Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne zastosowania matematyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-214-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Suder Marcin (msuder1@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z problematyką zastosowań matematyki we współczesnym świecie. Na zajęciach przedstawiane będą proste zastosowania matematyki głównie w ekonomii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie możliwości zastosowania logiki matematycznej i algebry liniowej w różnych dziedzinach życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych IIE1A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie możliwości zastosowania analizy matematycznej w różnych dziedzina życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych IIE1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wykorzystując teorię macierzy, potrafi rozwiązać problemy z zakresu teorii przepływów międzygałęziowych. IIE1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Wykorzystując narzędzia rachunku różniczkowego i całkowego potrafi rozwiązać wybrane problemy z zakresu ekonomii. IIE1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie możliwości zastosowania logiki matematycznej i algebry liniowej w różnych dziedzinach życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie możliwości zastosowania analizy matematycznej w różnych dziedzina życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykorzystując teorię macierzy, potrafi rozwiązać problemy z zakresu teorii przepływów międzygałęziowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Wykorzystując narzędzia rachunku różniczkowego i całkowego potrafi rozwiązać wybrane problemy z zakresu ekonomii. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1) Elementy logiki matematycznej i jej zastosowanie w ekonomii
2) Przepływy międzygałęziowe,
3) Elementy programowania liniowego
4) Zastosowanie ciągów i funkcji w zarządzaniu i ekonomii
5) Pochodna jednej zmiennej w ekonomii
6) Optymalizacja funkcji użyteczności
7) Całka oznaczona i jej zastosowanie w ekonomii

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1) Elementy logiki matematycznej i jej zastosowanie w ekonomii
2) Przepływy międzygałęziowe,
3) Elementy programowania liniowego
4) Zastosowanie ciągów i funkcji w zarządzaniu i ekonomii
5) Pochodna jednej zmiennej w ekonomii
6) Optymalizacja funkcji użyteczności
7) Całka oznaczona i jej zastosowanie w ekonomii

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach oraz przedstawić krótką prezentację z przykładem zastosowania matematyki wybranej dziedzinie życia.
 • Ocena z zaliczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium i prezentacji skorygowaną o aktywność na zajęciach.
 • W przypadku braku zaliczenia, student ma prawo do dwukrotnego poprawiania oceny
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie dotyczy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Matematyka dla kierunków ekonomicznych: przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej, Wolters Kluwer Polska, 2015.
 2. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Jacek WOLAK, Matematyka dla studentów zarządzania, Cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003.
 3. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Jacek WOLAK, Matematyka dla studentów zarządzania, Cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003.
 4. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Jacek WOLAK, Matematyka dla studentów zarządzania, Cz. 3, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Matematyka dla kierunków ekonomicznych: przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej, Wolters Kluwer Polska, 2015.
 2. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Jacek WOLAK, Matematyka dla studentów zarządzania, Cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003.
 3. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Jacek WOLAK, Matematyka dla studentów zarządzania, Cz. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003.
 4. Henryk GURGUL, Marcin SUDER, Jacek WOLAK, Matematyka dla studentów zarządzania, Cz. 3, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy