Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie informacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-415-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Teoria informacji, właściwości informacji, entropii, redundancji.
Teoria, praktyka, efektywność kodowania danych.
Cyfrowe przetwarzanie informacji w informatycznych systemach.
Cyfrowo-analogowe przetwarzanie formy informacji.
Analogowo-cyfrowe przetwarzanie formy informacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 - ma wiedzę o charakterze nauk informatycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; - zna i rozumie fundamentalne zasady i koncepcje teorii informacji i kodowania; - zna standardowe narzędzia teorii informacji i kodowania dla gromadzenia, analizy i prezentacji danych; - rozumie własności, charakterystyki i funkcje informacji; IIE1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 - ma wiedzę dotyczącą podstaw kodowania informacji oraz cech kodów unitarnych, pozycyjnych, Libowa-Kryga oraz Lipella, Graya oraz dwójkowych w architekturze systemów informatycznych oraz sieci komputerowych; IIE1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 - potrafi przeanalizować i przygotować specyfikację metod kodowania informacji w systemie informatycznym, używając właściwych metod, technik i narzędzi; - potrafi oszacować efektywność metod kodowania przy realizacji systemu informatycznego; - potrafi pozyskiwać informacje o nowoczesnych sposobach kodowania informacji z literatury i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski i formułować opinie; IIE1A_U04 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 - rozumie potrzebę uczenia się nowoczesnych rozwiązań kodowania informacji przez całe życie; - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; - jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych; - rozumie podstawy teorii informacji i kodowania i potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. IIE1A_K03 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 - ma wiedzę o charakterze nauk informatycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; - zna i rozumie fundamentalne zasady i koncepcje teorii informacji i kodowania; - zna standardowe narzędzia teorii informacji i kodowania dla gromadzenia, analizy i prezentacji danych; - rozumie własności, charakterystyki i funkcje informacji; + - - + - - - - - - -
M_W002 - ma wiedzę dotyczącą podstaw kodowania informacji oraz cech kodów unitarnych, pozycyjnych, Libowa-Kryga oraz Lipella, Graya oraz dwójkowych w architekturze systemów informatycznych oraz sieci komputerowych; + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - potrafi przeanalizować i przygotować specyfikację metod kodowania informacji w systemie informatycznym, używając właściwych metod, technik i narzędzi; - potrafi oszacować efektywność metod kodowania przy realizacji systemu informatycznego; - potrafi pozyskiwać informacje o nowoczesnych sposobach kodowania informacji z literatury i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski i formułować opinie; + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - rozumie potrzebę uczenia się nowoczesnych rozwiązań kodowania informacji przez całe życie; - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; - jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych; - rozumie podstawy teorii informacji i kodowania i potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Przetwarzanie informacji

- Entropia jako miara nieokreśloności. Informacja, wiadomość, komunikat. Własności i funkcje informacji.
-Przetwarzanie informacji cyfrowe oraz analogowe. Podstawy algebry logiki Bool’a. Przetworniki cyfrowe. Układy logiczne, kombinacyjne, sekwencyjne.
- Przetworniki analogowe.
- Przetwarzanie C-A oraz A-C.
- Błędy przetwarzania informacji a kodowania. Dokładność przetwarzania. Źródła niepewności przetwarzania.
- Podstawy kodowania. Klasyfikacja kodów. Kody unitarne oraz pozycyjne. Kody Libowa-Kryga oraz Lipella. Kody Graya oraz dwójkowe.

Ćwiczenia projektowe (8h):
Przetwarzanie informacji

- Podstawy dwójkowego kodowania oraz przetwarzania informacji.
- Podstawy algebry logiki. Cyfrowe przetwarzanie informacji. Układy logicznego przetwarzania informacji.
- Cyfrowe przetwarzanie informacji. Kombinacyjne układy przetwarzania informacji.
- Cyfrowe przetwarzanie informacji. Sekwencyjne układy przetwarzania informacji.
- C-A przetwarzanie informacji. Suma wagowa. C-A przetwarzanie informacji R-2R.
- A-C przetwarzanie informacji równoległe. A-C przetwarzanie informacji pojedynczego całkowania.
- A-C przetwarzanie informacji równoległo-szeregowe. A-C przetwarzanie informacji kompensacji równomiernej. A-C przetwarzanie informacji delta-sigma.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: W trakcie ćwiczeń projektowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.

