Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania operacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-401-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje podstawowe rodzaje zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych. Nabywa umiejętność formułowania, rozwiązywania i interpretacji uzyskanych wyników wybranych problemów decyzyjnych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 narzędzia, które można zastosować, by rozwiązać różne zagadnienia decyzyjne i optymalizacyjne. IIE1A_W04 Egzamin
M_W002 podstawowe rodzaje zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych IIE1A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 sformułować matematyczne modele wybranych zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych IIE1A_U03, IIE1A_U04 Projekt,
Kolokwium,
Egzamin
M_U002 rozwiązywać wybrane zagadnienie decyzyjne i optymalizacyjne za pomocą prostych algorytmów IIE1A_U03, IIE1A_U04 Kolokwium,
Projekt,
Egzamin
M_U003 sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski z wyników obliczeń wybranymi algorytmami rozwiązywania zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych IIE1A_U10 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 narzędzia, które można zastosować, by rozwiązać różne zagadnienia decyzyjne i optymalizacyjne. + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe rodzaje zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 sformułować matematyczne modele wybranych zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych - - - + - - - - - - -
M_U002 rozwiązywać wybrane zagadnienie decyzyjne i optymalizacyjne za pomocą prostych algorytmów - - - + - - - - - - -
M_U003 sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski z wyników obliczeń wybranymi algorytmami rozwiązywania zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 54 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Badania operacyjne jako ilościowe metody zarządzania
2. Programowanie liniowe (PL)
3. Dualność, analiza wrażliwości, programowanie parametryczne
4. Programowanie liniowe całkowitoliczbowe (PLCM)
5. Programowanie nieliniowe
6. Programowanie liniowe wielokryterialne
7. Elementy teorii grafów
8. Programowanie dynamiczne
9. Planowanie projektów
10. Algorytmy heurystyczne
11. Teoria podejmowania decyzji i elementy teorii gier
12. Zagadnienia wieloatrybutowe
13. Wdrażanie metod badań operacyjnych

Ćwiczenia projektowe (14h):

1. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PL w arkuszu kalkulacyjnym
2. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PL za pomocą języka modelowania algebraicznego
3. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PLCM w arkuszu kalkulacyjnym
4. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PLCM za pomocą języka modelowania algebraicznego
5. Budowa modelu i planowanie projektu
6. Analiza zagadnienia za pomocą drzewa decyzyjnego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekty samodzielnie. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.
Zaliczenie z ćwiczeń projektowych uzyskiwane jest na podstawie ocen z projektów (25%) oraz kolokwium zaliczeniowego (75%).
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie umiejętności zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów i efekt końcowy oraz kolokwium.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym jest zdanie egzaminu, zaliczenie ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa jest obliczana jako: 0.6*ocena pozytywna z egzaminu + 0,4*ocena pozytywna z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułów: algebra liniowa, rachunek różniczkowy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bronson R., Naadimuthu G.: Operations Research, McGRAW-HILL. 1997.
2. Carter M.W. , Camille C. Price C. C.: Operations Research: A Practical Introduction, CRC Press, 2000.
3. Krawczyk S.: Metody ilościowe w planowaniu, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
4. Savage S.L.: Decision Making with Insight, Thomson Learning, 2003.
5. Sawik T.: Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, Kraków, 1998.
6. Williams H.P.: Model Building in Mathematical Programming, Wiley, 1999.
7. Kaczmarczyk W., 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel Machines, International Journal of Production Research, 49 (9), pp. 2605-2623.
2. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.
3. Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski, 2013, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Informacje dodatkowe:

Brak