Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Języki znacznikowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-312-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przedstawienie sposobu zapisu danych i organizacji wiedzy z wykorzystaniem języka XML i innych języków znacznikowych. W ramach modułu przedstawione zostaną także podstawowe narzędzia do przetwarzania dokumentów XML: XPath, XSLT i XQuery, a także formaty alternatywne do XML – JSON i MarkDown.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie język XML w stopniu pozwalającym na tworzenie oraz modyfikację dokumentów w tym języku oraz alternatywne formy zapisu (JSON) IIE1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 zna i rozumie podstawowe narzędzia do przetwarzania dokumentów XML (XPath, Xquery, XSLT) IIE1A_W04 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi utworzyć dokument XML poprawny składniowo i zgodny z zadanym schematem, a także przygotować własny schemat z wykorzystaniem DTD lub XMLSchema IIE1A_U03, IIE1A_U06 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 potrafi znaleźć obowiązujące standardy języków znacznikowych dla wymiany danych w zatosowaniach biurowych, gospodarce oraz administracji pubicznej IIE1A_U08 Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia do przetwarzania dokumentów w języku XML (XPath, XQuery) IIE1A_U05 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie język XML w stopniu pozwalającym na tworzenie oraz modyfikację dokumentów w tym języku oraz alternatywne formy zapisu (JSON) + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie podstawowe narzędzia do przetwarzania dokumentów XML (XPath, Xquery, XSLT) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi utworzyć dokument XML poprawny składniowo i zgodny z zadanym schematem, a także przygotować własny schemat z wykorzystaniem DTD lub XMLSchema - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi znaleźć obowiązujące standardy języków znacznikowych dla wymiany danych w zatosowaniach biurowych, gospodarce oraz administracji pubicznej - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia do przetwarzania dokumentów w języku XML (XPath, XQuery) - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Wstęp do języków znacznikowych

  Koncepcja i rozwój języków znacznikowych. Język SGML. Podstawy języka XML. Pojęcia “well-formed” i “valid”. Edytory języka XML.

 2. Języki i formaty alternatywe dla XML

  Format JSON. Lekkie języki znacznikowe – Markdown, YAML, Wiki markup.

 3. Schematy opisu struktury danych XML

  Document Type Definition: określanie struktury, w tym elementów atrybutów. Typy danych DTD. XML Schema: przestrzenie nazw, struktura dokumentu, typy danych, atrybuty, określanie ograniczeń.

 4. Narzędzia przetwarzające dokumenty XML

  Język pozwalający na adresowanie węzłów – XPath: ścieżka lokalizacji, osie, predykaty. Przeszukiwanie i wykonywanie zapytań – język XQuery: wyrażenia FLWOR, powiązanie z XPath.

 5. Narzędzia przekształcające i formatujące dokumenty XML

  Rodzina XML Stylesheet (XSL). Język transformacji dokumentów XML (XSLT): składania, rodzaje transformacji, procesor XSLT. Określanie formatowania za pomocą XSL Formating Objects (XSL-FO), schemat tworzenia dokumentów PDF, Formatting Objects Processor (FOP).

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. Tworzenie poprawnego składniowo dokumentu XML

  Utworzony zostanie dokument XML opisujący informacje dotyczące wybranego obszaru życia społeczno-gospodarczego (przepis, procedura, ogłoszenie, CV, pismo urzędowe, itp.). Dokument musi być poprawny składniowo (“well-formed”).

 2. Przygotowanie projektu

  Dla wybranego obszaru zarządzania przedsiębiorstwem studenci przygotują kompletny projekt standardu wymiany informacji opartego na języku XML. Projekt obejmuje opracowanie struktury w postaci XML Schema, przygotowanie przykładowych dokumentów (poprawnych składniowo i strukturalnie), a także przedstawienie przykładowych zapytań w języku XQuery.

 3. Zaprojektowanie podstawowej struktury dokumentu XML w języku DTD

  Dla przygotowanego w ćwiczeniu 1 dokumentu XML utworzony zostanie opis struktury w języku Document Type Definition (DTD). Następnie zostanie sprawdzona poprawność strukturalna dokumentu XML w oparciu o utworzony schemat DTD (“validation”).

 4. Wykorzystanie języków XPath i XQuery

  Dla przygotowanego w ćwiczeniu 1 dokumentu, poprawnego składniowo i strukturalnie, przygotowany zostanie zestaw zapytań w języku XQuery, pozwalających na wyszukanie określonych informacji znajdujących się w dokumencie XML. Do lokalizacji elementów wykorzystany zostanie język XPath.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Wykonanie zadań prezentowanych na ćwiczeniach i przesłanie ich na platformę UPEL.
2. Zaliczenie kolokwium.
3. Wykonanie oraz prezentacja projektu.
Kolokwium poprawkowe zostanie zorganizowane w dodatkowych godzinach, nie wcześniej niż tydzień po pierwszym terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie oceny z ćwiczeń (80%) oraz testu zaliczeniowego (20%). Podstawą uzyskania oceny z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach (waga 0,1), wykonanie wszystkich zadań i wysłanie ich na platformę UPEL (0,2) oraz wykonanie projektu (0,7).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległe ćwiczenia student wykonuje samodzielnie i przedstawia wyniki prowadzącemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończony kurs z Technologii informacyjnych oraz znajomość programowania strukturalnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. William R. Stanek, Microsoft XML – Vademecum, APN Promise 2002
2. Przemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda, XML na poważnie, Helion 2002
3. XML Tutorials, http://www.w3schools.com/
Literatura pomocnicza:
1. Robert Wojtachnik, Elektroniczna wymiana dokumentów, Wydawnictwo MIKOM 2004
2. Informacje o standardzie RDFa, https://support.google.com/webmasters/answer/146898?hl=pl
3. W3C XML Query (XQuery), http://www.w3.org/XML/Query/
4. XSL Transformations (XSLT), http://www.w3.org/TR/xslt
Oprogramowanie:
1. Edytor języka XML, np. Altova Spy XML

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wykorzystanie standardu XML do planowania produkcji w odlewniach — The use of XML standard for production planning in foundries / J. DUDA, A. STAWOWY // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 19, s. 73–80

XML description of a product for e-commerce applications / Jerzy DUDA, Janusz OPIŁA, Iwona SKALNA // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011

XML models for legal documents: current Polish practices and international standards / Jerzy DUDA // W: Information technology and law / ed. Wojciech Cyrul. — Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-233-3658-7. — S. 41–66

Informacje dodatkowe:

Wykłady nie są obowiązkowe. Nieobecność na ćwiczeniach projektowych jest dopuszczalna pod warunkiem, że student we własnym zakresie nadrobi zaległości – wykona zadane na platformie UPEL ćwiczenia i prześle rozwiązania. Nieobecność na teście wymaga zaliczenia go na konsultacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.