Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
GIS in Waste Management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
DGEI-2-405-MI-n
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Modelowanie informacji o środowisku
Kierunek:
Geoinformacja
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Grzesik Katarzyna (grzesikk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Developing knowledge of applications GIS tools in waste management systems, waste management principles and strategies, basics of waste treatment technologies

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 the principles and hierarchy of waste management, waste classification, the factors for waste generation GEI2A_W01, GEI2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 waste collection systems and transport, including transfer station; how to apply GIS tools for improving waste collection and transport GEI2A_W01, GEI2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 waste treatment technologies: sorting, composting, mechanical-biological treatment,thermal treatment and landfilling, how to apply GIS tools for optimal location of waste facilities GEI2A_W01, GEI2A_W04, GEI2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 recognize waste treatment processes, facilities for waste recovery and disposal, apply GIS tools for assessing the location of waste facilities GEI2A_U04, GEI2A_U08, GEI2A_U06, GEI2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 define, characterize waste streams collection and transport systems in a chosen region, apply GIS tools to improve the performance of waste collection and transport GEI2A_U08, GEI2A_U09, GEI2A_U06, GEI2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 critical evaluation of his/her current knowledge in waste management and recognition of the importance of knowledge in solving currents problems in managing waste systems GEI2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_K002 define the priority goals of the task to be performed and the ways of its implementation GEI2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 the principles and hierarchy of waste management, waste classification, the factors for waste generation + - - + - - - - - - -
M_W002 waste collection systems and transport, including transfer station; how to apply GIS tools for improving waste collection and transport + - - + - - - - - - -
M_W003 waste treatment technologies: sorting, composting, mechanical-biological treatment,thermal treatment and landfilling, how to apply GIS tools for optimal location of waste facilities + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 recognize waste treatment processes, facilities for waste recovery and disposal, apply GIS tools for assessing the location of waste facilities - - - + - - - - - - -
M_U002 define, characterize waste streams collection and transport systems in a chosen region, apply GIS tools to improve the performance of waste collection and transport - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 critical evaluation of his/her current knowledge in waste management and recognition of the importance of knowledge in solving currents problems in managing waste systems - - - + - - - - - - -
M_K002 define the priority goals of the task to be performed and the ways of its implementation - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Introducing integrated waste management, waste management planning

  Principles of waste management, waste strategies and hierarchy, waste management planning,

 2. Introducing integrated waste management, waste management planning

  Principles of waste management, waste strategies and hierarchy, waste management planning,

 3. Waste generation and composition

  Waste generation in EU and Poland, factors for waste generations, waste indicators, waste streams, classifications, physical and chemical characteristics

 4. Waste generation and composition

  Waste generation in EU and Poland, factors for waste generations, waste indicators, waste streams, classifications, physical and chemical characteristics

 5. Waste collection and transport

  Waste collections systems, source separation, containers, collection vehicles, transfer stations

 6. Waste collection and transport

  Waste collections systems, source separation, containers, collection vehicles, transfer stations

 7. GIS in optimising waste collection and transport

  Optimal location of storage bins, optimal routes for collecting solid waste, location of drop-off sites, location of transfer stations

 8. GIS in optimising waste collection and transport

  Optimal location of storage bins, optimal routes for collecting solid waste, location of drop-off sites, location of transfer stations

 9. Waste treatment technologies

  Material recovery facilities, sorting technologies, composting, biogasification, mechanical -biological treatment, thermal treatment, landfilling

 10. Waste treatment technologies

  Material recovery facilities, sorting technologies, composting, biogasification, mechanical -biological treatment, thermal treatment, landfilling

 11. GIS in optimising location of waste treatment facilities

  Treatment facilities (mechanical-biological, waste-to-energy, composting plants, landfills) location selection, decision support systems

 12. GIS in optimising location of waste treatment facilities

  Treatment facilities (mechanical-biological, waste-to-energy, composting plants, landfills) location selection, decision support systems

Ćwiczenia projektowe (18h):
 1. Working on the case study of waste management in a region. Characterization of a chosen region. Calculating the generated waste and individual waste streams. Separate collection, collected waste streams. Optimising the routes for variuos waste stream collection. Evaluation the need for transfer stations. Waste treatment facilities in the region. Optimising the location of waste treatment facilities. Presentation of the waste management system, optimised routes for collection and location of waste facilities.

