Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-102-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki w
skali mikro- i makro-. Zajęcia teoretyczne skupiają się na omawianiu podstawowych definicji z
ekonomii, a także teorii ekonomicznych w gospodarce. Zajęcia ćwiczeniowe służą do poszukiwania
praktycznych aspektów poruszanych na wykładach poprzez rozwiązywanie zadań, co ma na celu
przygotowanie studentów do rozwiązywania sytuacji problemowych w dziedzinie ekonomii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe definicje z ekonomii. IIE1A_W01 Egzamin
M_W002 teoretyczną wiedzę o podstawowych systemach gospodarczych i ich elementach. IIE1A_W01 Egzamin
M_W003 zasady funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. IIE1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 analizować bieżące procesy i wydarzenia gospodarcze wykorzystując posiadaną wiedzę z teorii ekonomii. IIE1A_U07 Kolokwium
M_U002 prognozować zmiany wskaźników funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. IIE1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 podejmowania decyzji w sposób przedsiębiorczy. IIE1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe definicje z ekonomii. + - - - - - - - - - -
M_W002 teoretyczną wiedzę o podstawowych systemach gospodarczych i ich elementach. + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 analizować bieżące procesy i wydarzenia gospodarcze wykorzystując posiadaną wiedzę z teorii ekonomii. - + - - - - - - - - -
M_U002 prognozować zmiany wskaźników funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 podejmowania decyzji w sposób przedsiębiorczy. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
Przygotowanie do zajęć 57 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 57 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1. Gospodarka jako system. Charakterystyka gospodarki rynkowej.
2. Relacje mikroekonomiczne i makroekonomiczne w gospodarce.
3. Struktura rynku: konkurencja doskonała; pełny monopol; konkurencja niedoskonała.
4. Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele (gospodarstwo domowe; przedsiębiorstwo; państwo w gospodarce mieszanej).
5. Pojęcie rynku. Klasyfikacja rynków według różnych kryteriów.
6. Teoria równowagi rynkowej. Popyt, podaż i cena głównymi determinantami gospodarki rynkowej.
7. Popyt, jego rodzaje i czynniki kształtujące popyt.
8. Elastyczność jako podstawowe narzędzie w ekonomii. Rodzaje elastyczności popytu (cenowa, mieszana i dochodowa).
9. Elastyczność dochodowa popytu i prawo Engla.
10. Cenowa elastyczność łukowa i punktowa. Pojęcie fleksybilności cen.
11. Podaż i pozacenowe czynniki ją kształtujące.
12. Elastyczność cenowa podaży (łukowa i punktowa). Pojęcie ekspansybilności cen.
13. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta (teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena, krzywe obojętności, ograniczenia wyboru i optimum konsumenta).
14. Teoria produkcji (analiza funkcji produkcji w krótkim i długim okresie; izokwanty produkcji, izokoszty; optimum produkcji).
15. Koszty produkcji (analiza kosztów w krótkim okresie; analiza kosztów w długim okresie; graficzna interpretacja progów rentowności).
16. Rynki czynników produkcji (pracy, ziemi i kapitału).
17. Podstawowe problemy makroekonomii. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.
18. Zagregowana podaż i popyt. Równowaga makroekonomiczna – granica możliwości produkcyjnych.
19. Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar: PKB, zatrudnienie, inflacja, stopy procentowe.
20. Dochód narodowy i jego pomiar. Determinanty dochodu narodowego.
21. Rola państwa w gospodarce rynkowej i skutki jego interwencji.
22. Polityka monetarna i fiskalna państwa. Budżet państwa i zasady jego tworzenia.
23. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. System pieniężno-kredytowy. Rola i rodzaje instytucji bankowych.
24. Bank centralny i jego funkcje. Polityka restrykcyjna i ekspansywna. Mechanizmy transmisji impulsów banku centralnego.
25. Koniunktura gospodarcza (wahania gospodarcze; teoria cyklu gospodarczego; rodzaje wahań cyklicznych; interwencjonizm państwowy, jego formy i skutki).
26. Bezrobocie, alternatywne definicje bezrobocia. Stopa bezrobocia. Przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia.
27. inflacja i deflacja oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. Rodzaje inflacji, jej przyczyny, skutki i sposoby zwalczania.
28. Handel międzynarodowy i polityka handlowa.
29. Wzrost gospodarczy.
30. Międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Teoria równowagi rynkowej. Popyt, jego rodzaje i czynniki kształtujące popyt.
2. Rodzaje elastyczności popytu (cenowa, mieszana i dochodowa).
3. Podaż i pozacenowe czynniki ją kształtujące. Elastyczność cenowa podaży.
4. Teoria wyboru konsumenta.
5. Teoria produkcji. Koszty produkcji.
6. Dochód narodowy i jego pomiar.
7. Rola państwa w gospodarce rynkowej.
8. Budżet państwa i zasady jego tworzenia.
9. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. System pieniężno-kredytowy.
10. Bank centralny i jego funkcje. Polityka restrykcyjna i ekspansywna.
11. Koniunktura gospodarcza.
12. Bezrobocie.
13. inflacja i deflacja.
14. Wzrost gospodarczy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosownych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie części teoretycznej z przedmiotu odbywa się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z ćwiczeń audytoryjnych. Po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń może odbyć się egzamin zerowy z przedmiotu.
W przypadku niezaliczenia egzaminu, który odbywa się w sesji egzaminacyjnej, każdemu ze studentów
przysługuje jeden termin poprawy egzaminu na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych otrzymuje się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z ćwiczeń audytoryjnych, każdemu ze studentów
przysługuje jeden termin poprawy na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana jako średnia arytmetyczna pozytywnych ocen uzyskanych z ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu.

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych jest ustalana na podstawie kolokwium napisanego przez studentów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do
prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
2. Marciniak, Stefan, ed. Makro-i mikroekonomia: podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
3. Laidler D., Estrin S. (1991), Wstęp do mikroekonomii. Warszawa, Gebethner i Ska.
4. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5. VARIAN, H. R. Mikroekonomia, wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
6. Begg, D., S. Fischer, and R. Dornbusch. “Ekonomia. t. I, II.” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (1998).
7. Samuelson, PA-Nordhaus. “WD: Ekonómia.” Elita. Bratislava (2000).
8. Acocella, Nicola. Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy. Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
9. Malaga K., Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką, C.H. Beck, Warszawa 2010.
10. Hall, Robert Ernest, and John B. Taylor. Makroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
11. Marciniak, Stefan, ed. Makro-i mikroekonomia: podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
12. Blaug, Mark. Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
13. Beksiak, Janusz. Ekonomia: kurs podstawowy. Wydawnictwo CH Beck, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Łamasz B., Wzorek A. Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji /red. nauk. N. Iwaszczuk, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015.
2. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego // Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, nr 214, s. 51–63.
3. Iwaszczuk N., Łamasz B. Współczesne metody zarządzania ryzykiem pogodowym podmiotów gospodarczych sektora energetycznego // Logistyka, 2014, nr 4, dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4322–4332.
4. Iwaszczuk N., Łamasz B., Muweis J. Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnym // [w:] Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej / red. nauk. H.Howaniec, W.Waszkielewicz, Z.Zontek, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, s. 191–207.
5. Iwaszczuk N., Dyduch J., Jarzęcka A. Zarządzanie finansami osobistymi jako nowy kierunek rozwoju bankowości elektronicznej / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka / red. P. Łebkowski, 2014, s. 293-308.
6. Heorhiadi N., Iwaszczuk N., Vilhutska R. Method of morphological analysis of enterprise management organizational structure // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 17–28.
7. Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Oligopolistic market: stability conditions of the equilibrium point of the generalized Cournot-Puu model // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 15-22.
8. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie // Innowacje w bankowości i finansach, Studia ekonomiczne Nr 174, tom II, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 160-172.
9. Iwaszczuk N., Lamasz B., Orłowska-Puzio J. Hedgingowe strategie opcyjne w handlu zagranicznym, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
10. Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Some features of application the delayed feedback control method to Cournot-Puu duopoly model // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 29-38.
11. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wpływ zmian systemowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportowo-importową // Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Studia ekonomiczne Nr 156, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 75-90.
12. Iwaszczuk N.L., Hnativ B.V., Kavalets І.І. Budowa uogólnionego modelu oligopolu Cournot-Puu oraz badania stabilności jego punktu równowagi // Journal of Numerical and Applied Mathematics, no. 2, 2013, s. 94-104.
13. Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O. Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych // Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne, Studia ekonomiczne Nr 145, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 139-150.
14. Iwaszczuk N., Drygaś P., Pusz P., Pusz R. Prognozowanie gospodarcze, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
15. Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Delayed Feedback Control Method for Generalized Cournot-Puu Oligopoly Model / [w:] Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. N. Iwaszczuk, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 108-123.
16. Iwaszczuk N., Heorhiadi N, Zima P. Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / [w:] Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. N. Iwaszczuk, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 45-60.
17. Iwaszczuk N., Kavalets I. Application of mathematical models in the study of oligopolistic market / [w:] „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości” / red. P. Pusz, 4/2012, s. 27-47.
18. Kulczycka J., Uberman R., Naworyta W., Korzyści makro- i mikroekonomiczne z wykorzystania kopalin towarzyszących i odpadów wydobywczych w górnictwie węgla brunatnego, 2012, no 83, s. 107-119.
19. Kulczycka J., Systemy podatkowe a konkurencyjność górnictwa, WUG, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie , nr 5 (81), Katowice 2001, s. 48-51.
20. Kot R., Kulczycka J., Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw krajowych poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 2005, s. 85-95.
21. Kulczycka J., Nowe uwarunkowania dla przemysłu wydobywczego w Polsce po integracji z Unią Europejską, [w:] Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych – problemy praktyki, red. K. Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, s. 75-86.
22. Kulczycka J., Kot R., Rola funduszy strukturalnych w poprawie innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, s.132-144.
23. Kulczycka J., Kot R., Możliwości wzrostu konkurencyjności gospodarki krajowej poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, AGH, Kraków 2004, s. 149-165.
24. Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E., Koneczna R., Henclik A., Cholewa M., Lelek Ł., Drożdż M., Adamski R., Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce, red. J. Kulczyckiej, E. Pietrzyk-Sokulskiej, Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012.
25. Muwies J., Ekologizacja działalności przedsiębiorstw w Polsce [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Fundacja UE w Krakowie, 2010, s. 115-129.
26. Iwaszczuk N., Muweis J., Ropa naftowa i jej rola we współczesnej gospodarce, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014.
27. Muwies J., Impact of Lisbon Strategy on Labour market In Poland, [w:] Ekonomika i menedzment w metalurgii: spornik naućnych rabot studentov i aspirantov kafedry ekonomiki i menedzmenta, red. L.A. Kostygovoj, Izdatielstwo UCEBA, Gosudarstviennyj Technologićieskij Universitet, Moskovskij institut stali i splavov, Moskwa 2008.
28. Muwies J., Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych, [w:] Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, red. E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
29. Muwies J., Zachowanie strategiczne przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] Społeczeństwo informacyjne: wiedza – praca – rozwój, red. W. Sewery i G. Barana, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Informacje dodatkowe:

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.