Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-315-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu studenci zapoznają się z ideą rozwoju zrównoważonego. Poznają wybrane aspekty teoretyczne dotyczące kosztów zewnętrznych, ich internalizacji oraz instrumentów ekonomicznych. Nauczą się tworzyć instrumenty ekonomiczne, które mogą służyć ochronie środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 opisać typy instrumentów ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska oraz ich wady i zalety IIE1A_W01 Kolokwium
M_W002 wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne IIE1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 przeprowadzić analizę zasadności stworzenia i stosowania określonych instrumentów ekonomicznych IIE1A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wymyślenia, zaplanowania i przedstawienia działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko IIE1A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 opisać typy instrumentów ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska oraz ich wady i zalety + - - - - - - - - - -
M_W002 wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 przeprowadzić analizę zasadności stworzenia i stosowania określonych instrumentów ekonomicznych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wymyślenia, zaplanowania i przedstawienia działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Rozwój zrównoważony w kontekście ochrony środowiska
2. Efekty zewnętrzne i koszty zewnętrzne w teorii ekonomii
3. Efekty zewnętrzne związane z transportem drogowym
4. Teoretyczne podstawy konstrukcji instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska
5. Instrumenty ekonomiczne
6. Instrumenty ekonomiczne wykorzystywane w Polsce do ochrony środowiska
7. Instrumenty ekonomiczne wykorzystywane w wybranych krajach Unii Europejskiej do ochrony środowiska

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Zaprojektowanie instrumentu ekonomicznego służącego ochronie środowiska dotyczącego transportu drogowego
2. Prezentacja wyników prac i dyskusja
3. Zaprojektowanie instrumentu ekonomicznego służącego ochronie środowiska dotyczącego dowolnej gałęzi gospodarki
4. Prezentacja wyników prac i dyskusja

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i z projektów wraz z ich prezentacjami. Możliwe są dwa terminy poprawkowe dla kolokwium i jeden termin poprawkowy dla projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego i projektów wraz z ich prezentacjami.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, (red.) A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
3. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Trela M., Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego [W:] Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 323.
2. Trela M., Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Dubel A., Trela M., Porównanie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce: zielone certyfikaty vs system aukcyjny, na przykładzie instalacji PV, Polityka Energetyczna, 2017 t. 20 z. 2, s. 105–116.
4.Dubel A., Koszty i korzyści funkcjonowania ubezpieczeń od skutków powodzi. W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. K.Górki, A.Thier ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. s. 126–127.

Informacje dodatkowe:

brak