Ocena z ćwiczeń projektowych jest obliczania na podstawie punktów przyznanych za wykonanie i prezentację projektu oraz z uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych (ustalonych przez prowadzącego ćwiczenia) pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach oraz oddania i prezentacji projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: - Entropia jako miara nieokreśloności. Informacja, wiadomość, komunikat. Własności i funkcje informacji. -Przetwarzanie informacji cyfrowe oraz analogowe. Podstawy algebry logiki Bool’a. Przetworniki cyfrowe. Układy logiczne, kombinacyjne, sekwencyjne. - Przetworniki analogowe. - Przetwarzanie C-A oraz A-C. - Błędy przetwarzania informacji a kodowania. Dokładność przetwarzania. Źródła niepewności przetwarzania. - Podstawy kodowania. Klasyfikacja kodów. Kody unitarne oraz pozycyjne. Kody Libowa-Kryga oraz Lipella. Kody Graya oraz dwójkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegóły warunków uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotu są podawane na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot.
Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach projektowych, rozwiązywanie z pozytywnym wynikiem zadań oraz uzyskanie pozytywnej średniej oceny końcowej Scw z projektów.
Minimalna suma punktów Smin, uzyskanych z kolokwiów z części teoretycznej w toku semestru Skol, podana na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot jest warunkiem Skol ≥ Smin zaliczenia przedmiotu ze średnią oceną Scw uzyskaną z projektów jako końcową.
inaczej zobowiązuje sprawdzian końcowy pisemny/ustny z części teoretycznej w celu uzyskania Skol ≥ Smin. lub podniesienia oceny z projektów.
Ocena końcowa jest obliczana ze średniej ważonej oceny Scw w następujących proporcjach:
2,76 – 3,25 = 3 3,26 – 3,75 = 3,5 3,76 – 4,25 = 4 4,26 – 4,75 = 4,5 4,76 – 5,00 = 5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. G. A. Jones, M. Jones – Information and Coding Theory, Springer, 2000.
2. J. H. Van Lint – Introduction to Coding Theory, Springer, 1998.
3. Elements of Information Theory, Thomas M. Cover and Joy A. Thomas, Wiley Series in Telecommunications, 1991.
4. Li M., Vitanyi P. An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications, Springer, 1997.
5. MacKay David J.C. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Artem Izmailov, Lubomyr PETRYSHYN, Analysis of modern information encryption methods. // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25 s. 123–129.
Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN, A new recurrence data encode method in information systems of management — Nowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–5].
L. B. PETRYSHYN, M. L. Petryshyn, Synthesis of discrete recursive functions and properties of recursive data coding systems // Sistemi Obrobki Ìnformacìï; — 2013 vip. 3 t. 2, s. 46–51.
Petryshyn Lubomyr, Theoretical foundation of digital signal processing. Information and Communication Technologies – International Conference (ICTIC 2013) 25–29.03.2013. Slovakia. – pp. 352-357.
L. Petryshyn, М. Petryshyn, Fundamentals of positional additive numeral systems. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: четверта міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2013 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013. – С.–.28-31 стр.
L.B. Petryshyn, Method for two-dimensional data coding based on the recursive code system. //W: Avtomatika/Automatics – 2013 : materìali XX Mìžnarodnoï konferencìї z avtomatičnogo upravlìnnâ. 25–27 beresnâ 2013 r. / Naukovo-Tehnìčnì Konferencìï, Nacìonal’nij unìversitet korablebuduvannâ. — Mikolaïv : NUK, 2013. — ISBN: 978-966-321-263-0. — S. 332–333.
Petryshyn L. B., Petryshyn M. L. Bases of the codon recursive error-corrected coding of number-impulse data sources in telecommunication systems. 2013 23th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2013). Sevastopol, 2013, pp. – 539–540.
Petryshyn L.B. Recursive error-corrected coding of number-impulse data sources in telecommunication systems. 2013 23th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2013). Sevastopol, 2013, pp. – 547-548.
L. B.PETRYSHYN, M. L.Petryshyn, Fundamentals of positional additive numeral systems // W: Tezi dopovìdej četvertoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 23–25 kvìtnâ 2013 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : PP «TD «Edel’vejs ì K», 2013. — S. 28–31.
L.B.PETRYSHYN, A. B.Kostûk, Positional numeral system, an alternative of Fibonacci system // W: Tezi dopovìdej četvertoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 23–25 kvìtnâ 2013 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : PP «TD «Edel’vejs ì K», 2013. — S. 35–39.
L.B. PETRYSHYN, Synthesis of digital recursive functions and recursive data encodind systems properties // W: Informacionnye tehnologii i sistemy v upravlenii, obrazovanii, nauke : monografiâ / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy. — Har’kov : Vidavnictvo „Cifrova drukarnâ No 1”, 2013. — ISBN: 978-617-7017-37-9. — S. 191–205. — Bibliogr. dla całej monografii s. 262–275
