Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka opisowa i ekonomiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-205-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

na przedmiocie realizowane są zagadnienia dotyczące zastosowania metod statystyki opisowej w ekonomii i finansach

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe i agregatowe IIE1A_W03 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych IIE1A_W03 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie podstawowe statystyki z próby oraz miary współzależności IIE1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać interpretacji statystyk z próby IIE1A_U10 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych IIE1A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do pracy w grupie przy przygotowaniu projektu IIE1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe i agregatowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe statystyki z próby oraz miary współzależności + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać interpretacji statystyk z próby - + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do pracy w grupie przy przygotowaniu projektu - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)
  6. Funkcja regresji liniowej i estymacja jej parametrów

 2. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)
  6. Funkcja regresji liniowej i estymacja jej parametrów

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)
  6. Funkcja regresji liniowej i estymacja jej parametrów

 2. 1. Wprowadzenie do przedmiotu
  a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki
  b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne)
  c) projektowanie badania statystycznego
  2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej
  a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle)
  b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności)
  c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza,
  d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego)
  3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
  a) kowariancja,
  b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
  korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla
  4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych
  a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu
  b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym)
  5. Indeksy statystyczne
  a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag,
  b) indeksy łańcuchowe
  c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera)
  6. Funkcja regresji liniowej i estymacja jej parametrów

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. 1. Przygotowanie projektu, w którym zostaną wykorzystane w praktyce
  parametry opisowe zbiorowości statystycznej

  2. Przygotowanie projektu, w którym zostanie wykorzystana w praktyce analiza współzależności zjawisk ekonomicznych

  4. Przygotowanie projektu, w którym zostanie wykorzystana w praktyce analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych

  5. Indeksy statystyczne

 2. 1. Przygotowanie projektu, w którym zostaną wykorzystane w praktyce
  parametry opisowe zbiorowości statystycznej

  2. Przygotowanie projektu, w którym zostanie wykorzystana w praktyce analiza współzależności zjawisk ekonomicznych

  4. Przygotowanie projektu, w którym zostanie wykorzystana w praktyce analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych

  5. Indeksy statystyczne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i audytoryjnych z przedmiotu. Na egzaminie student zalicza obowiązujący materiał.
2) Student ma prawo do trzech terminów egzaminu (uwaga: jeśli student nie uzyskuje zaliczenia w danym terminie, to traci ten termin egzaminu).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3,0) zarówno z ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, jak i z egzaminu pisemnego.

Na egzaminie student zalicza obowiązujący materiał. Oceny z egzaminu na podstawie Regulaminu Studiów.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z zaliczeń oraz z egzaminu (waga oceny z egzaminu to 100%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie wyrównuje zaległości powstałe skutek nieobecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000
2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2000
3. Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 1986 i nast. wyd.
4. Sobczyk M., Statystyka, PWE, Warszawa, 2001
5. Woźniak M.(red.), Statystyka ogólna w zadaniach, AE w Krakowie, 2004
6. Zeliaś A. (red.), Metody statystyczne, PWE, Warszawa, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak