Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania w hotelarstwie i gastronomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-418-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania w hotelach i w zakładach gastronomicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe zagadnienia dotyczące hotelarstwa i gastronomii, historię rozwoju polskiego i światowego hotelarstwa, identyfikuje kluczowe systemy hotelarskie w Polsce i na świecie, podstawy prawne przystosowania bazy hotelowej do obsługi gości niepełnosprawnych i przykładowych projektów europejskich upowszechniających turystykę, założenia polityki proekologicznej realizowanych w obiektach hotelarskich. IIE1A_W08 Kolokwium
M_W002 trendy współczesnego hotelarstwa, pojęcie agroturystyka, turystyka wiejska, ekoturystyka, charakterystykę działalności sanatoriów i uzdrowisk oraz usług hotelarskich i gastronomicznych w nich prowadzonych IIE1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dokonywać obserwacji zjawisk i procesów występujących w obiektach hotelowych i gastronomicznych oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne, posiada wiedzę z zakresu wykorzystania informatyki w hotelarstwie i gastronomii. IIE1A_U07 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności IIE1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe zagadnienia dotyczące hotelarstwa i gastronomii, historię rozwoju polskiego i światowego hotelarstwa, identyfikuje kluczowe systemy hotelarskie w Polsce i na świecie, podstawy prawne przystosowania bazy hotelowej do obsługi gości niepełnosprawnych i przykładowych projektów europejskich upowszechniających turystykę, założenia polityki proekologicznej realizowanych w obiektach hotelarskich. + - - - - - - - - - -
M_W002 trendy współczesnego hotelarstwa, pojęcie agroturystyka, turystyka wiejska, ekoturystyka, charakterystykę działalności sanatoriów i uzdrowisk oraz usług hotelarskich i gastronomicznych w nich prowadzonych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dokonywać obserwacji zjawisk i procesów występujących w obiektach hotelowych i gastronomicznych oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne, posiada wiedzę z zakresu wykorzystania informatyki w hotelarstwie i gastronomii. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Wybrane pojęcia z zakresu hotelarstwa. Zapoznanie się z historią rozwoju polskiego i światowego hotelarstwa. Identyfikacja kluczowych systemów hotelarskich w Polsce i na świecie.
2. Analiza założeń kategoryzacji obiektów hotelarskich w wybranych krajach europejskich. Wielcy ludzie hotelarstwa.
3. Usługi hotelarskie – pojęcie, cechy, podział, przykłady usług hotelarskich.
4. Poznanie podstaw prawnych przystosowania bazy hotelowej do obsługi gości niepełnosprawnych i przykładowych projektów europejskich upowszechniających turystykę. Analiza założeń polityki proekologicznej realizowanych w obiektach hotelarskich. Identyfikacja organizacji wspierających rozwój polskiego i światowego hotelarstwa.
5. Weryfikacja trendów współczesnego hotelarstwa. Agroturystyka. Kategoryzacja w agroturystyce. Turystyka wiejska. Ekoturystyka. Sanatoria i uzdrowiska. Usługi hotelarskie i gastronomiczne w nich prowadzone.
6. Podstawowe pojęcia z gastronomii. Podział lokali gastronomicznych. Podział obowiązków w gastronomii. Strategie działania firm gastronomicznych. Gastronomia hotelowa.
7. Specyfika rynku usług hotelarskich i gastronomicznych. Ocena rozmiarów rynku, podaży i popytu na rynku usług gastronomicznych.
8. Stan bazy materialnej dla gastronomii, organizacja rynku usług gastronomicznych w Polsce – jego struktura, segmenty, dostawcy.
9. Organizacja nowego przedsiębiorstwa hotelarskiego, procedury uruchomienia przedsiębiorstwa.
10. Dietoprofilaktyka w gastronomii.
11. Pojęcie, struktura, istota i znaczenie promocji na rynku usług gastronomicznych. Pozycjonowanie zakładu gastronomicznego wobec konkurencji.
12. Rynek usług cateringowych i koncesyjnych. Innowacje i kierunki zmian i rozwoju na rynku usług gastronomicznych.
13. Historia żywności i żywienia.
14. Kuchnia naturalna, regionalna, tradycyjna.
15. Sztuka dekorowania stołów i potraw.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1.Aspekty i modele gościnności, funkcje hotelu.
2. Identyfikacja wielkości oraz specyfiki polskiej bazy noclegowej.
3. Sławne i oryginalne hotele na świecie i w Polsce.
4. Przykłady obiektów hotelarskich i innych, w których świadczone są usługi hotelarskie.
5. Identyfikacja tzw. innych obiektów noclegowych występujących na polskim rynku turystycznym.
6. Określenie zakresu usług dodatkowych na przykładzie małopolskich obiektów noclegowych.
7. Analiza znaczenia czynnika osobowego we współczesnym hotelarstwie.
8. Istota managementu w hotelarstwie.
9. Dokumentacja hotelowa.
10. Kształtowanie kultury jakości usług w hotelarstwie.
11. Analiza działań promocyjnych podejmowanych przez wybrane obiekty noclegowe.
12. Podstawy wiedzy o żywieniu. Żywność modyfikowana genetycznie. Jak sporządza się kartę menu
13. Agroturystyka. Ekoturystyka. Sanatoria i uzdrowiska. Usługi hotelarskie i gastronomiczne w nich prowadzone.
14. Tematyka gastronomiczna i kulinarna w sztuce, filmy o jedzeniu i gastronomii, typowe motywy kulinarne w sztuce i ich wizualizacje, ikonografia jedzenia jako źródło historyczne, mityczna i religijna symbolika jedzenia w sztuce, estetyka sztuki i style gastronomiczne.
15. Kuchnie świata. Kultura biesiadowania.
16. wykorzystania informatyki w hotelarstwie i gastronomii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Sala J., Formy współczesnego hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
2. Sala J., Marketing w gastronomii. PWE, Warszawa 2004.
3. Przemysł spożywczy – miesięcznik.
4. Siwiński W., Tauber R., Mucha-Szajek E., Turystyka rekreacja hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2011.
5. Popielas J., Tauber D., Logistyka dla hotelarzy, gastronomów i nie tylko, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2007.
6. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 1998.
7. Mitura E., Koniuszewska E., Hotelarstwo – organizacja pracy i technika pracy, Difin, Warszawa 2008.\Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.
8. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.
9. Dominik P., Dragoń W., Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wydawnictwo: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowy pomysł na promocję miasta (na przykładzie hotelu „Piramida” w Tychach) — New idea on promotion of the city (on the example of Piramida Hotel in Tychy) / Ewa KUBIŃSKA-KALETA // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2009 nr 11, s. 106–115. — Summ.. — W numerze: Turystyka szansą wypoczynku i rozwiju regionów / pod red. nauk. Jolanty Witek i Elżbiety Marszałek
Wykorzystanie franchisingu jako narzędzia budowy łańcucha przedsiębiorstw hotelarskich — The use of franchising as instruments of structures of chains of hotel companies / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego — The use of logistics management on the example of tourist companies / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK, Mariusz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 455. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym — Employment of computer instrument in supporting logistics processes for management of gastronomic enterprise / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3, s. 46–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.