Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku Java
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-412-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcony jest podstawom programowania obiektowego w środowisku Java. Po jego ukończeniu studenci będą mogli tworzyć samodzielne aplikacje klienckie na komputery stacjonarne oraz potencjalnie aplikacje internetowe i dla systemu Android.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia aplikacji desktopowych (konsola, Swing) i sieciowych (JSP) w środowisku Java IIE1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 zna i rozumie podstawy programowania obiektowego w języku Java IIE1A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi, współdziałając w zespole, zaprojektować i utworzyć prosty graficzny interfejs użytkownika oparty o bibliotekę Swing lub Java FX dla aplikacji wspomagającej wybrany proces zarządzania IIE1A_U09, IIE1A_U04, IIE1A_K02, IIE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
M_U002 potrafi zaprojektować i utworzyć aplikację w języku Java bazującą na autonomicznych klasach IIE1A_U05, IIE1A_U06 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia aplikacji desktopowych (konsola, Swing) i sieciowych (JSP) w środowisku Java + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie podstawy programowania obiektowego w języku Java + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi, współdziałając w zespole, zaprojektować i utworzyć prosty graficzny interfejs użytkownika oparty o bibliotekę Swing lub Java FX dla aplikacji wspomagającej wybrany proces zarządzania - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować i utworzyć aplikację w języku Java bazującą na autonomicznych klasach - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Wprowadzenie do języka Java i maszyny wirtualnej

  Rozwój języka Java. Platformy Java. Środowiska programistyczne. Maszyna wirtualna Java (JVM). Dokumentacja języka Java.

 2. Podstawy programowania obiektowego w języku Java

  Tworzenie klas w języku Java. Pakiety i ich wykorzystanie. Podstawowe klasy z pakietów java.lang i java.util. Obsługa wyjątków.

 3. Zaawansowane techniki programowania obiektowego

  Dziedziczenie i interfejsy. Kolekcje i kolekcje generyczne. Klasy anonimowe.

 4. Tworzenie GUI w środowisku Java. Obsługa baz danych (JDBC)

  Biblioteka AWT. Biblioteka Swing. Podstawowe komponenty GUI. Interfejs Matisse w środowisku NetBeans. Definiowanie połączenia z bazą danych JDBC. Standardowe bazy danych. Obsługa baz danych w środowisku NetBeans

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. Tworzenie i uruchamianie aplikacji konsolowej w języku Java

  Środowisko JDK. Kompilator javac. Uruchamianie aplikacji w maszynie wirtualnej. Wykorzystanie środowiska programistycznego NetBeans.

 2. Tworzenie aplikacji obiektowej w języku Java

  Tworzenie klas i obiektów. Wykorzystanie pakietów java.lang i java.utll. Obsługa wyjątków w bloku try..catch.

 3. Wykorzystanie klas kolekcji w języku Java

  Wykorzystanie tablic. Tablice a kolekcje. Kolekcje generyczne. Pętla foreach.

 4. Tworzenie GUI w środowisku NetBeans

  Projektowanie GUI z wykorzystaniem interfejsu Matisse. Podstawowe kontrolki. Obsługa zdarzeń.

 5. Wykonanie projektu

  Przygotowanie projektu w grupie 3-4 osobowej, składającego się z kilku klas, wykorzystującego agregacje. Dane powinny być zapisywane i pobierane z pliku lub bazy SQL. Na wyższą ocenę konieczne jest zaprojektowanie GUI do obsługi aplikacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Wykonanie zadań prezentowanych na ćwiczeniach i przesłanie ich na platformę UPEL.
2. Zaliczenie testu.
3. Wykonanie projektu.
Test poprawkowy zostanie zorganizowany w dodatkowych godzinach, nie wcześniej niż tydzień po pierwszym terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

cena końcowa wystawiana jest na podstawie wyniku testu zaliczeniowego (waga 0,5), oddania ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,1) oraz oceny z aplikacji przygotowanej w zespole (projekt, waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległe ćwiczenia student wykonuje samodzielnie i przedstawia wyniki prowadzącemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane ukończenie modułu Programowanie komputerów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
1. Bruce Eckel: Thinking in Java, Helion 2006
2. Cay Horstmann, Gary Cornell: Java. Podstawy, Helion 2008
3. Marcin Lis: Praktyczny kurs Java, Helion 2007
4. Marcin Lis: Java. Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2006
5. Patrick Niemeyer, Jonathan Knudsen: Java. Wprowadzenie, Helion, 2003
6. The Java Tutorials, http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
Oprogramowanie:
Java SDK wersja 5.0 lub wyższa
NetBeans Java SE wersja 6.0 lub wyższa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Semantic search extension based on Polish WordNet relations in business document exploration / Piotr POTIOPA, Michał KARWATOWSKI, Jerzy DUDA, Paweł Sasor, Maciej WIELGOSZ, Bartłomiej Muzykiewicz // W: IML 2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Internet of things and Machine Learning : October 17–18, 2017, Liverpool, United Kingdom (implementacja w Java)

Multi-agent approach to production scheduling in foundries / J. DUDA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310 (wykorzystane środowisko JADE)

Informacje dodatkowe:

Wykłady nie są obowiązkowe. Nieobecność na ćwiczeniach projektowych jest dopuszczalna pod warunkiem, że student we własnym zakresie nadrobi zaległości – wykona zadane na platformie UPEL ćwiczenia i prześle rozwiązania. Nieobecność na teście wymaga zaliczenia go na konsultacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.