Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-203-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przekazanie wiedzy o modelowaniu danych oraz wyrobienie umiejętności projektowania baz danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady modelowania danych IIE1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 relacyjny model danych IIE1A_W06, IIE1A_W05 Egzamin
M_W003 zasady dostępu do danych w języku SQL IIE1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 tworzyć aplikacje bazodanowe w środowisku oprogramowania biurowego IIE1A_U05, IIE1A_U06 Kolokwium
M_U002 posługiwać się językiem SQL IIE1A_U04, IIE1A_U06 Kolokwium
M_U003 projektować systemy bazodanowe z wykorzystaniem języków algorytmicznych i osadzonego SQL IIE1A_U09, IIE1A_U06 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pracować w zespole przy realizacji projektu i brać odpowiedzialność za wypracowane wyniki IIE1A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady modelowania danych + - + - - - - - - - -
M_W002 relacyjny model danych + - + - - - - - - - -
M_W003 zasady dostępu do danych w języku SQL + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 tworzyć aplikacje bazodanowe w środowisku oprogramowania biurowego - - + - - - - - - - -
M_U002 posługiwać się językiem SQL - - + - - - - - - - -
M_U003 projektować systemy bazodanowe z wykorzystaniem języków algorytmicznych i osadzonego SQL - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pracować w zespole przy realizacji projektu i brać odpowiedzialność za wypracowane wyniki - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Wprowadzenie do problematyki modelowania danych, baz danych i eksploracji danych.
2. Relacyjny model danych.
3. Normalizacja schematów logicznych relacji.
4. Podstawy języka zapytań SQL.
5. Zaawansowane zapytania SQL.
6. Rozszerzenia języka SQL – w tym wersje proceduralne..
7. Alternatywne SZBD.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Modelowanie danych za pomocą diagramów związków encji.
2. Obsługa prostego systemu zarządzania bazami danych (w pakiecie oprogramowania biurowego).
3. Projektowanie prostych schematów relacji z wykorzystaniem narzędzi CASE (diagramy ERD).
4. Projektowanie złożonych struktur relacyjnych baz danych.
5. Testowanie poprawności zaprojektowanych baz danych w systemach ZBD.
6. Kolokwium z umiejętności projektowania schematów relacji i tworzenia prostych aplikacji bazodanowych.
7. Wykonywanie podstawowych operacji SQL w trybie interakcyjnym.
8. Konstruowanie zaawansowanych zapytań w SQL.
9. Wykorzystanie możliwości proceduralnego rozszerzenia SQL do realizacji prostych projektów.
10. Ustalenie zasad realizacji projektu prostych aplikacji z wykorzystaniem osadzonego SQL.
11. Projektowanie modułów dostępu do baz danych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.laboratoryjnych. Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie zaliczenia kolokwium oraz wykonania projektu. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych . Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z kolokwium oraz oceny z projektu.
Zaliczenie poprawkowe w przypadku negatywnej oceny kolokwium polega na ponownym zdawaniu w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwiów i wykonania projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1. Celko J.: SQL Zaawansowane techniki programowania. Mikom, Warszawa 1999.
2. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, Gliwice 2005.
3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J.: Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa 2003 (seria: Klasyka Informatyki).
4. Harrington, J.L.: SQL dla każdego. EDU-MIKOM, Warszawa 1998.
5. SQL – Język relacyjnych baz danych. WNT, Warszawa 1995.
6. Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa 2000 (seria: Klasyka Informatyki).
Oprogramowanie
1. Pakiet Microsoft Office.
2. Narzędzie CASE do sporządzania diagramów ERD np. Toad Modeler.
3. Serwer MS SQL
4. Microsoft Visual Studio.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Maciol, Andrzej, Relational Database as an Ontology Framework, 1st International Conference on Collective Intelligence – Semantic Web, Social Networks and Multigent Systems (ICCCI 2009). NEW CHALLENGES IN COMPUTATIONAL COLLECTIVE INTELLIGENCE Book Series: Studies in Computational Intelligence Volume: 244 Pages: 73-84 Published: 2009.
2. Maciol, Andrzej, Integration of data and rules in inference with queries method, 11th International Conference on Business Information Systems Location: Innsbruck, BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Book Series: LECTURE NOTES IN BUSINESS INFORMATION PROCESSING Volume: 7 Pages: 424-435 Published: 2008

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się organizację egzaminu zerowego na życzenie studentów.