Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie własnym rozwojem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-316-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z tematyką rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych człowieka. Słuchacze poznają metody wyznaczania celów, organizacji własnego czasu, budowania postawy proaktywnej oraz narzędzia rozwojowe i motywacyjne konieczne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz metody i narzędzia rozwojowe pracowników IIE1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 analizować kluczowe czynniki i popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników IIE1A_U07 Wypracowania pisane na zajęciach
M_U002 formułować cele w obszarze zawodowym i osobistym IIE1A_U10 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 autoprezentacji oraz skutecznego planowania celów rozwojowych w obszarze zawodowym i osobistym IIE1A_K04 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz metody i narzędzia rozwojowe pracowników + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 analizować kluczowe czynniki i popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników + + - - - - - - - - -
M_U002 formułować cele w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 autoprezentacji oraz skutecznego planowania celów rozwojowych w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. 1. Analiza i diagnoza potrzeb i potencjału rozwojowego
  2. Rola wartości w rozwoju osobistym i zawodowym
  3. Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
  4. Skuteczne strategie automotywacji,
  5. Znaczenie motywacji w procesie rozwoju
  6. Kształcenie i procesy uczenia się
  7. Szkolenia, coaching i mentoring
  8. Wyznaczanie priorytetów

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie rozwoju
•Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju i podejmowanych decyzji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (min 3.0) oraz wykonanie projektu. Ocena z ćwiczeń obliczana jest następująco: kolokwium zaliczeniowe 60%, wykonanie projektu 40%.
Poprawa oceny negatywnej z kolokwium, projektu jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym ćwiczenia.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia zajęć w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z zaliczenia przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996
A. Szałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002
C. Wilson, Coaching biznesowy, MT Biznes Sp. z o.o, 2007
P. Smółka, Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Wolters Kluwer 2008
Z. Ścibiorek, Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kraków 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ziółkowski S., Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
Ziółkowski S., Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzy Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2012 vol. 16 no. 1
Ziółkowski S., Gawron I., Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego

Informacje dodatkowe:

Brak