycznych pracy

  Przedstawienie samodzielnie przygotowanego i opracowanego zwięzłego referatu z podstaw teoretycznych pracy dyplomowej.

 6. Prezentacja z zakresu tematyki pracy magisterskiej

  Uzasadnienie podjęcia tematu i jego aktualności, cele pracy i sposób ich realizacji. Analiza stanu wiedzy. Przedstawienie metodyki badań i przyjętych założeń oraz wstępnych wyników badań lub analiz. Ewentualna dyskusja nad wynikami badań, przedstawienie własnych poglądów i sposobów rozwiązania istniejących problemów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem niezbędnym do zaliczenia seminarium jest:
• obecność na co najmniej 70% zajęć,
• co najwyżej 1 nieobecność nieusprawiedliwiona,
• przygotowanie i przeprowadzenie dwóch prezentacji,
• aktywny udział w dyskusjach w ramach seminarium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zajęć seminaryjnych.
Ocena z zajęć seminaryjnych jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych z dwóch prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach i udziału w dyskusjach (aktywności na zajęciach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach, na których planowana była prezentacja studenta, możliwe jest jej odrobienie w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, dotyczy to jednak nie więcej niż 1 prezentacji w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Publikacje dotyczące polskiej tradycji typograficznej oraz wskazówki dla autorów niektórych witryn wydawniczych.
 2. Pakiety prezentacyjne.
 3. Literatura związana z tematyką pracy dyplomowej i tematyką referatu z zakresu danej specjalności.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obowiązkiem studenta jest samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie dwóch referatów oraz udział w dyskusjach w ramach zajęć.