Petryšin M. L., PETRYSHYN L. B. Method and device for displacement encoding to binary code // Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2013 no. 17 č. 2, s. 84–86.
PETRYSHYN Lubomyr, Theoretical foundations of digital signal processing // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2\textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Wersja do Windows. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — e-ISBN: 978-80-554-0648-0. — S. 352–357.
L.B.PETRYSHYN, M.L.Petrišin, Theoretical and methodological bases of the recursive code sequences formation // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2014 vip. 2 t. 2, s. 12–19.
M.L.Petrišin, L.B.PETRIŠIN, Efficacy analysis of the Fibonacci-similar information encoding methods // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2015 vip. 4, s. 49–58.
L.B.PETRIŠIN, M.L.Petrišin, Efficacy fibonacci-similar number systems // W: Informacionnye tehnologii i zaŝita informacii v informacionno-kommunikacionnyh sistemah : monografiâ / pod. red. V.S. Ponomarenko ; Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy. — Har’kov : Vidavnictvo TOV “Ŝedra sadiba plûs”, 2015. — ISBN: 978-617-7225-03-3. — S. 25–40.
PETRIŠIN L.B. Polibonacci digital data conversion methods // W: “Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterna ìnženerìâ” : materìali p’âtoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 27–29 traviâ 2015 roku, Ivano-Frankìvs’k–Vinnicâ = “Information technology and computer engineering” : proceedings of the 5th international scientific conference : 2015, May, 27th to 29th, Ivano-Frankivsk–Vinnytsia / Mìnìsterstvo osvìti ì nayki Ukraïni, [etc.]. — Ivano-Frankìvs’k : Suprun B.P., 2015. — ISBN: 978-966-8969-66-9. — S. 81–82.
Петришин Л.Б. Фибоначчи-подобный метод кодирования сообщений и полибоначчи способ перехода к двоичному исчислению. Вісник східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 15 (204) ч.1 Луганськ . 2013 – C. 158-165.
PETRYSHYN Lyubomyr Sposób i urządzenie do przetwarzania współrzędnych punktów na kod dwójkowy — [Method and device for processing the coordinates of points to binary code] / AGH im. S. Staszica w Krakowie ; wynalazca: PETRYSHYN L.. — Int.Cl.: G01D 5/247^{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400085 A1 — Zgłosz. 2012-07-23 ; Opubl. 2013-01-07 // BUP; ISSN 0137-8015. — 2013 nr 1 s. 51.
Петришин Л.Б. Модель неуравновешенного субтрактивно-аддитивного взвешивания как основа эффективного преобразования формы информации. Вісник східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 17 (206) ч.2 Луганськ . 2013 – C. 92-97.
Петришин Л.Б., Борисенко А.А. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РЕКУРСИВНОГО КОДИРОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –403-404
Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. –pp. 157-170.
L.B. PETRYSHYN, Analysis of the Walsh basis as the transitional system to recursive ordering functions systems // W: ÌTKM 2016 [Dokument elektroniczny] : Ìnformacìjnì Tehnologiï ta Komp’ûterne Modelûvannâ : Mìžnarodna naukovo – praktična konferencìâ : 23–28 travnâ 2016 Ìvano-Frankìvs’k – Âremče / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni [etc.]. — [Âremče : s.n.], 2016. — S. 75–79.
PETRYSHYN L. Application of anti-grey code in digital components diagnosing // W: 2\textsuperscript{nd} international conference on Computer algebra and information technologies : August 21–26, 2016, Odessa, Ukraine : abstracts = II mìžnarodna konferencìâ ”Komp’ûterna algebra ta ìnformacìjnì tehnologìï” : 21–26 serpnâ 2016 r., Odesa, Ukraïna : tezi dopovìdej / Ì.Ì. Mechanikov Odess National University. — Odesa : TEC, 2016. — ISBN: 978-617-7337-43-9. — S. 55
Lubomyr PETRYSHYN. Applying of the Walsh functions systems in navigation digital data processing // W: MSNMC 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 IEEE 4th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control : October 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine : proceedings / Ministry of Education and Science of Ukraine, IEEE Central Ukraine Joint Chapter SP/AES Societies, National Aviation University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ukraine : IEEE], cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-1053-0. — S. 300–303.
PETRYSHYN L.B. Fundamentals of recursive data coding // W: Tezi dopovìdej p’âtoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 19–21 kvìtnâ 2016 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : TOV «Nìlan-LTD», 2016. — ISBN: 978-966-924-231-0. — S. 6–9.
A.V. Izmajlov, L.B. PETRIŠIN, Symmetric ternary functions and their application in digital information processing // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2016 vip. 4, s. 41–44.
Artem Ìzmajlov, Lyubomyr PETRYSZYN, Discrete symmetric ternary wavelet transform and its application for digital information processing in dispersed management systems // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs’k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 14–19, 2018, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs’k : Suprun V.P., 2018. — ISBN: 978-617-7468-26-3. — S. 152–155.

Informacje dodatkowe:

Brak