Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-107-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje treści związane zarówno z tworzeniem i rozwojem przedsięwzięć (przedsiębiorczość) jak i efektywnym ich działaniem (zarządzanie).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa IIE1A_W02 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 struktury organizacyjne, ich typologię i uwarunkowania zastosowań IIE1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 sformułować przedsiębiorczy plan na podstawie zebranych przez siebie danych IIE1A_U07, IIE1A_U01, IIE1A_U08 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 współpracy w przygotowywaniu wspólnych prac i projektów przedsiębiorczych IIE1A_K01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 struktury organizacyjne, ich typologię i uwarunkowania zastosowań + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 sformułować przedsiębiorczy plan na podstawie zebranych przez siebie danych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 współpracy w przygotowywaniu wspólnych prac i projektów przedsiębiorczych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Bloki tematyczne:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu.
2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Modele organizacji.
3. Proces zarządzania: planowanie strategiczne.
4. Proces zarządzania: planowanie operacyjne.
5. Proces zarządzania: organizowanie.
6. Proces zarządzania: motywowanie. Role i umiejętności kierownicze.
7. Proces zarządzania: kontrolowanie.
8. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.
9. Przedsiębiorczość i innowacja.
10. Źródła finansowania MSP
11. Biznes plan – struktura i zastosowanie

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Bloki tematyczne:
1. Analiza progu rentowności.
2. Formułowanie misji i planu strategicznego.
3. Metody planowania operacyjnego.
4. Projektowanie struktur organizacyjnych.
5. Restrukturyzacja.
6. Motywowanie.
7. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
8. Proces podejmowania decyzji.
9. Analiza okazji rynkowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują przedstawione problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosownych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia: kolokwium końcowe (75%), punkty uzyskane na ćwiczeniach (zadania, udział w dyskusji, pytania sprawdzające) (25%). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% ogólnej liczby punktów i co najmniej 50% punktów z kolokwium.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia

Zasady dotyczące liczby dopuszczalnych nieobecności ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Sposób odrobienia zaległości ustala prowadzący, biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego. Jeśli według ogłoszonych zasad liczba opuszczonych zajęć dyskwalifikuje studenta, odrobienie zaległości nie anuluje nieobecności.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: ocena z zaliczenia (50%) i egzaminu (50%).

Zasady zaokrąglania oceny: w przypadku ocen składowych uzyskanych w I terminie – zaokrąglanie w górę, w przypadku ocen uzyskanych w dalszych terminach – zaokrąglanie w dół.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015

Dodatkowa:
1. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
2. Koźmiński A.F., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015

Informacje dodatkowe:

-