Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Międzynarodowa polityka gospodarcza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-313-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu międzynarodowej polityki gospodarczej oraz interakcjami, jakie zachodzą pomiędzy handlem zagranicznym a gospodarką.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 określić zasady polityki gospodarczej w skali międzynarodowej. IIE1A_W01, IIE1A_W02 Kolokwium
M_W002 opisać wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę w teorii i praktyce. IIE1A_W01, IIE1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 korzystać z narzędzi polityki gospodarczej na poziomie międzynarodowym. IIE1A_U07 Prezentacja
M_U002 zidentyfikować i przedstawić metody i zasady stosunków międzynarodowych przez grupę państw oraz w skali globalnej IIE1A_U09 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 określić zasady polityki gospodarczej w skali międzynarodowej. + + - - - - - - - - -
M_W002 opisać wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę w teorii i praktyce. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 korzystać z narzędzi polityki gospodarczej na poziomie międzynarodowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 zidentyfikować i przedstawić metody i zasady stosunków międzynarodowych przez grupę państw oraz w skali globalnej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii
2. Wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę
3. Zasady polityki ekonomicznej Unii Europejskiej
4. Polityka fiskalna i monetarna w okresie kryzysu gospodarczego
5. Polityka kursu walutowego
6. Polityka handlowa
7. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii – przykłady
2. Wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę – przykłady
3. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
4. Zasady funkcjonowania wybranych gospodarczych stowarzyszeń międzynarodowych: EaWG, UDEAC, CEFTA, ASEAN
5. Zasady funkcjonowania wybranych gospodarczych stowarzyszeń międzynarodowych: NAFTA, MERCOSUR, AMC, CARICOM,
6. Waluty międzynarodowe
7a. Wprowadzenie euro w Polsce – argumenty za i przeciw
7b. Globalizacja – tak, nie a może inaczej?

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie testu obejmującego zagadnienia z wykładów.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- przygotowanie prezentacji lub udziale w debacie oksfordzkiej,
- kolokwium.

Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. 3 / 5 Karta modułu - Międzynarodowa polityka gospodarcza Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się: ocena z testu obejmującego zagadnienia z wykładów (60%)
oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych w szczególności z przedmiotu: Podstawy ekonomii. Chęć w studiowaniu literatury przedmiotu oraz przeglądanie wiadomości z tego zakresu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bożyk P., Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
2. Krugman P. R., Obstfeld. M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i Polityka. PWN, Warszawa 2007.
3. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
4. J. Rymarczyk (red), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Woźniak Maciej, Instrumenty podatkowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Kraków 2009, s. 711–716.
2. Woźniak Maciej, Instrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, w: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. nauk. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2010, s. 255–267.
3. Woźniak Maciej, System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
4. Woźniak Maciej, Formy pomocy MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitału własnego, Problemy Jakości, 2012 nr 7/8, s. 47–50
5. Woźniak Maciej, Karafolas Simeon, Financial sources and instruments for public grants and financial facilities of SMEs in EU, International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 2014 vol. 8 no. 8, s. 2540–2546.
6. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne, Nr 451. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 520-532.
7. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland, Managerial Economics, 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.

Informacje dodatkowe:

Brak