Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finanse i rachunkowość
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-302-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student w ramach modułu poznaje podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości i finansów, niezbędne do zrozumienia prawideł funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady i podstawy rachunkowości finansowej podmiotów gospodarczych. IIE1A_W01, IIE1A_W09 Egzamin
M_W002 podstawowe zagadnienia związane z finansami jednostki gospodarczej. IIE1A_W01, IIE1A_W09 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 zastosować proponowane rozwiązania w zakresie ewidencji operacji gospodarczych jak również potrafi wykorzystać wiedzę o metodach i procedurach ustalania wyniku finansowego. IIE1A_U08, IIE1A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 zastosować metody i narzędzia analizy finansowej, ustalić koszt kapitałów, sporządzić i zinterpretować rachunek przepływów pieniężnych. IIE1A_U01, IIE1A_U08 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 przedstawienia poglądu na zagadnienia, uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań. IIE1A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady i podstawy rachunkowości finansowej podmiotów gospodarczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe zagadnienia związane z finansami jednostki gospodarczej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zastosować proponowane rozwiązania w zakresie ewidencji operacji gospodarczych jak również potrafi wykorzystać wiedzę o metodach i procedurach ustalania wyniku finansowego. - + - - - - - - - - -
M_U002 zastosować metody i narzędzia analizy finansowej, ustalić koszt kapitałów, sporządzić i zinterpretować rachunek przepływów pieniężnych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 przedstawienia poglądu na zagadnienia, uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 38 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia.
Konto księgowe.
Ujęcie ewidencyjne wybranych grup aktywów.
Koszty i ich ewidencja.
Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.
Sprawozdanie finansowe.
Przepływy pieniężne.
Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – analiza finansowa.
Kształtowanie struktury kapitału. Koszt kapitału.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Aktywa gospodarcze i ich źródła finansowania.
Konto księgowe.
Ujęcie ewidencyjne wybranych grup aktywów.
Koszty i ich ewidencja.
Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.
Przepływy pieniężne.
Koszt kapitału.

Projekt:
Samodzielna analiza finansowa przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Ocena z ćwiczeń wystawiana jest jako średnia ważona: 60% ocena z kolokwium, 40 % ocena z projektu.
Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń jest uwarunkowane pozytywnymi ocenami z kolokwium i projektu. W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia kolokwium do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (egzaminie) powoduje utratę danego terminu.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona: 50% ocena z ćwiczeń i 50% ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych. Dozwolona jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwium, większa ilość powoduje niezaliczenie ćwiczeń. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwium konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego.
Nieobecność student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności, poprzez okazanie prowadzącemu zwolnienia lekarskiego poświadczającego niezdolność studenta do uczestnictwa w zajęciach.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe. Pod redakcją J. Sawickiej i A. Stronczek, Wraszawa Wydawnictwo CeDeWu, 2011
2. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw część I. Pod redakcją K. Sawicki, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo,Wrocław 2012
2. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Pod redakcją Walczaka M.,Warszawa, Difin 2007,
3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN, 2004.
4. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008
5. Świderska G.K., Więcław W., Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
2. Materiały, towary i produkty pracy. Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011.
3. KSP Polonia Warszawa’s financial problems – analysis of liquidity and debt / Elżbieta MARCINKOWSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; 2013 vol. 19.
4. Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego: Beata BASIURA, Sylwia Krajewska, Elżbieta MARCINKOWSKA, Andrzej PALIŃSKI, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 99, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informacje dodatkowe:

.