Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-503-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami analizy i projektowania systemów informatycznych. Moduł prezentuje następujące zagadnienia:

 1. Inżynieria wymagań
 2. Podstawy języka UML
 3. Zasady obiektowego projektowania systemów
 4. Wzorce i praktyki wytwarzania oprogramowania
 5. Modelowanie w języku BPMN
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie problemy informacyjne zarządzania IIE1A_W05 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 zna metodykę analizowania i projektowania systemów informatycznych IIE1A_W07 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie prowadzić analizę biznesowych problemów informacyjnych IIE1A_U06 Projekt,
Kolokwium
M_U002 umie projektować systemy informatyczne oraz planować i organizować pracę zespołów informatycznych IIE1A_U09, IIE1A_U06 Projekt,
Kolokwium
M_U003 potrafi implementować projekty systemów informatycznych IIE1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów pracować odpowiedzialnie w zespole zgodnie z zasadami etyki zawodowej IIE1A_K04 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie problemy informacyjne zarządzania + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metodykę analizowania i projektowania systemów informatycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie prowadzić analizę biznesowych problemów informacyjnych - + - - - - - - - - -
M_U002 umie projektować systemy informatyczne oraz planować i organizować pracę zespołów informatycznych - + - + - - - - - - -
M_U003 potrafi implementować projekty systemów informatycznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów pracować odpowiedzialnie w zespole zgodnie z zasadami etyki zawodowej - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 37 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Metodologiczne podstawy tworzenia systemów informatycznych. klasyfikacja metodyk tworzenia.
2. Przegląd metod i technik projektowania systemów informatycznych.
3. Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM).
4. Inżynieria wymagań.
5. Systemy obiektowe: podstawowy model obiektowy, projektowanie w oparciu o model obiektowy.
6. Podstawy UML (Unified Modeling Language).
7. Analiza problemu: przypadki użycia, model dziedziny.
8. Projektowanie: funkcjonalność, sekwencje systemowe.
9. Projektowanie: klasy projektowe.
10. Projektowanie dynamiki systemu informatycznego.
11. Zasady wytwarzania oprogramowania.
12. Wzorce i praktyki wytwarzania oprogramowania.
13. Projektowanie systemów zarządzania procesami pracy (workflows).
14. Cykl życia systemu informacyjnego.
15. Procesy i narzędzia (w tym komputerowe) tworzenia oprogramowania.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Odkrywanie problemów informacyjnych w organizacjach metodą analizy przypadków (case studies).
2. Formułowanie wymagań dla zadanych systemów informatycznych.
3. Projektowanie przepływów informacji dla zadanych przypadków biznesowych.
4. Analiza biznesowa z wykorzystaniem metod BPM.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Budowa modelu dla wybranej dziedziny
2. Projektowanie statyki i dynamiki systemu w języku UML
2. Implementacja wybranych funkcjonalności projektów realizowanych na zajęciach

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceny z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych to średnia z ocen z kolokwium / projektu oraz z ocen za aktywność na ćwiczeniach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia arytmetyczna z oceny z egzaminu oraz ocen z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności student powinien uzupełnić we własnym zakresie lub na konsultacjach. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego, baz danych i technik internetowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
2. Fowler M., Scott K., UML w kropelce, Oficyna Wydawnicza LTP, Warszawa 2002.
3. Lasek M., Otmianowski B., BPMN – standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli proce-sów BPMN w iGrafx, Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa 2007.
4. Martin C.M., Martin M., Agile. Programowanie zwinne, Helion 2008.
5. Szejko S. (red.), Metody wytwarzania oprogramowania, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002.
6. Stevens P., UML. Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007., WNT, Warszawa 2000 (seria: Klasyka Informatyki).
7. Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Prentice-Hall Inc, 2001,
8. Russ Miles, Kim Hamilton: UML 2.0 Wprowadzenie, Helion, OReill, 2007

Oprogramowanie
1. Narzędzie CASE np. Altova. Enterprise Architect, StarUML.
2. Narzędzia BPMN na przykład IBM WebSphere.
3. Serwer MS SQL
4. Microsoft Visual Studio.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Radosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK: Application of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elements, Research Papers of Wrocław University of Economics; ISSN 1899-3192; 29. Business Informatics; ISSN 1507-3858. — 2013 nr 3, s. 76–97, AITM’2013 : 11th conference on Advanced Information Technologies for Management : Cracow, September 8–11, 2013

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów