Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-105-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z użytkowaniem aplikacji biurowych, pokazanie roli informatyki w zarządzaniu firmą oraz wskazanie problemów związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie: metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, bazy danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące IIE1A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie: kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu IIE1A_W06, IIE1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi: pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie IIE1A_U03, IIE1A_U04 Kolokwium
M_U002 Potrafi: posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, tworzyć aplikacje oraz budować dodatki w środowisku VBA właściwymi do realizacji różnorodnych zadań IIE1A_U01, IIE1A_U05 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi: rozwiązywać problemy związane z budowaniem aplikacji, prezentowaniem wyników, pozyskiwaniem danych, analizowaniem danych, prawidłową interpretacją wyników z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi informatycznych IIE1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do: uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzę i umiejętności w celu odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologii informatycznych i systemów przetwarzania informacji, uczestnictwa i współpracy w projektach IIE1A_K04, IIE1A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie: metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, bazy danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie: kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi: pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi: posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, tworzyć aplikacje oraz budować dodatki w środowisku VBA właściwymi do realizacji różnorodnych zadań - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi: rozwiązywać problemy związane z budowaniem aplikacji, prezentowaniem wyników, pozyskiwaniem danych, analizowaniem danych, prawidłową interpretacją wyników z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi informatycznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do: uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzę i umiejętności w celu odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologii informatycznych i systemów przetwarzania informacji, uczestnictwa i współpracy w projektach - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Wykład

Wprowadzenie do informatyki
Systemy operacyjne
Graficzny interfejs użytkownika
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Dokumenty złożone
Grafika prezentacyjna
Sieci komputerowe ich typologia i zasady działania
Internet: struktura i zawartość informacyjna
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

Ćwiczenia projektowe (8h):
Ćwiczenia projektowe

Przetwarzanie tekstu: formatowanie tekstu, posługiwanie się stylami, nagłówki i stopki, spis treści, przypisy.
Arkusz kalkulacyjny: zaawansowane metody analizy danych, sumy częściowe, filtry, tabele przestawne, optymalizacja, graficzna prezentacja wyników, wykorzystanie zaawansowanych formul i funkcji
Prezentacja wyników: przygotowanie prezentacji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadania i projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona:
• znajomości materiału weryfikowanej w postaci sprawdzianu na ćwiczeniach – waga 0.8
• oceny z prezentacji/projektu – waga 0.2

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwóch dodatkowych zaliczeń przedmiotu w postaci sprawdzianu organizowanych przez prowadzącego przedmiot pierwszy sprawdzian w terminie sesji egzaminacyjnej, a drugi w sesji poprawkowej.

Wszystkie oceny ustalane są zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z oceny wykonanych zadań z wykładu oraz oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie nieobecności usprawiedliwionej wymaga ustnego zaliczenia materiału w trakcie godzin konsultacji; Nieobecność usprawiedliwiona na sprawdzianie wymaga napisania kolokwium w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia sprawdzianu.
Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura

1. J. Janowski, Technologia informacyjna, Wydawnictwo Difin, 2009, 560s
2. W. Duch, Fascynujący świat komputerów, Nakom, 1997, wersja sieciowa książki: http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/books-fsk/adr-fsk00.html.
3. W. Duch, Fascynujący świat programów komputerowych, Nakom, 1997, wersja sieciowa książki: http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/books-fsk/adr-fspk00.html.
4. P.J. Durka, Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja, PWN, 2000, wersja sieciowa książki: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC/index.html.
5. E. Turban, D. Leidner, E. McLean, J. Wetherbe, Information Technology for Management, Wiley, 2013, ersja sieciowa książki: http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle/productCd-0471705225.html.
6. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, 2016
7. M. Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013 PL. Ćwiczenia, Helion, 2014.
8. A. Osyczka, R. Jankowski, I. Skalna, P. Krajewski, Visual Basic dla Aplikacji, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
9. M. Alexander, R. Kusleika, Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion, 2016
10. www.kis.zarz.agh.edu.pl – strona Katedry Informatyki Stosowanej z materiałami dydaktycznymi.

Oprogramowanie
1. System operacyjny MS Windows
2. Visual Basic for Application
3. Arkusze kalkulacyjne
4. Bazy danych
5. Przeglądarka

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Development of a support system for managing the cyber security of information and communication environment of transport / Valeriy Lakhno, Alexander PETROV, Anton Petrov // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 2 / eds. Jerzy Świątek, Leszek Borzemski, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 656). — ISBN: 978-3-319-67228-1 ; e-ISBN: 978-3-319-67229-8. — S. 113–127. — Bibliogr. s. 125–127, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-07
2. Models, methods and information technologies of protection of corporate systems of transport based on intellectual identification of threats — Modele, metody i technologie w ochronie informatycznych systemów transportu w oparciu o inteligentną identyfikację zagrożeń / Valerie Lahno, Alexander PETROV // W: Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji – zagadnienia wybrane / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. — ISBN: 978-83-65182-39-5. — S. 29–50. — Bibliogr. s. 49–50, Summ.
3. An application of advanced information technology in foundry engineering / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.
4. Analiz i proektirovanie metodov zaŝity informacii v setâh obŝego pol’zovaniâ — Analysis and design
of methods of information security in public networks / Oleksandr PETROV, Petrov A. A. // W:
Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–32. —
Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 29–31. — Tyt. przejęto z ekranu
tytułowego
5. Ensuring information processes’ safety and security in application data processing systems for
transport / Alexander PETROV, Valerie Lahno // W: The contemporary problems of management –
valuebased marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and
macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; University of Bielsko-
Biala. — Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. — S. 325–350. — Bibliogr. s. 349–350,
Abstr.
6. Formation of values and meaning orientations and professional competence of students on the basis
of information and pedagogical technologies use / PETROV O. S., Degtyaryova L. N., Burtseva I. I //
Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2012
no. 8 č. 1, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262. — PETROV O. S. dod. afiliacja: Volodymyr Dahl East Ukraine
National University
7. Metody i modeli nadežnych sistem zaŝity programmnogo obespečeniâ — Methods and models of
reliable software protection systems / Alexander PETROV, Anton Petrov // W: Zarządzanie
przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja
naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział
Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows.
— Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe:
Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst ros.-ang.
8. Modelling of discrete recognition and information vulnerability search procedures / Valerie Lahno,
Alexander PETROV // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and
Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol.
11A, s. 129–136. — Bibliogr. s. 135–136
9. An application of advanced information technology in foundry engineering / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.
10. Visual Basic dla Aplikacji — [Visual Basic for Application] / Andrzej OSYCZKA, Rafał JANKOWSKI, Iwona SKALNA, Paweł Krajewski. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 307, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0191). — ISBN10: 83-7464-040-5
11. Modele i algorytmy harmonogramowania produkcji w odlewniach żeliwa : streszczenie — Models and algorithms for production scheduling in iron foundries : abstract / Robert BASIURA, Adam STAWOWY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

Informacje dodatkowe:

Brak