 2. Working on the case study of waste management in a region. Characterization of a chosen region. Calculating the generated waste and individual waste streams. Separate collection, collected waste streams. Optimising the routes for variuos waste stream collection. Evaluation the need for transfer stations. Waste treatment facilities in the region. Optimising the location of waste treatment facilities. Presentation of the waste management system, optimised routes for collection and location of waste facilities.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

For passing the project classes it is required:
- execution and passing a project report for a positive grade
- performance and passing a presentation or poster for a positive grade
- presence at least 80% of project classes
If a project report and a presentation/poster are not passed till the last day of the project classes (the
end of a semester) the grade is failed in the first run. A student who failed, has two more chances to
pass in the second and third run.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade FG is calculating according to the following formula:
FG = PG
where:
PG – project grade
PG is calculating according to the following formula:
PG= 0,7• R + 0,3• Pres
where:
R – report grade
Pres – presentation grade
The condition for obtaining the credit for the module is to obtain positive marks from the project and presentation.
In the case of obtaining a positive grade from the project classes only on the correction date, the average grade from all the grades is taken as the P grade.
In the absence of a positive grade of the project classes, a final grade is issued: no credit

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence from the project classes the student makes up the scope of material
in consultation with the teacher and supplements the relevant content in the project.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

McDougall F., White P., Franke M., Hindle P., Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory. Blackwell Science Second edition 2001
Christensen, T.H. (Ed.), Solid Waste Technology and Management. Willey & Sons, London 2011
Best Practice Municipal Waste Management. Information pool on approaches towards a sustainable design of municipal waste management and supporting technologies and equipment. Umweltbundesamt 2010
Solid Waste Management. United Nations Environment Programme, 2005
Tchobanoglous G., Solid waste management. [In:] Environmental Engineering, Edited by Joseph A. Salvato, Nelson L. Nemerow and Franklin J. Agardy. John Wiley & Sons, Inc. , Hoboken, New Jersey 2003
Tchobanoglous G., Kreith F., Handbook of Solid Waste Management, Second Edition. The McGraw-Hill Companies, 2002
Dutta D., Goel S. (2017) Applications of Remote Sensing and GIS in Solid Waste Management – A Review. In: Goel S. (eds) Advances in Solid and Hazardous Waste Management. Springer
Karadimas, Nikolaos V. and Vassili G. Loumos, 2008. GIS-Based Modelling for the Estimation of Municipal Solid Waste Generation and Collection. Waste Management & Research, 26, 337–346.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Grzesik K., Malinowski M., Life Cycle Assessment of Mechanical–Biological Treatment of Mixed Municipal Waste. Environmental Engineering Science. 2017. vol 34 no 2 pp. 207-220
2. Grzesik K., Comparative environmental impact assessment of landfilling and incineration of residual waste in Krakow. Environmental Protection Engineering, 2017. Vol. 43 no. 4, pp. 135-148
3. Grzesik, K., Malinowski M., Life cycle assessment of refuse-derived fuel production from mixed municipal waste, Energy Sources. Part A, Recovery, utilization, and environmental effects, 2016 vol. 38 no. 21, pp. 3150–3157
4. Grzesik K., Usarz M., A life cycle assessment of the municipal waste management system in Tarnów, Geomatics and Environmental Engineering, 2016 vol. 10 no. 2, pp. 29–38.
5. Grzesik K., Kozakiewicz R., Bieda B., Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland). SGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies: International multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change.
6. Grzesik K., Jakubiak M., Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology — Logistyka 2014 No 4, pp. 4303–4309
7. Grzesik K., Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków. Part 2. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 7, 2013, No. 4
8. Grzesik K., Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków. Part 1. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 7, 2013, No. 3
9. Grzesik K., Improvements in industrial waste landfilling at the solid waste landfill site in Krakow-Pleszow, Poland, implemented in order to obtain an integrated permit. Environmental Engineering III, 2010 Taylor & Francis Group, London,
10. Grzesik K., Modelling the generated municipal waste streams for planning the incineration plant for the Bydgoszcz – Torun Metropolitan Area. Polish Journal of Environmental Studies. Series of Monographs. Vol. 2, 2010, pp. 44 – 56.
11. Grzesik K., The realization of the commune waste management plans – a step towards sustainable development. Polish Journal of Environmental Studies. Vol 17, No. 3A, 2008
12. Grzesik K., Mikołajczak J. : The possibility of utilisation the old heaps to locate the new waste facilities, on the example of the Debiensko I coal mine. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. IGSMiE PAN, Vol. 24, Issue 3/1, 2008
13. Grzesik K., The waste management plans – tools of sustainable development. Polish Journal of Environmental Studies. vol. 14, No. 5, 2005#

Informacje dodatkowe:

-