Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-304-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje podstawowe techniki i narzędzia tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMI/PMBoK oraz PRINCE2.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna standardowe narzędzia dotyczące zarządzania projektami w ujęciu całościowym zgodnie z standardem Project Management Institute oraz metodyką PRINCE2 IIE1A_W08 Kolokwium
M_W002 zna techniki planowania i realizacji projektów IIE1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu IIE1A_U07, IIE1A_U01, IIE1A_U09 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w zespołach projektowych, przyjmując podstawowe role w procesie realizacji projektów IIE1A_K01 Esej,
Projekt,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna standardowe narzędzia dotyczące zarządzania projektami w ujęciu całościowym zgodnie z standardem Project Management Institute oraz metodyką PRINCE2 + - - - - - - - - - -
M_W002 zna techniki planowania i realizacji projektów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespołach projektowych, przyjmując podstawowe role w procesie realizacji projektów - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Tematyka wykładów.

1. Pojęcia projektu i zarządzania projektami. Główne etapy zarządzania projektami. Złoty trójkąt projektu. Definiowanie zakresu projektu.
2. Zasoby odnawialne i nieodnawialne. Alokacja zasobów do projektu. Organizacja i zarządzanie zespołem projektowym. Role w projekcie.
3. Planowanie i harmonogramowanie zadań w projekcie.
4. Monitorowanie realizacji projektów, metoda wartości wypracowanej.
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

Ćwiczenia projektowe (8h):

Wykorzystanie MS Project do harmonogramowania, alokacji zasobów, monitorowania i raportowania realizacji projektów.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Definiowanie karty projektu. Określanie kamieni milowych, zadań oraz ryzyka.
2. Szacowanie ryzyka w projekcie.
3. Opracowanie wspólnego projektu – przydział ról i omówienie zadań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów, wykonanie i obrona projektu.
Kolokwium poprawkowe zostanie zorganizowane w dodatkowych godzinach, nie wcześniej niż tydzień po pierwszym terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jest jako średnia z oceny z kolokwiów (0,4), wykonywanych ćwiczeń (0,3) oraz projektu końcowego (0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległe ćwiczenia student wykonuje samodzielnie i przedstawia wyniki prowadzącemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane ukończenie modułu Technologie informacyjne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura

1. Zieliński Bogdan, Microsoft Project 2002 w praktyce. Wydawnictwo Translator s.c., Warszawa 2004.
2. Chatfield Carl, Johnson Tymothy Microsoft Office-Project 2003 krok po kroku. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
3. Szyjewski Zdzisław, Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001. Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
4. Pawlak Marek, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
5. Brandenburg Henryk, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.

Oprogramowanie

1. Microsoft Excel 2013
2. Microsoft Office Project 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Radosław PUKA, Anna PUKA: Graficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektów [W:] Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce, red. nauk. Joanny Kulczyckiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015
Anna PUKA, Przemysław WÓJCIK: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w projektach IT [W:] Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją / red. nauk. Janusz Toruński, Marcin Chrząścik, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015
Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Bartłomiej GAWEŁ, Paweł FILIPOWICZ, Antoni KORCYL, Alina KOZARKIEWICZ, Anna PILCH, Tadeusz PINDÓR, Krzysztof POSŁUSZNY, Leszek PREISNER, Mateusz WIERNEK: Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
Anna PILCH, Radosław PUKA: Zastosowanie analizy koszykowej do wsparcia procesu zarządzania ryzykiem projektów [W:] Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Joanna Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014
Bartłomiej GAWEŁ, Anna PILCH: Metody identyfikacji kluczowych czynników ryzyka w projektach IT [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 21–22 listopada 2013
Radosław PUKA, Anna PILCH: Koncepcja planu zarządzania ryzykiem w projektach IT w oparciu o metodykę Scrum oraz model dojrzałości CMMI — The concept of risk management plan for it projects based on Scrum and CMMI maturity model [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 22–23 listopada 2012

Informacje dodatkowe:

Brak