Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Web GIS
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-404-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Twardowski Mariusz (misiekt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Web application and Python usage for internet data sharing.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 possible usages of network protocols and Web applications for GIS data sharing. GEI2A_W05, GEI2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 create Web services configuration through network protocols. GEI2A_U03 Kolokwium
M_U002 use Python language for writing network applications. GEI2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 familiarize with new technologies used in data sharing. GEI2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 possible usages of network protocols and Web applications for GIS data sharing. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 create Web services configuration through network protocols. - - - + - - - - - - -
M_U002 use Python language for writing network applications. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 familiarize with new technologies used in data sharing. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Lectures content

1. Introduction to network data sharing. HTTP/FTP servers for data sharing. Example
implementations Apache Nginx VSFtpd. Configuration methods over SSH protocol.
Setwork security rules and SSL certificates.
2. Introduction to Python language
Interpreter basics. Variable assignment, mathematical and logical operators. Base
data types and their representation. Keywords and complex structures. Scripts and
program flow control. Classes, objects, and modules. Language libraries selection
Standard libraries and most important elements. Geospatial libraries GDAL, OGR, OSR.
Reading, writing and processing raster and vector data. QT interface design.
3. Python as a tool for Web application support.
Introduction to Python as a method for Web application execution. Sharing and
acquiring data with Python script. Libraries for easy Web rapid application design.
4. Virtualization
Introduction to virtualization concept. virtualization progress in recent years.
Hypervisor examples. hardware requirements.
5. Geoserver usage.
introduction to Geoserver application as a method for data sharing. Raster and vector
data load methods.

Ćwiczenia projektowe (18h):
Project topics

1. Network data sharing.
Installation of servers for data sharing through HTTP and FTP protocols. An example
configuration of Apache, Nginx, VSFtpd servers. File edit over SSH protocol.
2. Introduction to Python
Active interpreter usage for variable assignment and expression evaluation. Type
checking. String slicing. List, set and dictionary allocation. Keyword usage. Script
autohing tools. Error correction and interpretation. Conditionals, loops and exception
handling. Class creation and method implementation. Inheritance examples. Object
initialization and designator usage in method calls. Module import. Common standard
library examples. Spatial library usage. Raster, vector and text data operations.
3. Python as a too for Web application support
Python usage for Web application execution. creating scripts for data sharing and
acquisition. libraries for rapid application development. Web interface design using a
selected toolkit.
4. Virtualization
Creating virtualized environments. Hypervisor selection. Configuring virtual hardware.
5. Geoserver usage.
Installation and configuration of Geoserver application. Graphical data loading for
internet access.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie kolokwium. W przypadku braku zaliczenia możliwa będzie poprawa.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Lectures and project classes final grade will be based on the final test at the end of the semester. In case of a failed attempt, there will be possible 2 more tries. Retrying failed attempt does not have the
impact on final grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nadrabia zaległości we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ability to understand English.
Computer usage knowledge.
Basic Python language familiarity.
Ability to use a web browser.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ward Brian : "How Linux Works, 2nd edition", 2015
2. Dawson Michael: “Python Programming for Absolute beginner, 3rd edition”. 2010
3. Python documentation: http://pl.python.org
4. Documentation for projects: Linux, Apache, WSGI

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Twardowski: “Sieciowy system agentowy w geoinformatyce obrazowej” – 2007
2. K. Pyka, M. Twardowski: “Miejsce wolnego oprogramowania w nauczaniu geoinformatyki”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. 2007.
3. K.Pyka, M. Słota, M. Twardowski -“Usage of stereo orthoimage in GIS: old concept, modern solution”. XXII ISPRS congress. 2012

Informacje dodatkowe:

In case of absence, a student is obliged to learn missed content on his/her own