Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika prezentacyjna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-212-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest wykształcenie umiejętności samodzielnego opracowania i realizacji grafiki prezentacyjnej na zadany temat, zgodnie z przyjętymi dla wybranej dziedziny zasadami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach IIE1A_W06 Projekt
M_W002 Zna narzędzia informatyczne służące prezentacji danych naukowych, w tym ekonomicznych i społecznych oraz zasady wizualnego transferu wiedzy IIE1A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych IIE1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IIE1A_K04, IIE1A_K02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna narzędzia informatyczne służące prezentacji danych naukowych, w tym ekonomicznych i społecznych oraz zasady wizualnego transferu wiedzy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1-2. Rola grafiki w prezentacji wyników badań naukowych.
Grafika prezentacyjna w programie Inkscape.
3-4. Hybrydowa grafika 3D w programie POVRay, projektowanie i realizacja logo.
5-6. Animacja komputerowa (VirtualDub, AvideMux, Audacity).
7. Udostępnianie grafiki prezentacyjnej.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Omówienie i przydział projektów
2-4. Konsultacje projektów
5-7. Zaliczenie projektów, dyskusja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, prezentacją rozwiązywania omawianych zagadnień "na żywo" oraz elementami interakcji.
 • Ćwiczenia projektowe: Samodzielne wykonanie projektu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć wymaga wykonania dwóch projektów – pośredniego, na zadany temat zajęć – oraz projektu głównego, na temat samodzielnie wybrany.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład nie jest obowiązkowy, jednak poruszana tematyka jest kluczowa dla realizacji zadań na ćwiczeniach projektowych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są obowiązkowe
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z zajęć projektowych.
Wyróżniająca się aktywność podczas wykładu jest podstawą do podwyższenia oceny końcowej (max. 0,5pt) w stosunku do oceny z ćwiczeń projektowych, o ile jest ona równa, bądź wyższa, od 3,0.

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH, oceny pozytywnej nie można poprawiać

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach nie wymaga odrabiania zajęć, wyłożony materiał należy opanować w drodze samodzielnych studiów. W razie konieczności niezbędne wskazówki można otrzymać podczas dyżuru dydaktycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna znajomość zasad pracy z komputerem, podstawowa znajomość technik programowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dostępne zasoby sieciowe, w tym:
1. Witryna projektu ScPovPlot3D – www.scpovplot3d.sf.net, https://github.com/JustJanush/Plot3Dv4
2. Witryna projektu Inkscape.org
3. Witryny projektów VirtualDub (http://www.virtualdub.org/), AvideMux (http://avidemux.sourceforge.net/,
https://portableapps.com/apps/music_video/avidemux-portable) oraz Audacity (http://www.audacityteam.org/.)

Uzupełniające:
4. Witryna https://docs.google.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Opiła J., (2015), “Prototyping of visualization styles of 3D scalar fields using POV-Ray rendering engine” in: MiPro 2015: 38th International Convention on Information and Communication Technology, electronics and microelectronics, May 25-29, 2015, Opatija, Croatia, proceedings, MIPRO Croatian Society, pp. 328–333, DOI: 10.1109/MIPRO.2015.7160285,

Opila J., (2016), “Prototyping of visualization designs of 3D vector fields using POVRay rendering engine”, MiPro 2016: 39th International Convention on Information and Communication Technology, electronics and microelectronics, 30V-3VI 2016, Opatija, Croatia, pp. 343-48, DOI: 10.1109/MIPRO.2016.7522164,

Opiła J., (2016), „Wizualizacja szlaków migracyjnych zwierząt z użyciem biblioteki ScPovPlot3D” (Visualization of animal migration routes using the ScPovPlot3D library), in Garbacz, J.K., „Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze – prognozy, kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego”, BTN, Bydgoszcz, pp. 81-92,

Opiła J. (2017), „Wizualna analiza struktury organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzi Open Source” (Visual analysis of the organizational structure with the use of Open Source tools), in Kiełtyka, L., Sokołowski, A. (Ed) „Techniki i technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw” Wydawnictwo P.Cz., Częstochowa, pp. 191–203,

Opiła, J. (2017), „Wizualizacja jako narzędzie transferu wiedzy” (Visualization as a Knowledge Transfer Tool), in Garbacz, J. (Ed), „Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze prognozy: kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego: zbiór rozpraw”, BTN, Bydgoszcz 2017, pp. 169-182.

Opiła, J., Opiła G., (2018), Visualization of computable scalar 3D field using cubic interpolation or kernel density estimation function, 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, DOI: 10.23919/MIPRO.2018.8400036,

Opiła J., (2018) Visualization in a knowledge transfer process, w: ENTRENOVA – ENTerprise REsearch inNOVAtion conference : 6–8 September 2018, Split, Croatia, (BSR, w druku)

Opiła J., Pełech-Pilichowski T., (2018) Visualization of irregular datasets using kernel density estimation function, 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, DOI: 10.23919/MIPRO.2018.8400037,

Opiła J., (2018), Wizualna analiza dyspersji danych, w: Wspomaganie zarządzania z wykorzystaniem technologii IT / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Artur Wrzalik. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Informacje dodatkowe:

W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym będzie zorganizowane jedno zaliczenie poprawkowe dla wszystkich zainteresowanych, obejmujące całość materiału, polegające na samodzielnym wykonaniu projektu podczas dodatkowego terminu zajęć. Do zaliczenia poprawkowego mogą być dopuszczeni studenci, którzy mają co najwyżej jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie decyduje Regulamin Studiów AGH.