Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki internetowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-404-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez studenta w zakresie podstawowych technik tworzenia aplikacji internetowych. Po stronie klienta (frontend) obejmują one język HTML5, kaskadowe arkusze stylów (CSS) oraz podstawowe funkcje języka Java Script. Po stronie serwera (backend) język PHP oraz metody dostępu do bazy danych (MySQL/MariaDB).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wie jak klasyfikować i wybierać architektury oraz technologie budowania aplikacji internetowych IIE1A_W05 Egzamin
M_W002 zna i rozumie zasady i techniki tworzenia stron WWW i wie jak klasyfikować i stosować aktualne specyfikacje języków HTML, XHTML i CSS IIE1A_W05 Egzamin
M_W003 zna i rozumie składnię i semantykę języków PHP oraz JavaScript; zna użyteczne biblioteki dla tych języków IIE1A_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zbudować poprawną składniowo stronę w języku HTML5 oraz oddzielną warstwę prezentacji wykorzystującą język CSS IIE1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 potrafi tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem języków PHP (strona serwera) oraz JavaScript (strona klienta) IIE1A_U05, IIE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 potrafi zaprojektować, a następnie stworzyć aplikację internetową z dostępem do bazy danych IIE1A_U09, IIE1A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów do rozwiązywania problemów poprzez odpowiednio przygotowane zapytanie do wyszukiwarki internetowej i krytyczną ocenę odpowiedzi IIE1A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wie jak klasyfikować i wybierać architektury oraz technologie budowania aplikacji internetowych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady i techniki tworzenia stron WWW i wie jak klasyfikować i stosować aktualne specyfikacje języków HTML, XHTML i CSS + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie składnię i semantykę języków PHP oraz JavaScript; zna użyteczne biblioteki dla tych języków + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zbudować poprawną składniowo stronę w języku HTML5 oraz oddzielną warstwę prezentacji wykorzystującą język CSS - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem języków PHP (strona serwera) oraz JavaScript (strona klienta) - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zaprojektować, a następnie stworzyć aplikację internetową z dostępem do bazy danych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów do rozwiązywania problemów poprzez odpowiednio przygotowane zapytanie do wyszukiwarki internetowej i krytyczną ocenę odpowiedzi - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Języki znaczników do tworzenia stron WWW

  Języki HTML i XHTML. Poprawność strukturalna kodu strony. Starzenie się kodu.

 2. Warstwa prezentacji strony WWW (CSS)

  Koncepcja separacji warstw strony WWW. Kaskadowe arkusze stylów. Separatory. Model pudełkowy. Przyszłość CSS. Typografia strony. Responsive web-design.

 3. Infrastruktura aplikacji internetowej

  Model aplikacji internetowej, warstwy aplikacji. Serwery WWW i serwery aplikacji. Protokół HTTP i obsługa żądań HTTP przez serwer. Skrypty CGI.

 4. Język PHP

  Definiowanie zmiennych w PHP. Tablice superglobalne. Składnia języka PHP i składnia alternatywna. Obsługa baz danych w PHP. Obsługa ciastek oraz sesji.

 5. Język skryptowy JavaScript

  Standard języka JavaScript (ECMAScript). Model obiektowy (prototypowanie). Wykorzystanie Document Object Model. Technika AJAX.

Ćwiczenia projektowe (14h):
 1. Stworzenie strony WWW w języku HTML5

  Stworzenie szablonu strony i określanie strony kodowej. Zastosowanie elementów strukturalnych wprowadzonych

 2. Stworzenie warstwy prezentacji strony

  Wykorzystanie oddzielnej warstwy prezentacji, opisanej w języku CSS.

 3. Warstwa zachowania na stronie

  Wykorzystanie języka JavaScript do obsługi zachowania użytkownika.

 4. Stworzenie warstwy serwera w języku PHP

  Obsługa prezentacji treści (metoda GET) oraz obsługi danych przesłanych za pomocą formularza (metoda POST).

 5. Obsługa komunikacji z bazą danych w PHP (warstwa modelu)

  Zapewnienie funkcji związanych z odwołaniem do relacyjnej bazy danych (MySQL, MariaDB) za pomocą modelu PDO.

 6. Projekt aplikacji internetowej do wykonania w zespole

  Projekt obejmuje przygotowanie kompletnej aplikacji internetowej z warstwą klienta (języki HTML5, CSS i JavaScript) oraz warstwą serwera (język PHP z dostępem do bazy danych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Wykonanie zadań prezentowanych na ćwiczeniach i przesłanie ich na platformę UPEL.
2. Zaliczenie kolokwium z języka HTML i CSS.
3. Wykonanie projektu z wykorzystaniem języka PHP i bazy danych zgodnie z przedstawionymi wytycznymi i kryteriami oceny.
Kolokwium poprawkowe zostanie zorganizowane w dodatkowych godzinach, nie wcześniej niż tydzień po pierwszym terminie.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdane kolokwium i oddany projekt.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jest jako średnia z oceny z egzaminu (waga 0,6) oraz oceny z laboratoriów (waga 0,4). Ocena z laboratoriów wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga 0,6) oraz oceny z projektu (waga 0,3) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,1).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności, student zobowiązany jest do zrobienia zaległych zadań samodzielnie i wysłania ich rezultatów na platformę. W przypadku nieobecności na kolokwium, student musi zaliczyć w terminie poprawkowym lub innym uzgodnionym z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończenie modułu Programowanie komputerów oraz Bazy danych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. J. N. Robbins: HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy, Helion, Gliwice 2006.
2. E. A. Meyer: CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III, Helion, Gliwice 2008.
3. M. Davis, J. Phillips: PHP i MySQL. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2007.
4. S. Powers: JavaScript. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2007.
Literatura uzupełniająca:
5. E. White, J. D. Eisenhamer: PHP 5 w praktyce, Helion, Gliwice 2007.
Oprogramowanie
1. Edytor języka (X)HTML np. KEd, Core Editor.
2. Serwer Apache+PHP+MySQL np. WAMP
3. Edytor języka PHP np. KEd lub NetBeans.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Distributed evolutionary computing system based on Web browsers with JavaScript / Jerzy DUDA, Wojciech Dłubacz // W: Applied parallel and scientific computing : 11th international conference : PARA 2012 : Helsinki, Finland, June 10–13, 2012 : revised selected papers / eds. Pekka Manninen, Per Öster. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2013

GPU acceleration for the web browser based evolutionary computing system / Jerzy DUDA, Wojciech Dłubacz // W: ICSTCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 17th International Conference on System Theory, Control and Computing : joint conference of SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17 : October 11–13, 2013, Sinaia, Romania

Sposób i system wykonywania obliczeń rozproszonych w przeglądarkach internetowych — [Method and system for performing distributed calculations in the Internet browsers] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDA Jerzy, Dłubacz Wojciech. — Int.Cl.: G06F 17/00 — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406727 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406727 z dn. 2013-12-30

Informacje dodatkowe:

Brak