Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w R
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-311-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Proponowany przedmiot pozwala na zapoznanie studentów z open source’wym pakietem R i RStudio oraz pokazanie możliwości wykorzystania pakietów komputerowych do analizy danych. Począwszy od pisania prostych skryptów, wczytania i operacji na danych, przeprowadzenia analizy, przygotowania prezentacji oraz aplikacji webowej aż do tworzenia własnych pakietów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie: sposób funkcjonowania pakietu R i RStudio oraz możliwości wykorzystania go w celu gromadzenia, analizy i prezentacji danych społeczno- ekonomicznych IIE1A_W04, IIE1A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie: podstawowe struktury danych i składnię pakietu R i RStudio oraz jego możliwości aplikacyjne IIE1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi: pozyskać dane do pakietu R, określić ich jakość, zbudować i zaprezentować graficznie model. IIE1A_U04, IIE1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do: stałego poszerzania wiedzy technologicznej w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami komputerowymi IIE1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie: sposób funkcjonowania pakietu R i RStudio oraz możliwości wykorzystania go w celu gromadzenia, analizy i prezentacji danych społeczno- ekonomicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie: podstawowe struktury danych i składnię pakietu R i RStudio oraz jego możliwości aplikacyjne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi: pozyskać dane do pakietu R, określić ich jakość, zbudować i zaprezentować graficznie model. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do: stałego poszerzania wiedzy technologicznej w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami komputerowymi - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Wykład

1. Informacje o programie: RStudio i obsługa programu.
2. Proste działania na liczbach – kalkulator
3. Instrukcje wejścia/wyjścia – ładowanie projektu (programu) i danych.
4. Podstawowe typy danych i ich zastosowanie
5. Skrypty i sterowanie przepływem danych
6. Formuły i funkcje
7. Obsługa błędów
8. Elementy modelowania matematycznego
9. Elementy grafiki
10. Prezentacje w RStudio (shiny)
11. Projektowanie i udostępnianie aplikacji webowych,
12. Tworzenie własnych pakietów i dokumentacja kodu

Ćwiczenia projektowe (8h):
Ćwiczenia projektowe

Zagadnienia na ćwiczenia projektowe
1. Instrukcje wejścia/wyjścia, wektory w R
2. Operacje na danych – wektory, macierze i tablice w R.
3. Ramki danych jako obiekt w R
4. Wybrane pakiety – obróbka danych; formuły i funkcje; obsługa błędów
5. Funkcje apply
6. Prezentacje w RStudio
7. Projektowanie i udostępnianie aplikacji webowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadania samodzielnie, z głosem doradczym prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona:
• oceny z wykonanego projektu; waga 0.7
• oceny z zadań domowych – waga 0.3
Zaliczenie poprawkowe wymaga oddania projektu i zaliczenia zadań domowych w godzinach konsultacji, w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności wykonania zadań domowych i projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie nieobecności usprawiedliwionej wymaga ustnego zaliczenia materiału w trakcie godzin konsultacji.

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności wykonania zadań domowych i projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Gągolewski, Programowanie w języku R, PWN, 2016
2. P. Biecek , Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014
3. J H Maindonald, Using R for Data Analysis and Graphics, Australian National University, 2008
4. E. Gatnar, M. Walesiak, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN 2009
5. W. N. Venables, D. M. Smith, and the R Core Team, An Introduction to R, This manual is for R, version 3.2.2 (2015-08-14)
6. P. Dalgaard, Introductory statistics with R, Springer 2002
7. J. J. Faraway, Linear models with R", Chapman & Hall/CRC 2004
I inne materiały dostępne na stronach internetowych polecanych przez fundację R Project

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wykorzystanie R-project i RStudio w publikacjach
1. Basiura B., Metoda Warda w zastosowaniu klasyfikacji województw Polski z różnymi miarami odległości, red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192
2. Application fuzzy clustering to grouping computer industry listed companies — Zastosowanie klasyfikacji rozmytej do grupowania szeregów czasowych spółek branży IT / Iwona SKALNA, Beata BASIURA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [16–17], Summ., Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego.
3. A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 167–177. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak